Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν κατάρρευση του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών

Η μεί­ω­ση του εισο­δή­μα­τος των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ, επι­βε­βαιώ­νει ότι η ανά­καμ­ψη της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, δηλα­δή η ανά­καμ­ψη των κερ­δών του κεφα­λαί­ου που δια­φη­μί­ζει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, περ­νά μέσα από τη φορο­α­φαί­μα­ξη και τη φτω­χο­ποί­η­ση της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας, την οποία δεν μπο­ρεί να ξεγε­λά­σουν ούτε το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα της κυβέρ­νη­σης ούτε το ελά­χι­στο εγγυ­η­μέ­νο εισό­δη­μα της ΝΔ».

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016 κατα­γρά­φε­ταιι μεί­ω­ση κατά 2,7 δισ. ευρώ ή κατά 2,3% στο δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα των νοι­κο­κυ­ριών και δια­μορ­φώ­θη­κε σε 114 δισ. ευρώ από 116,7 δισ. ευρώ το 2015.

Ως απο­τέ­λε­σμα, η τελι­κή κατα­να­λω­τι­κή δαπά­νη μειώ­θη­κε κατά 1,3 δισ. ευρώ ή κατά 1%, από 123 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ.

Την κατιού­σα πήρε και το ποσο­στό απο­τα­μί­ευ­σης των νοι­κο­κυ­ριών (και των μη κερ­δο­σκο­πι­κών οργα­νι­σμών που εξυ­πη­ρε­τούν νοι­κο­κυ­ριά) καθώς κατα­γρά­φη­κε αρνη­τι­κό πρό­ση­μο ‑6,8% το 2016 ένα­ντι ‑5,4% το 2015.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο