Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για δημοσίευμα ΒΗΜΑτος για Τέμπη: Παραπέμπει ευθέως σε μια ακόμη προσπάθεια συγκάλυψης

«Το δημο­σί­ευ­μα του «Βήμα­τος της Κυρια­κής», που ανα­φέ­ρε­ται σε παρα­ποί­η­ση απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων του εγκλή­μα­τος των Τεμπών για να ενι­σχυ­θεί από την πρώ­τη στιγ­μή η κυβερ­νη­τι­κή θεω­ρία του «ανθρώ­πι­νου λάθους», παρα­πέ­μπει ευθέ­ως σε μια ακό­μη προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης» σχο­λιά­ζει το ΚΚΕ.

«Τα ερω­τή­μα­τα για το π;vς, από ποιους και με ποιων εντο­λή έγι­νε αυτή η παρα­ποί­η­ση, αλλά και π;vς έφτα­σαν στα χέρια των «μοντέρ» τα συγκε­κρι­μέ­να στοι­χεία απαι­τούν άμε­σες και σαφείς απα­ντή­σεις» επισημαίνει.

«Καμία από­πει­ρα συγκά­λυ­ψης δεν πρό­κει­ται να εμπο­δί­σει την αλή­θεια να έρθει στο φως» σημειώνει.

Αλλοίωση των διαλόγων σταθμάρχη-μηχανοδηγού αποκαλύπτει το «Βήμα της Κυριακής»

Αλλοί­ω­ση των δια­λό­γων του σταθ­μάρ­χη Λάρι­σας με τον μηχα­νο­δη­γό της μοι­ραί­ας αμα­ξο­στοι­χί­ας στα Τέμπη δεί­χνουν τα έγγρα­φα που απο­κα­λύ­πτει το «Βήμα της Κυρια­κής», σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα του οποί­ου, οι συνο­μι­λί­ες αφαι­ρέ­θη­καν παρά­νο­μα και πρό­ω­ρα από το σύστη­μα κατα­γρα­φής επι­κοι­νω­νιών του σιδη­ρο­δρό­μου, προ­κει­μέ­νου να τονι­στεί το ανθρώ­πι­νο λάθος, το οποίο σαφώς και υπήρ­ξε, αλλά και να απο­φευ­χθεί η διά­χυ­ση πολι­τι­κών ευθυνών».

Όπως προ­κύ­πτει από τα έγγρα­φα των Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Εργα­στη­ρί­ων της ΕΛΑΣ, που δημο­σιεύ­ει η εφη­με­ρί­δα, η υπό­δει­ξη του σταθ­μάρ­χη για ανα­χώ­ρη­ση τρέ­νου ‑όπως παρου­σιά­στη­κε την 1η Μαρ­τί­ου σε ηχη­τι­κό ντο­κου­μέ­ντο- δεν αφο­ρού­σε τη μοι­ραία αμα­ξο­στοι­χία αλλά τοπι­κό συρ­μό που κινή­θη­κε κανονικά.

Μάλι­στα, από τα έγγρα­φα προ­κύ­πτει ότι στε­λέ­χη του ΟΣΕ παρέ­δω­σαν τα σχε­τι­κά αρχεία στις 3 Μαρ­τί­ου και όχι τις πρώ­τες ώρες μετά το ατύ­χη­μα, όπως είχαν υπο­στη­ρί­ξει αρχι­κά, δημιουρ­γώ­ντας το ερώ­τη­μα ποιος μπή­κε στο σύστη­μα κατα­γρα­φών τις πρώ­τες ώρες και προ­χώ­ρη­σε σε συρ­ρα­φή των διαλόγων.

Το δημο­σί­ευ­μα, που ήδη έχει προ­κα­λέ­σει αντι­δρά­σεις, έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει την καταγ­γε­λία που κάνουν οι μηχα­νο­δη­γοί από την πρώ­τη μέρα μετά το δυστύ­χη­μα-έγκλη­μα των Τεμπών. Και έρχε­ται ενώ αυξά­νο­νται οι φωνές και τα στοι­χεία που δεί­χνουν ότι επι­χει­ρεί­ται συγκά­λυ­ψη του εγκλή­μα­τος, ειδι­κά μετά το πόρι­σμα της πλειο­ψη­φί­ας στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή της Βουλής.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο