Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για Δίκη Χρυσής Αυγής: Οι ναζί να μπουν ακόμα πιο «βαθιά» στη φυλακή

«Μόνο ο οργανωμένος μαζικός αγώνας, που θα στοχεύει τη ρίζα του κακού, μπορεί να οδηγήσει αμετάκλητα τον φασισμό στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας»

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής: 

«Η σημε­ρι­νή μαζι­κή συγκέ­ντρω­ση του λαού και της νεο­λαί­ας έξω από το Εφε­τείο, στην έναρ­ξη της δίκης της Χρυ­σής Αυγής σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, δια­τρά­νω­σε για ακό­μα μια φορά την παλ­λαϊ­κή απαί­τη­ση: Οι ναζί να μπουν ακό­μα πιο “βαθιά” στη φυλα­κή, η εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής να κατα­δι­κα­στεί, μέσα αλλά και έξω από τις δικα­στι­κές αίθου­σες, σε κάθε χώρο δου­λειάς και μόρ­φω­σης, σε κάθε γειτονιά.

Δεν χωρά εφη­συ­χα­σμός. Με τον φασι­σμό δεν τελειώ­σα­με, για­τί δεν τελειώ­σα­με με το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που τον γεν­νά και τον τρέ­φει. Αυτό επι­βε­βαί­ω­σαν τα γεγο­νό­τα που ακο­λού­θη­σαν την πρω­τό­δι­κη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, όπως οι φασι­στι­κές επι­θέ­σεις σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και Αθή­να, με την προ­κλη­τι­κή ανο­χή του κρά­τους. Αυτό επι­βε­βαί­ω­σε η ίδια η δίκη της Χρυ­σής Αυγής, από την υπο­βάθ­μι­ση και τελι­κά παρα­γρα­φή της υπό­θε­σης της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης σε βάρος των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ στο Πέρα­μα, ως τις επιει­κείς ποι­νές και μετα­χεί­ρι­ση, τις απο­φυ­λα­κί­σεις κατα­δι­κα­σμέ­νων ναζιστών.

Η φασι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται από το σημε­ρι­νό κρά­τος και τους θεσμούς του. Μόνο ο οργα­νω­μέ­νος μαζι­κός αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας, που θα στο­χεύ­ει τη ρίζα του κακού, το ίδιο το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης, είναι αυτός που θα οδη­γή­σει τον φασι­σμό ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα εκεί που ανή­κει: Στο χρο­νο­ντού­λα­πο της Ιστορίας».

902.gr

Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Αίτη­μα ανα­βο­λή από την υπε­ρά­σπι­ση Μιχα­λο­λιά­κου – Ρεσι­τάλ Λαγού

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο