Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αποχαιρετά με θλίψη τον σύντροφο Γιώργο Πολυμερίδη

Το ΚΚΕ με θλί­ψη απο­χαι­ρε­τά τον αντι­στα­σια­κό, διδά­κτο­ρα των Οικο­νο­μι­κών Επι­στη­μών και στέ­λε­χος του Κόμ­μα­τος, σ. Γιώρ­γο Πολυ­με­ρί­δη, που έφυ­γε χτες από τη ζωή, στη Βουλ­γα­ρία, όπου διέ­με­νε τα τελευ­ταία χρόνια.

Στην ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Ο σ. Γιώρ­γος Πολυ­με­ρί­δης γεν­νή­θη­κε στις 20 Απρί­λη 1933 στην Καρω­τή Διδυ­μο­τεί­χου Έβρου. Παι­δί οικο­γέ­νειας αγω­νι­στών που πήραν ενερ­γό μέρος στην ΕΑΜι­κή Εθνι­κή Αντί­στα­ση και στον ΔΣΕ. Ο πατέ­ρας του ως μαχη­τής του ΔΣΕ σκο­τώ­θη­κε το 1948. Ο ίδιος οργα­νώ­θη­κε στην ΕΠΟΝ και τον Ιού­νη του 1948, με τη μητέ­ρα του και τον αδερ­φό του, “βγή­καν στο βου­νό” και από εκεί πέρα­σαν στη ΛΔ Βουλγαρίας.

Εκεί ο σ. Γ. Πολυ­με­ρί­δης εργά­στη­κε αρχι­κά ως δάσκα­λος της ελλη­νι­κής γλώσ­σας και στη συνέ­χεια στα ανθρα­κω­ρυ­χεία του Ντι­μί­τροφ­γκραντ. Το 1951 έγι­νε μέλος της Ντι­μι­τρο­φι­κής Κομ­σο­μόλ και του ΚΚΕ. Το 1954 εισή­χθη στην Ανώ­τα­τη Οικο­νο­μι­κή Σχο­λή “Καρλ Μαρξ” Σόφιας και από το 1959, που ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στην ειδι­κό­τη­τα “Σχε­δια­σμέ­νη Οικο­νο­μία”, εργά­στη­κε ως οικο­νο­μο­λό­γος σε βιο­μη­χα­νι­κό εργο­στά­σιο. Ακο­λού­θη­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στην Πολι­τι­κή Οικο­νο­μία στην Ακα­δη­μία Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών και Κοι­νω­νι­κής Διεύ­θυν­σης της ΚΕ του Βουλ­γα­ρι­κού ΚΚ, απο­κτώ­ντας τον τίτλο του διδά­κτο­ρα των Οικο­νο­μι­κών Επιστημών.

Από το 1971 έως το 1973 εργά­στη­κε στην Κρα­τι­κή Επι­τρο­πή Σχε­δια­σμού της λαϊ­κής οικο­νο­μί­ας της ΛΔ Βουλ­γα­ρί­ας και από το 1973 διε­τέ­λε­σε αρχι­συ­ντά­κτης της εφη­με­ρί­δας “Λευ­τε­ριά”, όργα­νο των Ελλή­νων πολι­τι­κών προ­σφύ­γων στη ΛΔ Βουλ­γα­ρί­ας. Από τον Νοέμ­βρη του 1973 μέχρι τον Ιού­νη του 1980 εργά­στη­κε στο Ινστι­τού­το Σύγ­χρο­νων Κοι­νω­νι­κών Θεω­ριών, όπου έγι­νε υφη­γη­τής της Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας, ενώ ως επι­σκέ­πτης καθη­γη­τής στην Ακα­δη­μία Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών δίδα­ξε το μάθη­μα της Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας. Απέ­σπα­σε τρεις τιμη­τι­κές δια­κρί­σεις με διά­ταγ­μα του Κρα­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΛΔ Βουλγαρίας.

Ο σ. Γιώρ­γος Πολυ­με­ρί­δης επα­να­πα­τρί­στη­κε, το 1980, μαζί με την οικο­γέ­νειά του και ανέ­λα­βε καθή­κο­ντα στο Κέντρο Μαρ­ξι­στι­κών Ερευ­νών (ΚΜΕ) ως ερευ­νη­τής και δάσκα­λος Πολι­τι­κής Οικο­νο­μί­ας, ενώ από το 1980 έως το 2005 ήταν μέλος του Διοι­κη­τι­κού του Συμ­βου­λί­ου. Υπήρ­ξε ακό­μα μέλος του Τμή­μα­τος Οικο­νο­μί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος, ενώ ταυ­τό­χρο­να ήταν μέλος της Ιδε­ο­λο­γι­κής Επι­τρο­πής της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο σ. Γιώρ­γος Πολυ­με­ρί­δης, σε αυτά τα πάνω από 70 χρό­νια οργα­νω­μέ­νης ζωής στο ΚΚΕ, τίμη­σε τον τίτλο του μέλους και του στε­λέ­χους του Κόμ­μα­τος. Αγω­νί­στη­κε για τα ιδα­νι­κά του, ως νεα­ρός ΕΠΟ­Νί­της, στην πολι­τι­κή προ­σφυ­γιά και στη συνέ­χεια, με το ιδιαί­τε­ρο πάθος του για τη μελέ­τη της επι­στή­μης και της επα­να­στα­τι­κής κοσμο­θε­ω­ρί­ας του μαρ­ξι­σμού — λενι­νι­σμού, συμ­βάλ­λο­ντας στις επε­ξερ­γα­σί­ες του ΚΚΕ».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο