Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για δηλώσεις Καμμένου: Πολιτική επιλογή σύσσωμης της συγκυβέρνησης η μετατροπή της χώρας σε αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο

Για τις νέες δηλώ­σεις του Π. Καμ­μέ­νου για τις βάσεις του ΝΑΤΟ και τη δήθεν ενδο­κυ­βερ­νη­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ με σχό­λιό του σημειώνει:

«Η μετα­τρο­πή της χώρας, από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ως την Κρή­τη και από τη Λάρι­σα ως την Κάρ­πα­θο, σε αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο, που σήμε­ρα παρου­σί­α­σε ο κ. Καμ­μέ­νος σε ρόλο μεσί­τη πολε­μι­κών βάσε­ων, με επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία βγαλ­μέ­νη από την επο­χή του σχε­δί­ου Μάρ­σαλ και του δόγ­μα­τος Τρού­μαν, είναι πολι­τι­κή επι­λο­γή σύσ­σω­μης της συγκυβέρνησης.

Όσο για τα προ­ε­κλο­γι­κά οικο­γε­νεια­κά καυ­γα­δά­κια εντός της κυβέρ­νη­σης, αυτά εξυ­πη­ρε­τούν και τους δύο συνε­ταί­ρους: Τόσο τον Καμ­μέ­νο για να μαζέ­ψει τα ασυμ­μά­ζευ­τα, όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ, για να ανα­ζη­τή­σει άλλο­θι και να κρυ­φτεί πίσω από τον υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας για την προ­σή­λω­σή του στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιο­χή μας.

Το ΚΚΕ καλεί το λαό μας να πάρει μαζι­κά μέρος στις συγκε­ντρώ­σεις του ενά­ντια στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης, για την επέ­κτα­ση και δημιουρ­γία νέων αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων. Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος, κανέ­νας νέος, κανέ­νας προ­ο­δευ­τι­κός άνθρω­πος δεν μπο­ρεί να ανε­χθεί η χώρα μας να μετα­τρα­πεί σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και επεμβάσεων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο