Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Απαράδεκτη και επικίνδυνη η απόφαση μείωσης των δωρεάν self tests για μαθητές και εργαζόμενους των σχολείων

«Η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ότι από τη Δευ­τέ­ρα 17 Μάη θα απαι­τεί­ται ένα και όχι δυο self tests για την είσο­δο στα σχο­λεία, είναι απα­ρά­δε­κτη. Ήδη σε τέσ­σε­ρις μέρες λει­τουρ­γί­ας των σχο­λεί­ων έχουν κλεί­σει σχε­δόν 100 σχο­λεία και εκα­το­ντά­δες τμή­μα­τα σε όλη την Ελλά­δα. Η κυβέρ­νη­ση που δεν πήρε άλλα ουσια­στι­κά μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού και την ασφα­λή επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων, δια­φή­μι­ζε ότι με μόνο όπλο τα δυο self tests την εβδο­μά­δα, τα κρού­σμα­τα θα εντο­πί­ζο­νται. Απο­δει­κνύ­ε­ται τελι­κά ότι και αυτό το όπλο λογα­ριά­ζε­ται ως κόστος και μειώ­νε­ται!» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιο του «για την από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας να μειώ­σει τον αριθ­μό των δωρε­άν self test για τους μαθη­τές και τους εργα­ζό­με­νους των σχολείων».

«Η ευθύ­νη είναι απο­κλει­στι­κά της κυβέρ­νη­σης για ό,τι θα συμ­βεί το επό­με­νο διά­στη­μα! Να πάρει πίσω την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη από­φα­ση!» τονί­ζει, κατα­λή­γο­ντας το σχό­λιο του κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο