Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για απόπλου φρεγάτας «Ύδρα»: Πολύ επικίνδυνη εξέλιξη εμπλοκής της χώρας σε μία σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων

«Ο από­πλους χτες βρά­δυ της φρε­γά­τας “Ύδρα” για να πάρει μέρος στις επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στο “στό­μα του λύκου”, στον πόλε­μο στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, απο­τε­λεί πολύ επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη εμπλο­κής της χώρας σε μια σύγκρου­ση απρό­βλε­πτων δια­στά­σε­ων. Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που ‑και στο ζήτη­μα αυτό- έχει τη στή­ρι­ξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ανα­λαμ­βά­νει τερά­στια ευθύ­νη, συμπλη­ρώ­νο­ντας την πρό­σφα­τη διά­θε­ση του στρα­τη­γεί­ου της Λάρι­σας για τη διοί­κη­ση της επι­χεί­ρη­σης “Ασπί­δες” της ΕΕ και υπη­ρε­τεί την απα­ρά­δε­κτη πολι­τι­κή στή­ρι­ξης του κατο­χι­κού κρά­τους του Ισρα­ήλ στη γενο­κτο­νία που πραγ­μα­το­ποιεί κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού. Προ­στί­θε­ται στη συνε­χι­ζό­με­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και στο πλή­θος “διευ­κο­λύν­σε­ων” με την παρα­χώ­ρη­ση βάσε­ων, λιμα­νιών, άλλων υπο­δο­μών, την απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού εκτός συνό­ρων κ.ά για τους σχε­δια­σμούς των ΝΑΤΟ και ΕΕ», επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή του, την Τρί­τη 27 Φεβρουα­ρί­ου 2024, το ΚΚΕ.

Όπως τονί­ζει, στη συνέ­χεια, «αυτή η εμπλο­κή δεν έχει καμία σχέ­ση με την προ­στα­σία του λαού, την άμυ­να και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας, ούτε με την ασφά­λεια των ναυ­τερ­γα­τών, όπως υπο­κρι­τι­κά υπο­στη­ρί­ζει η κυβέρ­νη­ση, οι οποί­οι άλλω­στε έχουν εκφρά­σει την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή τους αντί­θε­ση σε ταξί­δια σε εμπό­λε­μες ζώνες. Αντί­θε­τα, μετα­τρέ­πει τη χώρα σε θύτη άλλων λαών και ταυ­τό­χρο­να σε στό­χο αντι­ποί­νων. Οι μεγά­λοι κίν­δυ­νοι για το λαό και το προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνά­με­ων κατα­δει­κνύ­ο­νται ακό­μα από τις δεκά­δες δημό­σιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες στρα­τευ­μέ­νων που υπη­ρε­τούν τη θητεία τους, αλλά και από την αύξη­ση των παραι­τή­σε­ων στε­λε­χών του Πολε­μι­κού Ναυτικού».

«Οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές και ευρω­ε­νω­σια­κές επι­χει­ρή­σεις “Φρου­ρός της Ευη­με­ρί­ας” και “Ασπί­δες”, που εξε­λίσ­σο­νται στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή με ενερ­γή συμ­με­το­χή της Ελλά­δας, δεν απο­σκο­πούν, ούτε και θα μπο­ρού­σαν, στην υπε­ρά­σπι­ση της “ευη­με­ρί­ας” των λαών, της ασφά­λειας και των δικαιω­μά­των τους. Στό­χος τους είναι ο έλεγ­χος της στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας περιο­χής στο πλαί­σιο των σφο­δρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών και η “ευη­με­ρία” της κερ­δο­φο­ρί­ας μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που πλη­ρώ­νουν οι λαοί με το αίμα τους στα ανοι­κτά πολε­μι­κά μέτω­πα και με ορα­τό τον κίν­δυ­νο γενί­κευ­σης των συγκρού­σε­ων. Αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται κι από το γεγο­νός ότι η από­φα­ση απο­στο­λής της φρε­γά­τας έρχε­ται λίγες μόνο μέρες μετά από τις συζη­τή­σεις στο πλαί­σιο του “Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου μετα­ξύ των κυβερ­νή­σε­ων Ελλά­δας — ΗΠΑ”, όπου οι ΗΠΑ εξέ­φρα­σαν την ικα­νο­ποί­η­σή τους για την ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξη της Ελλά­δας προς το Ισρα­ήλ και επαί­νε­σαν για τον ηγε­τι­κό της ρόλο στις νέες ναυ­τι­κές επι­χει­ρή­σεις!» ανα­φέ­ρει, ακό­μα, η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Η συμ­με­το­χή της χώρας μας στον πόλε­μο, είναι σε πλή­ρη αντί­θε­ση με το λαϊ­κό αίσθη­μα και την αλλη­λεγ­γύη που εκφρά­ζε­ται αγω­νι­στι­κά, στην Ελλά­δα και σε πολ­λές χώρες του κόσμου, προς τον Παλαι­στι­νια­κό λαό και τους άλλους λαούς της περιο­χής. Όπως, άλλω­στε, είχε εκφρα­στεί και στο παρελ­θόν, με τις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις το 1999 ενά­ντια στους ΝΑΤΟϊ­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη Γιου­γκο­σλα­βία και τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες για την απο­στο­λή του Α/Τ “Θεμι­στο­κλής” στην Αδριατική.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό και τη νεο­λαία σε επα­γρύ­πνη­ση και δρά­ση, απαιτώντας:

–Καμία εμπλο­κή, καμία συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ!

–Να γυρί­σει τώρα πίσω η φρε­γά­τα, κανέ­νας Έλλη­νας αξιω­μα­τι­κός, υπα­ξιω­μα­τι­κός, ναύ­της, στρα­τιώ­της σε ξένα νερά και εδάφη!

–Να τερ­μα­τι­στεί τώρα το μακε­λειό στη Γάζα και η κατο­χή του Ισρα­ήλ στα παλαι­στι­νια­κά εδάφη!

–Να κλεί­σουν όλες οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις και υποδομές!

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες λαών!».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο