Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για Βάλσαμο Συρίγο: Καμία ανοχή στα «διαδηλωτοδικεία»

Το ΚΚΕ «καταγ­γέλ­λει το νέο κρού­σμα αυταρ­χι­σμού από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αυτή τη φορά σε βάρος του Βάλ­σα­μου Συρί­γου, μέλους της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος, της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ και ΓΓ της Ομο­σπον­δί­ας Οικοδόμων».

Όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος, «ο σ. Β. Συρί­γος σέρ­νε­ται στα δικα­στή­ρια, με κατη­γο­ρί­ες που παρα­πέ­μπουν σε κοι­νό εγκλη­μα­τία, για τη συμ­με­το­χή του σε κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμό πρώ­της κατοι­κί­ας, με βάση το πλαί­σιο ποι­νι­κο­ποί­η­σης των συγκε­κρι­μέ­νων αγώ­νων, που ξεκί­νη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και συνε­χί­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

»Πρό­κει­ται, μάλι­στα, για τη δεύ­τε­ρη δίω­ξη, σε διά­στη­μα λίγων ημε­ρών, σε βάρος εκλεγ­μέ­νων συν­δι­κα­λι­στών και στε­λε­χών του ΚΚΕ, σε συνέ­χεια της παρα­πο­μπής σε δίκη της προ­έ­δρου της ΟΕΝΓΕ Αφρο­δί­της Ρέτζιου, με βάση το “ν. Χρυ­σο­χο­ΐ­δη” για τον περιο­ρι­σμό των διαδηλώσεων».

«Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα να μην δεί­ξουν καμία ανο­χή στα κάθε λογής “δια­δη­λω­το­δι­κεία” και συνο­λι­κά στο κλί­μα τρο­μο­κρα­τί­ας και αυταρ­χι­σμού, που πάει χέρι — χέρι με την κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής. Να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους για ζωή και δου­λειά με βάση τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες και δικαιώ­μα­τά τους, με πρώ­το σημα­ντι­κό σταθ­μό την επι­τυ­χία της γενι­κής απερ­γί­ας στις 9 Νοέμ­βρη» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο