Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Απόσυρση του νομοσχεδίου της κυβέρνησης και υλοποίηση ενός συνόλου προϋποθέσεων για την ευζωία των ζώων συντροφιάς

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τη Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, βου­λευ­τή Β’ Πει­ραιά του κόμ­μα­τος και τον Ορέ­στη Δια­μα­ντό­που­λο, κτη­νί­α­τρο μέλος του Τμή­μα­τος Αγρο­τι­κής Πολι­τι­κής της ΚΕ, επι­σκέ­φτη­κε την Πέμ­πτη 20 Μαΐ­ου 2021 τις εγκα­τα­στά­σεις του Δια­δη­μο­τι­κού Κέντρου Περί­θαλ­ψης Αδέ­σπο­των Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) στο Σχι­στό Περά­μα­τος, όπου είχαν συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο του ΔΣ του Περι­βαλ­λο­ντι­κού Συν­δέ­σμου Δήμων Αθή­νας — Πει­ραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), Γρη­γό­ρη Γουρ­δο­μι­χά­λη και την πρό­ε­δρο του Φιλο­ζω­ι­κού Σωμα­τεί­ου Πει­ραιά Σοφία Χαλικιά.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, αφού ξενα­γή­θη­κε στους χώρους του ΔΙΚΕΠΑΖ, συνο­μί­λη­σε με το προ­σω­πι­κό (κτη­νί­α­τροι, νοση­λευ­τές και εθε­λο­ντές — φιλό­ζω­οι), ενη­με­ρώ­θη­κε για τις σημα­ντι­κές προ­σπά­θειες που κατα­βάλ­λουν οι εργα­ζό­με­νοι του κέντρου για την περί­θαλ­ψη, την πρό­λη­ψη νοση­μά­των, τη φιλο­ξε­νία, τις στει­ρώ­σεις, τη περι­συλ­λο­γή αδέ­σπο­των ζώων, καθώς και την με επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια επα­να­το­πο­θέ­τη­ση τους στο φυσι­κό περι­βάλ­λον τους.

Κατά τη συνά­ντη­ση έγι­νε εκτε­νής συζή­τη­ση σχε­τι­κά με το νέο νομο­σχέ­διο που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με την επω­νυ­μία «Νέο πλαί­σιο για την ευζω­ία των ζώων συντρο­φιάς — Πρό­γραμ­μα ΑΡΓΟΣ».

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ επε­σή­μα­νε, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, «την ανά­γκη δια­χεί­ρι­σης του προ­βλή­μα­τος αδέ­σπο­των ζώων με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη κρα­τι­κών δομών, με ενιαίο τρό­πο πανελ­λα­δι­κά και με εξα­σφά­λι­ση από το κρά­τος όλων των απαι­τού­με­νων πόρων, ανθρώ­πι­νων και οικο­νο­μι­κών, για τη δια­μόρ­φω­ση χώρων, τη στέ­γα­ση και λει­τουρ­γία κατα­φυ­γί­ων προ­σω­ρι­νής δια­μο­νής αδέ­σπο­των ζώων, με το αντί­στοι­χο κτη­νια­τρείο με υπο­δο­μές κλι­νι­κής για αδέ­σπο­τα (εξε­τα­στή­ριο, χει­ρουρ­γείο, νοση­λευ­τή­ριο, μικρο­βιο­λο­γι­κό εργα­στή­ριο, μόνι­μους κτη­νιά­τρους βάρ­διας, μόνι­μους νοση­λευ­τές, ζωο­κό­μους εκπαι­δευ­μέ­νους, εκπαι­δευ­τές, αυτο­κί­νη­τα περι­συλ­λο­γής κλπ) σε επί­πε­δο δήμου ή ομά­δας όμο­ρων δήμων».

Κατά τη συνά­ντη­ση «υπήρ­ξε κοι­νή δια­πί­στω­ση ότι το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ βρί­σκε­ται στον αντί­πο­δα μιας ουσια­στι­κής παρέμ­βα­σης για τα αδέ­σπο­τα ζώα, με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, ευθύ­νη και έλεγ­χο και σε σύγκρου­ση όχι μόνο με τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να, αλλά και την κοι­νή λογι­κή, όπως για παρά­δειγ­μα συμ­βαί­νει με τη διά­τα­ξη που επι­βάλ­λει την υπο­χρε­ω­τι­κή στεί­ρω­ση όλων των ζώων συντρο­φιάς ακό­μα και των δεσποζόμενων».

Σημειώ­νε­ται ότι «για άλλη μια φορά και σε συνέ­χεια αντί­στοι­χης νομο­θε­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε, προ­ω­θού­νται αλλα­γές στο ισχύ­ον πλαί­σιο για τα ζώα συντρο­φιάς, με επι­χει­ρη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια που επι­τα­χύ­νουν την εκχώ­ρη­ση αρμο­διο­τή­των κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών σε φορείς της λεγό­με­νης “κοι­νω­νι­κής οικο­νο­μί­ας” (πχ ΜΚΟ), αλλά και σε ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις. Επί­σης, λόγω της ελλι­πούς χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, πρό­κει­ται να εντα­θεί το φόρ­τω­μα νέων βαρών στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των μέσα από τα δημο­τι­κά τέλη».

Το ΚΚΕ θα συμ­βάλ­λει με τις τοπο­θε­τή­σεις του, «ώστε να ανα­δει­χτούν οι πραγ­μα­τι­κές στο­χεύ­σεις του νομο­σχε­δί­ου της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που κινεί­ται σε μια επι­κίν­δυ­νη λογι­κή και να διεκ­δι­κη­θούν τόσο η από­συρ­ση του όσο και η υλο­ποί­η­ση ενός συνό­λου προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για την ευζω­ία των ζώων συντροφιάς».

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο