Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Απαράδεκτη και προκλητική η παρέμβαση μέλους της κυβέρνησης στη δίκη της δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη

Σε σχό­λιό του για τις δηλώ­σεις Σκέρ­τσου σχε­τι­κά με τη δίκη της δολο­φο­νί­ας της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Είναι απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή η παρέμ­βα­ση στη δίκη της δολο­φο­νί­ας της Ελέ­νης Τοπα­λού­δη του μέλους της κυβέρ­νη­σης Άκη Σκέρ­τσου, ο οποί­ος με ανάρ­τη­σή του σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης επι­τέ­θη­κε στην εισαγ­γε­λέα της έδρας.

Η κυβέρ­νη­ση παρα­μέ­νει βαθιά εκτε­θει­μέ­νη, παρά την προ­σπά­θεια ανα­δί­πλω­σής της, μετά τη γενι­κευ­μέ­νη κατα­κραυ­γή που προ­κά­λε­σε, με το ανυ­πό­στα­το επι­χεί­ρη­μα ότι εξέ­φρα­σε τάχα προ­σω­πι­κές απόψεις.

Η παρέμ­βα­ση αυτή και μάλι­στα σε μια τόσο σοβα­ρή δίκη, που έχει συγκλο­νί­σει το πανελ­λή­νιο, ανα­δει­κνύ­ει, για μια ακό­μη φορά, πόσο κενές περιε­χο­μέ­νου είναι οι δια­κη­ρύ­ξεις τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των που κυβέρ­νη­σαν, περί δήθεν σεβα­σμού της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Δικαιο­σύ­νης. Η υπο­κρι­σία τους γίνε­ται ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη, αν συνυ­πο­λο­γι­στεί το γεγο­νός ότι είναι οι ίδιες δυνά­μεις που από κοι­νού, με τις πρό­σφα­τες αλλα­γές στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα, απο­δυ­νά­μω­σαν την προ­στα­σία των γυναι­κών απέ­να­ντι στην πολύ­μορ­φη βία, ρίχνο­ντας στα μαλα­κά τους ενό­χους (σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση από εργο­δό­τες, μαστρο­πεία κ.ά.)».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο