Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για Κ. Μουρσελά: Ο συγγραφέας, που κατάφερε να διαπλάσει χαρακτήρες με ένα λόγο άμεσο, ευθύβολο, συναρπαστικό, πέρασε στην αιωνιότητα

«Η πένα του συγ­γρα­φέα Κώστα Μουρ­σε­λά σίγη­σε. Ο συγ­γρα­φέ­ας, που στο σύνο­λο του έργου του, κατά­φε­ρε να δια­πλά­σει χαρα­κτή­ρες με ένα λόγο άμε­σο, ευθύ­βο­λο, συναρ­πα­στι­κό, πέρα­σε στην αιω­νιό­τη­τα» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τον θάνα­το του Κώστα Μουρσελά.

«Ο Κώστας Μουρ­σε­λάς το 1951 δικά­ζε­ται από το έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο λόγω της συμ­με­το­χής του στην ΕΠΟΝ και το 1969 η χού­ντα των συνταγ­μα­ταρ­χών τον απο­λύ­ει από το δημό­σιο. Έτσι δίνε­ται ολό­ψυ­χα στη συγ­γρα­φή με απο­τέ­λε­σμα μια σει­ρά από θεα­τρι­κά έργα, σενά­ρια και μυθι­στο­ρή­μα­τα να πλου­τί­σουν το σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό μας. Αξέ­χα­στοι θα παρα­μεί­νουν ο Σόλων και ο Λου­κάς της τηλε­ο­πτι­κής σει­ράς “Εκεί­νος κι Εκεί­νος”, οι δυο αιώ­νιοι απρο­σάρ­μο­στοι της ζωής, που με τις φιλο­σο­φι­κές συζη­τή­σεις τους, προ­σπα­θούν να κατα­νο­ή­σουν το ανθρώ­πι­νο άγχος και τον παρα­λο­γι­σμό της επο­χής» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ το οποίο εκφρά­ζει τα ειλι­κρι­νή του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του Κώστα Μουρσελά.

 

Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας Κώστας Μουρ­σε­λάς, ο δημιουρ­γός του «Εκεί­νος και… Εκείνος»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο