Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αποχαιρετά με θλίψη την μεγάλη ηθοποιό Ειρήνη Παπά

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με μεγά­λη θλί­ψη την μεγά­λη ηθο­ποιό Ειρή­νη Παπά που έφυ­γε από τη ζωή. 

Συγκε­κρι­μέ­να, εξέ­δω­σε την εξής ανακοίνωση:

Aπο­χαι­ρε­τού­με με θλί­ψη την μεγά­λη ηθο­ποιό Ειρή­νη Παπά, πρέ­σβει­ρα των παρα­κα­τα­θη­κών του κλασ­σι­κού πολι­τι­σμού και της μεσο­γεια­κής αισθη­τι­κής σε όλο τον κόσμο.

Γεν­νη­μέ­νη το 1926 στο Χιλιο­μό­δι Κοριν­θί­ας, η Ειρή­νη Παπά δια­μορ­φώ­θη­κε από τις αφη­γή­σεις της «σπου­δαί­ας παρα­μυ­θα­τζούς» για­γιάς της, από την αγά­πη για την αρχαία ελλη­νι­κή γραμ­μα­τεία που της εμφύ­ση­σαν οι δάσκα­λοι γονείς της και από τα νερά, τα που­λιά, το φεγ­γά­ρι και τους ίσκιους του χωριού της που, όπως αφη­γή­θη­κε η ίδια, «μου έμα­θε τον τρό­πο να παίζω».

Η «ζωντα­νή Καρυά­τι­δα», όπως την απο­κα­λού­σε ο διε­θνής Τύπος, με την δωρι­κή κατα­το­μή και την υψη­λή υπο­κρι­τι­κή, που αντα­να­κλού­σε τη βαθιά καλ­λιερ­γη­μέ­νη προ­σω­πι­κό­τη­τά της και το ήθος της, ενσάρ­κω­σε πλή­ρως τη δύνα­μη της αρχαί­ας τρα­γω­δί­ας, ενώ κατέ­κτη­σε το διε­θνές θεα­τρι­κό και κυρί­ως κινη­μα­το­γρα­φι­κό στε­ρέ­ω­μα με σπου­δαί­ους ρόλους, μετα­ξύ αυτών στην «Ηλέ­κτρα» και στον «Ζορ­μπά» του Μ. Κακο­γιάν­νη και στο «Ζ» του Κ. Γαβρά.

Έχο­ντας συμ­με­τά­σχει σε περισ­σό­τε­ρες από 80 ται­νί­ες διε­θνώς, σε όλα τα μήκη και πλά­τη της γης, δίπλα σε μεγά­λους σκη­νο­θέ­τες και ηθο­ποιούς, η Ειρή­νη Παπά, στη μακρό­χρο­νη καριέ­ρα της τιμή­θη­κε με πολ­λά διε­θνή βραβεία.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στους οικεί­ους της.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο