Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΝΕΚΡΑ ΝΑΥΑΓΙΑ: Κανένας συμβιβασμός με την «κανονικότητα» του θανάτου ξεριζωμένων, να καταργηθεί το αντιδραστικό πλαίσιο του εγκλωβισμού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τα νέα πολύ­νε­κρα ναυά­για με πρό­σφυ­γες και μετανάστες:

«Κανέ­νας δεν πρέ­πει να συμ­βι­βα­στεί με την “κανο­νι­κό­τη­τα” του θανά­του ξερι­ζω­μέ­νων ανθρώ­πων και την “καθη­με­ρι­νό­τη­τα” των πολύ­νε­κρων ναυα­γί­ων, όπως τα πρό­σφα­τα ναυά­για στη Λέσβο και τα Κύθη­ρα με δεκά­δες νεκρούς. Κανέ­νας δεν πρέ­πει να κλεί­σει τα μάτια στις αιτί­ες αυτής της τρα­γω­δί­ας που γίνο­νται ακό­μη πιο φανερές.

Η εργα­λειο­ποί­η­ση των κατα­τρεγ­μέ­νων, η επι­κίν­δυ­νη δρά­ση των δια­κι­νη­τών, τα αιμα­τη­ρά γεω­πο­λι­τι­κά παζά­ρια στις πλά­τες τους ανα­πτύσ­σο­νται στο έδα­φος της άθλιας και απάν­θρω­πης ευρω­ε­νω­σια­κής πολι­τι­κής που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει και υλο­ποιούν όλες οι ελλη­νι­κές κυβερνήσεις.

Εδώ και τώρα πρέ­πει να καταρ­γη­θεί το αντι­δρα­στι­κό νομι­κό πλαί­σιο του εγκλω­βι­σμού και των απε­λά­σε­ων, ο Κανο­νι­σμός του Δου­βλί­νου, η Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας. Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τον πόλε­μο που φέρ­νουν τερά­στιους κιν­δύ­νους για τον λαό και προ­κα­λούν τον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων».

Ανεί­πω­τη τρα­γω­δία στο Αιγαίο: Του­λά­χι­στον 16 νεκροί στο ναυά­γιο της Λέσβου – Δύο σοροί στα Κύθη­ρα – Πολ­λοί οι αγνοούμενοι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο