Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αποχαιρετά με συγκίνηση τον εμπνευσμένο μουσικοσυνθέτη Δ. Μούτση

Τα ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του μου­σι­κο­συν­θέ­τη Δήμου Μού­τση, που έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή, εκφρά­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Απο­χαι­ρε­τού­με με συγκί­νη­ση τον Δήμο Μού­τση, έναν εμπνευ­σμέ­νο μου­σι­κο­συν­θέ­τη που με το υψη­λής ποιό­τη­τας έργο του άφη­σε μια σπου­δαία παρα­κα­τα­θή­κη στο ελλη­νι­κό τρα­γού­δι συμ­βάλ­λο­ντας σοβα­ρά στην εξέ­λι­ξή του. Με το εμβλη­μα­τι­κό έργο του ”Άγιος Φεβρουά­ριος” του 1971, σε στί­χους Μάνου Ελευ­θε­ρί­ου και με ερμη­νευ­τές τους Δημή­τρη Μητρο­πά­νο και Πετρή Σαλ­πέα, άνοι­ξε νέους δρό­μους στην ελλη­νι­κή δισκογραφία.

Ο Δήμος Μού­τσης αντι­με­τώ­πι­ζε με ταπει­νό­τη­τα, μέτρο και αυτο­γνω­σία τη δημιουρ­γία του. Αρνού­με­νος την επα­νά­λη­ψη ανα­ζη­τού­σε πάντα να φέρει κάτι νέο και πρω­τό­τυ­πο στη μου­σι­κή του. Αυτή του η δημιουρ­γι­κό­τη­τα είναι που του επέ­τρε­ψε να κατο­χυ­ρώ­σει ένα εντε­λώς προ­σω­πι­κό στίγμα.

Τα πασί­γνω­στα τρα­γού­δια του ‑συχνά με στί­χους σπου­δαί­ων στι­χουρ­γών μας- πολυα­γα­πιού­νται από το μεγά­λο λαϊ­κό κοι­νό, τρα­γου­διού­νται όχι μόνο στις παρέ­ες, αλλά και στις εργα­τι­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις. Δίπλα σ’ αυτά ο Δήμος Μού­τσης μας αφή­νει και ένα έργο υψη­λών απαι­τή­σε­ων με εξαι­ρε­τι­κές μελο­ποι­ή­σεις σε έργα κορυ­φαί­ων ποι­η­τών μας. Αξέ­χα­στος θα μας μεί­νει κι αυτός και τα τρα­γού­δια του.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους του».

Πέθα­νε ο συν­θέ­της Δήμος Μού­τσης σε ηλι­κία 86 χρονών

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο