Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αποκαλυπτήρια μνημείου στη Μακρόνησο — Ομιλία Κουτσούμπα

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση για την απο­κά­λυ­ψη μνη­μεί­ου στη Μακρό­νη­σο, ως ελά­χι­στο φόρο τιμής προς όλους όσοι εξο­ρί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν ή άφη­σαν τη ζωή τους σ’ αυτό το μαρ­τυ­ρι­κό νησί.

Η εκδή­λω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Κυρια­κή 6 Σεπτεμ­βρί­ου, στη Μακρό­νη­σο, στις 7.00 μμ. Θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Θα ακο­λου­θή­σει συναυ­λία με τα έργα του Θάνου Μικρού­τσι­κου «Καντά­τα για τη Μακρό­νη­σο» σε ποί­η­ση του Γιάν­νη Ρίτσου και «Σπου­δή σε ποι­ή­μα­τα του Βλα­δί­μη­ρου Μαγια­κόβ­σκη». Θα τρα­γου­δή­σουν η Ρίτα Αντω­νο­πού­λου και ο Κώστας Θωμα­ΐ­δης. Η ενορ­χή­στρω­ση είναι του Θύμιου Παπαδόπουλου.

Το μνη­μείο φιλο­τέ­χνη­σε ο γλύ­πτης και ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών Μάρ­κος Γεωρ­γι­λά­κης, ύστε­ρα από ανοι­χτό πανελ­λή­νιο καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό που προ­κή­ρυ­ξε η ΚΕ. Η γλυ­πτι­κή σύν­θε­ση περι­λαμ­βά­νει πέντε ανθρώ­πι­νες μορ­φές- σκιές, που ξεπρο­βάλ­λουν από τη γη της Μακρονήσου.

Η συμ­με­το­χή θα είναι περιο­ρι­σμέ­νη και θα τηρη­θούν όλα τα υγειο­νο­μι­κά πρωτόκολλα.

Συνέ­ντευ­ξη με τον γλύ­πτη Μάρ­κο Γεωρ­γι­λά­κη, βρα­βευ­θέ­ντα στον καλ­λι­τε­χνι­κό δια­γω­νι­σμό του ΚΚΕ για τη φιλο­τέ­χνη­ση Μνη­μεί­ου στη Μακρόνησο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο