Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για τα θέματα της Φυσικής στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα θέμα­τα της Φυσι­κής, στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, το Γρα­φείο Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, αναφέρει:

«Οι χιλιά­δες μαθη­τές, υπο­ψή­φιοι Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, που εξε­τά­στη­καν χτες στο μάθη­μα της Φυσι­κής, έχουν κάθε λόγο να είναι οργι­σμέ­νοι με τα θέμα­τα των εξετάσεων.

Τα θέμα­τα Φυσι­κής δεν ήταν απλά πιο δύσκο­λα από άλλες χρο­νιές. Πρό­κει­ται για εξα­ντλη­τι­κά, άκρως απαι­τη­τι­κά θέμα­τα, που λόγω του εύρους και της δομής τους απέ­κλειαν την πλειο­ψη­φία των μαθη­τών από το να αντα­πο­κρι­θεί. Δεν είναι τυχαίο, πως όλες οι αρμό­διες επι­στη­μο­νι­κές ενώ­σεις συμ­φω­νούν σε αυτό.

Οι μαθη­τές που προ­σπά­θη­σαν να γρά­ψουν καλά, κόντρα σε όλα τα εμπό­δια, που έτσι και αλλιώς συνα­ντά­νε από τη γνω­στή κατά­στα­ση στο σχο­λείο, δε θα πλη­ρώ­σουν τα “σπα­σμέ­να” ακό­μα μια φορά.

Το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύ­νη να τοπο­θε­τη­θεί και κυρί­ως να βρει λύση.

Η ΚΝΕ απαι­τεί να παρ­θούν άμε­σα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα, έτσι ώστε να υπάρ­ξει τρό­πος βαθ­μο­λό­γη­σης στα συγκε­κρι­μέ­να θέμα­τα, που να παίρ­νει υπό­ψη τις παρα­τη­ρή­σεις επι­στη­μο­νι­κών ενώ­σε­ων και επι­στη­μό­νων, όπως:

α) Στη βαθ­μο­λό­γη­ση του Β’ θέμα­τος να μετρή­σει ανα­λο­γι­κά η σωστή, έστω και τμη­μα­τι­κή, δια­δι­κα­σία δικαιολόγησης.

β) Στη βαθ­μο­λό­γη­ση των Γ’ και Δ’ θεμά­των, λόγω τερά­στιου όγκου πρά­ξε­ων ως προς τον δια­θέ­σι­μο χρό­νο, η βαθ­μο­λό­γη­ση να εστια­σθεί κυρί­ως στη σωστή αντι­με­τώ­πι­ση του φυσι­κού προβλήματος».

fusiki

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο