Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για ΟΑΚΑ: Παίζουν με τις ζωές μας παντού. Παντού είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι σε ασυντήρητες κι επικίνδυνες υποδομές

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα προ­βλή­μα­τα στα­τι­κό­τη­τας στο στέ­γα­στρο του ΟΑΚΑ και την ανα­στο­λή λει­τουρ­γί­ας του, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Παί­ζουν με τις ζωές μας παντού. Παντού είμα­στε εκτε­θει­μέ­νοι απέ­να­ντι σε ασυ­ντή­ρη­τες κι επι­κίν­δυ­νες υπο­δο­μές. Τελευ­ταίο κρού­σμα το στέ­γα­στρο στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο της Αθήνας!

Η κυβέρ­νη­ση έχει τερά­στιες ευθύ­νες για­τί γνώ­ρι­ζε. Γνώ­ρι­ζε και τα προ­βλή­μα­τα και τις προει­δο­ποι­ή­σεις. Πριν λίγο και­ρό ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, με άρθρο του ανα­φε­ρό­ταν στην κατά­στα­ση των Ολυ­μπια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων για το ότι “μετά το 2004 οι «χρυ­σο­πλη­ρω­μέ­νες. απ’ τον ελλη­νι­κό λαό υπο­δο­μές, αντί να δοθούν στον λαό και στη νεο­λαία αφέ­θη­καν στη μοί­ρα τους. Άλλες σήμε­ρα είναι κου­φά­ρια, άλλες δόθη­καν σε ιδιώ­τες και εται­ρεί­ες «αντί πινα­κί­ου φακής» και άλλες σε δήμους που δυσκο­λεύ­ο­νται να τις συντη­ρή­σουν χωρίς πόρους”.

Και τότε ο ανεκ­δι­ή­γη­τος πρώ­ην υφυ­πουρ­γός Αθλη­τι­σμού κ. Αυγε­νά­κης μας χαρα­κτή­ρι­ζε “αδιά­βα­στους”.

Τα ερω­τή­μα­τα είναι αμείλικτα:

Δεν γνώ­ρι­ζαν την κατά­στα­ση όταν τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη ο πρω­θυ­πουρ­γός παρου­σί­α­ζε με φιέ­στα τη λεγό­με­νη αξιο­ποί­η­ση των Ολυ­μπια­κών εγκαταστάσεων;

Δεν γνώ­ρι­ζαν τη μελέ­τη στο ΟΑΚΑ;

Δεν γνώ­ρι­ζαν την κατά­στα­ση σε άλλες εγκα­τα­στά­σεις, όπως στο Καυ­ταν­τζό­γλειο που λόγω ακα­ταλ­λη­λό­τη­τας δεν πήρε αδειοδότηση;

Πως άφη­σαν να περά­σει σχε­δόν ένας χρό­νος αφή­νο­ντας εκτε­θει­μέ­νους χιλιά­δες θεα­τές και αθλη­τές; Σημειω­τέ­ον, πρό­σφα­τα βρέ­θη­καν στο ΟΑΚΑ 120.000 θεατές.

Δεν διά­βα­σαν ποτέ τις προει­δο­ποι­ή­σεις που υπήρ­χαν από τον κόσμο του αθλη­τι­σμού ότι το ΟΑΚΑ παρα­μέ­νει ασυ­ντή­ρη­το από το 2004, όπως και το στέγαστρο;

Η κυβέρ­νη­ση έχει μεγά­λες ευθύ­νες, όπως ευθύ­νες έχουν όλες οι κυβερ­νή­σεις δια­χρο­νι­κά από το 2004 που άφη­σαν τις εγκα­τα­στά­σεις στη μοί­ρα τους. Ο αυτο­νό­η­τος έλεγ­χος δεν πρέ­πει να αφο­ρά μόνο το ΟΑΚΑ, αλλά όλες τις αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις. Έλεγ­χος και συντή­ρη­ση εδώ και τώρα, για να μην θρη­νή­σου­με θύμα­τα και στον αθλητισμό!

Έκλεισε το ΟΑΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο λόγω προβλήματος στατικότητας στο στέγαστρο Καλατράβα

Ανα­στέλ­λε­ται από σήμε­ρα κάθε αθλη­τι­κή και πολι­τι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στο Κεντρι­κό Στά­διο και στο Ποδη­λα­το­δρό­μιο του ΟΑΚΑ στην Καλο­γρέ­ζα, καθώς η χρό­νια υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και η έλλει­ψη συντή­ρη­σης οδή­γη­σαν σε προ­βλή­μα­τα στα­τι­κό­τη­τας των μεταλ­λι­κών κατα­σκευών του στε­γά­στρου Καλατράβα.

Τα προ­βλή­μα­τα κατα­γρά­φτη­καν σε έκθε­ση του ΤΑΙΠΕΔ, που εκπο­νή­θη­κε για το έργο «Ανα­καί­νι­ση Ολυ­μπια­κού Αθλη­τι­κού Κέντρου Αθηνών».

Σημειώ­νε­ται ότι πρό­σφα­τα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν δύο ποδο­σφαι­ρι­κοί αγώ­νες του Πανα­θη­ναϊ­κού, όπου το Στά­διο ήταν κατά­με­στο, γεγο­νός που γεν­νά εύλο­γα ερω­τή­μα­τα για το κατά πόσο ήταν ασφα­λής όλος αυτός ο κόσμος που βρέ­θη­κε στις εξέδρες.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο