Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Αποχαιρετούμε με θλίψη την Άλκη Ζέη»

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εκφρά­ζει τη θλί­ψη του για το θάνα­το της Άλκης Ζέη.

Παρα­θέ­του­με την ανακοίνωση:

«Απο­χαι­ρε­τού­με με θλί­ψη την Άλκη Ζέη, που με τα εξαί­σια διη­γή­μα­τα και μυθι­στο­ρή­μα­τά της ανα­τρά­φη­καν ήδη τρεις γενιές.

Τα έργα της απο­τέ­λε­σαν τομή στην παι­δι­κή — εφη­βι­κή λογο­τε­χνία για το πρω­το­πό­ρο ιδε­ο­λο­γι­κό, πολι­τι­κό περιε­χό­με­νό τους, σε πεί­σμα του κυρί­αρ­χου αφη­γή­μα­τος ότι η πολι­τι­κή σκο­τώ­νει τη λογο­τε­χνία. Είναι έργα που βοη­θούν τους νέους ανθρώ­πους να ανα­γνω­ρί­σουν την αξία των κοι­νω­νι­κών αγώ­νων, να συμ­με­ρι­στούν τα μεγά­λα κοι­νω­νι­κά ιδα­νι­κά, να αγα­πή­σουν εκεί­νους που τα υπε­ρα­σπί­ζο­νται, θυσιά­ζο­ντας ακό­μη και τη ζωή τους, σε αντί­θε­ση με τον ατο­μι­κι­σμό, τη ματαιο­δο­ξία, την ιδιο­τέ­λεια που καλ­λιερ­γεί το κυρί­αρ­χο σύστη­μα από τα παι­δι­κά κιό­λας χρόνια.

Γι’ αυτό η ΚΝΕ τιμά και αγκα­λιά­ζει τη λογο­τε­χνι­κή δημιουρ­γία της Άλκης Ζέη, παρου­σιά­ζο­ντας μάλι­στα σε πρό­σφα­τα Φεστι­βάλ της θεα­τρι­κά της παι­δι­κής θεα­τρι­κής ομά­δας εμπνευ­σμέ­να από τα κορυ­φαία μυθι­στο­ρή­μα­τα “To καπλά­νι της βιτρί­νας” και “Κοντά στις ράγες”.

Το σπου­δαίο έργο της Άλκης Ζέη οφεί­λει πολ­λά στα συντα­ρα­κτι­κά βιώ­μα­τά της από τη συμ­με­το­χή της στον αντι­στα­σια­κό αγώ­να, μέσα από τις γραμ­μές της ΕΠΟΝ, τον εκτο­πι­σμό της από το αστι­κό κρά­τος για τη δρά­ση της, την πολι­τι­κή προσφυγιά.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια σε όλους τους δικούς της ανθρώ­πους, συγ­γε­νείς και φίλους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο