ΚΚΕ: Αποχαιρετά με συγκίνηση τον εμπνευσμένο μουσικοσυνθέτη Δ. Μούτση

Τα ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του μου­σι­κο­συν­θέ­τη Δήμου Μού­τση, που έφυ­γε σήμε­ρα από τη ζωή, εκφρά­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει: «Απο­χαι­ρε­τού­με με συγκί­νη­ση τον Δήμο Μού­τση, έναν εμπνευ­σμέ­νο μου­σι­κο­συν­θέ­τη που με το υψη­λής ποιό­τη­τας έργο του άφη­σε μια σπου­δαία παρα­κα­τα­θή­κη στο ελλη­νι­κό τρα­γού­δι συμ­βάλ­λο­ντας σοβα­ρά στην εξέ­λι­ξή του. Με το … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΚΕ: Απο­χαι­ρε­τά με συγκί­νη­ση τον εμπνευ­σμέ­νο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Δ. Μού­τση.