Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλακέτας για τον αγωνιστή του ΕΑΜ και θρυλικό ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Σπύρο Κοντούλη

Σε κλί­μα συγκί­νη­σης και αγω­νι­στι­κό­τη­τας έγι­νε πριν λίγο, στον περι­βάλ­λο­ντα χώρο του γηπέ­δου της ΑΕΚ, από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, η απο­κά­λυ­ψη της τιμη­τι­κής πλα­κέ­τας που τοπο­θέ­τη­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα για τον αγω­νι­στή της ΕΑΜι­κής αντί­στα­σης και θρυ­λι­κό ποδο­σφαι­ρι­στή της ΑΕΚ, Σπύ­ρο Κοντούλη.

Στο σημείο κατέ­φτα­σαν φίλοι της ΑΕΚ από όλη την Αττι­κή φορώ­ντας τις μπλού­ζες της αγα­πη­μέ­νης τους ομά­δας, οικο­γέ­νειες με μικρά παι­διά εμφα­νώς συγκι­νη­μέ­νοι για αυτή την πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ.

Ενδει­κτι­κό του όμορ­φου και αγω­νι­στι­κού κλί­μα­τος που επι­κρα­τεί είναι ότι από τον ηλε­κτρι­κό σιδη­ρό­δρο­μο κατέ­βαι­νε κόσμος που φώνα­ζε συν­θή­μα­τα για την ΑΕΚ και το ΚΚΕ. Αυτή είναι η εικό­να του αθλη­τι­σμού που θέλουμε…

Ακο­λού­θη­σε η εκδή­λω­ση της ΚΟ Αττι­κής στο 1ο Γυμνά­σιο — 1ο Λύκειο Ν. Φιλα­δέλ­φειας με τίτλο «ΑΕΚ σημαί­νει προσφυγιά».

Δ. Κουτσούμπας: Θέλουμε οι νέες γενιές να θυμούνται τους αθλητές που έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για μεγάλα, για υψηλά ιδανικά

Στον σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό του, πριν την απο­κά­λυ­ψη της τιμη­τι­κής πλα­κέ­τας του ΚΚΕ για τον αγω­νι­στή της ΕΑΜι­κής αντί­στα­σης και θρυ­λι­κό ποδο­σφαι­ρι­στή της ΑΕΚ, Σπύ­ρο Κοντού­λη, στο περι­βάλ­λο­ντα χώρο του γηπέ­δου της ΑΕΚ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας είπε τα εξής:

«Βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ, έξω από το νέο γήπε­δο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια για να τιμή­σου­με τον Σπύ­ρο Κοντού­λη, έναν πραγ­μα­τι­κό θρύ­λο της ΑΕΚ, ένας μέλος του ΕΑΜ, αγω­νι­στή της εαμι­κής εθνι­κής αντί­στα­σης, που βασα­νί­στη­κε, διώ­χθη­κε κατά τη διάρ­κεια της κατοχής.

Θέλου­με οι νέες γενιές να θυμού­νται τον Κοντού­λη της ΑΕΚ, τον Γόδα του Ολυ­μπια­κού, τον Μεσ­σά­ρη του Πανα­θη­ναϊ­κού και τόσους άλλους ποδο­σφαι­ρι­στές, αθλη­τές, αγω­νι­στές που έδω­σαν ακό­μα και τη ζωή τους για μεγά­λα, για υψη­λά ιδανικά.

Απο­τε­λούν πρό­τυ­πα, σύμ­βο­λα, και για τις ομά­δες τους αλλά και για τους φιλά­θλους, παλαιό­τε­ρους, νεό­τε­ρους, τους σημε­ρι­νούς φιλά­θλους, για τον αγώ­να τους και μέσα στα γήπε­δα με τη μπά­λα, αλλά και μέσα στο μεγά­λο γήπε­δο της ζωής, παλεύ­ο­ντας για το δίκιο του λαού και την προ­κο­πή αυτού του τόπου.

Να έχε­τε καλή δύνα­μη και υγεία, όλοι και όλες, με νέους νικη­φό­ρους αγώνες.»

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο