Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για τα 55 χρόνια από την επιβολή της δικτατορίας

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Πενή­ντα πέντε χρό­νια πριν, το ξημέ­ρω­μα της 21ης Απρί­λη 1967 οι εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις της χώρας μας βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­πες με την αστι­κή στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία. Η σημε­ρι­νή επέ­τειος απο­τε­λεί ημέ­ρα μνή­μης αλλά και τιμής σε όσους και όσες αντι­στά­θη­καν με κάθε κόστος σε αυτή, προ­σφέ­ρο­ντας ακό­μα και τη ζωή τους, υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ελευ­θε­ρί­ες της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας, κόντρα στους σχε­δια­σμούς της καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας και των διε­θνών συμ­μά­χων της.

Το ΚΚΕ αισθά­νε­ται υπε­ρή­φα­νο για τον ηρω­ι­σμό και την αυτα­πάρ­νη­ση χιλιά­δων υπο­στη­ρι­κτών του, μελών και στε­λε­χών του, που βρέ­θη­καν στην πρώ­τη γραμ­μή της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης, που κατόρ­θω­σαν με βαριές θυσί­ες να ανα­συ­γκρο­τή­σουν τις Κομ­μα­τι­κές του Οργα­νώ­σεις και να συγκρο­τή­σουν την ΚΝΕ, σε συν­θή­κες βαθιάς παρανομίας.

Ο άθλος αυτός απο­τε­λεί μία ακό­μα από­δει­ξη των ακα­τά­λυ­των δεσμών του ΚΚΕ με το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα και συνι­στά πρό­τυ­πο για την ανά­γκη πρω­το­πό­ρας δρά­σης των κομ­μου­νι­στών και των κομ­μου­νι­στριών σε όλες τις συνθήκες.

 

Η δικτα­το­ρία της 21ης Απρί­λη γεν­νή­θη­κε στο έδα­φος της κρί­σης του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, ως απο­τέ­λε­σμα των ενδο­α­στι­κών συγκρού­σε­ων για τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του (με επί­κε­ντρο τον ρόλο και τις αρμο­διό­τη­τες του Παλα­τιού), αλλά και για τις διε­θνείς συμ­μα­χί­ες του αστι­κού κρά­τους και τη στά­ση του απέ­να­ντι στο Κυπριακό.

Ταυ­τό­χρο­να, η δικτα­το­ρία απο­τέ­λε­σε συνέ­χεια του μετεμ­φυ­λια­κού αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, εκμε­ταλ­λεύ­τη­κε το ιδε­ο­λο­γι­κό — πολι­τι­κό οπλο­στά­σιο, το αντι­δρα­στι­κό θεσμι­κό πλαί­σιο και τους μηχα­νι­σμούς κατα­στο­λής του.

Στη­ρί­χτη­κε σε τμή­μα­τα της αστι­κής τάξης και απέ­δει­ξε ότι οι καπι­τα­λι­στές, προ­κει­μέ­νου να δια­φυ­λά­ξουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους, δεν διστά­ζουν να κατα­φύ­γουν σε κάθε μέσο, να εναλ­λάσ­σουν την αστι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία με πιο ανοι­χτά δικτα­το­ρι­κές μορ­φές δια­κυ­βέρ­νη­σης, να δια­μορ­φώ­νουν και να στη­ρί­ζουν τις πιο αντι­δρα­στι­κές δυνάμεις.

Η οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή της δικτα­το­ρί­ας ακο­λού­θη­σε τις βασι­κές κατευ­θύν­σεις της μετα­πο­λε­μι­κής αστι­κής οικο­νο­μι­κής πολι­τι­κής, στή­ρι­ξε το μεγά­λο κεφά­λαιο και στην πορεία δια­μόρ­φω­σε πρό­γραμ­μα χρη­μα­το­δό­τη­σης δημό­σιων επεν­δύ­σε­ων και ευνοϊ­κές συν­θή­κες για Αμε­σες Ξένες Επεν­δύ­σεις. Παράλ­λη­λα, η γιγά­ντω­ση των μονο­πω­λια­κών ομί­λων ευνο­ή­θη­κε από τις μαζι­κές διώ­ξεις των κομ­μου­νι­στών και άλλων ριζο­σπα­στών αγω­νι­στών, από την απα­γό­ρευ­ση κάθε μαζι­κής συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, των δια­δη­λώ­σε­ων και των κινητοποιήσεων.

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη της ΕΟΚ στή­ρι­ξαν τη δικτα­το­ρία, τόσο για να δια­φυ­λά­ξουν τα οικο­νο­μι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα, όσο και επι­διώ­κο­ντας να προ­ω­θή­σουν τα σχέ­διά τους στη Μεσό­γειο, στη Μέση Ανα­το­λή και στη Βόρεια Αφρι­κή, καθώς και ενά­ντια στις χώρες της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης. Αλλά και η δικτα­το­ρία της 21ης Απρί­λη στή­ρι­ξε τη γεω­πο­λι­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση της ελλη­νι­κής καπι­τα­λι­στι­κής εξου­σί­ας στη σύσφι­ξη των σχέ­σε­ων μαζί τους, ανοί­γο­ντας στην πρά­ξη τον δρό­μο για τη διχο­τό­μη­ση της Κύπρου.

Η φετι­νή επέ­τειος της δικτα­το­ρί­ας βρί­σκει την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα μπρο­στά σε μια ζοφε­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

Καλού­νται να αντι­με­τω­πί­σουν τις συν­θή­κες αναι­μι­κής οικο­νο­μι­κής ανά­καμ­ψης στην Ευρώ­πη, προ­σφέ­ρο­ντας νέες θυσί­ες στον βωμό της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» και της ψηφια­κής οικο­νο­μί­ας και ενώ ο μύθος του αστι­κού «κοι­νω­νι­κού» κρά­τους γκρε­μί­στη­κε από την πανδημία.

Καλού­νται να ανα­με­τρη­θούν με το ξέσπα­σμα του — εδώ και χρό­νια προ­ε­τοι­μα­ζό­με­νου — ρωσο-ουκρα­νι­κού πολέ­μου, που φέρ­νει τους λαούς μπρο­στά στο φάσμα μιας νέας παγκό­σμιας καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης, στην έκρη­ξη νέων εστιών πολέ­μου ή και μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης ιμπε­ρια­λι­στι­κής σύγκρου­σης στο πλαί­σιο της αντι­πα­ρά­θε­σης από τη μια του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­στι­κού κέντρου — με ηγέ­τι­δα δύνα­μη τις ΗΠΑ — και από την άλλη του ιμπε­ρια­λι­στι­κού κέντρου με επι­κε­φα­λής τη Ρωσία και την Κίνα.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ακο­λου­θώ­ντας πιστά τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και τη στρα­τη­γι­κή κατεύ­θυν­ση όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, συνει­δη­τά απέ­φυ­γε να καλύ­ψει οποια­δή­πο­τε ανά­γκη του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, βύθι­σε την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, πετσό­κο­ψε τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, ενέ­τει­νε την κατα­στο­λή και την επέ­κτα­ση των ΝΑΤΟι­κών βάσε­ων, που όλο και περισ­σό­τε­ρο εμπλέ­κουν την Ελλά­δα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Για αυτόν τον δρό­μο ευθύ­νη έχουν και τα κυβερ­νη­τι­κά, με τον έναν ή τον άλλο τρό­πο, κόμ­μα­τα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜέΡΑ25 είναι συνυ­πεύ­θυ­νοι για την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, απο­κρύ­πτουν ότι η ενερ­γεια­κή και η καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση προ­ϋ­πήρ­χαν του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, προ­τεί­νουν ένα δια­φο­ρε­τι­κό μείγ­μα δια­χεί­ρι­σής της, πάντα προς όφε­λος του κεφα­λαί­ου, στη­ρί­ζουν τη στε­νή συνερ­γα­σία με την Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση και το ΝΑΤΟ. Ανέ­ξο­δη για το κεφά­λαιο είναι και η κρι­τι­κή της Ελλη­νι­κής Λύσης και άλλων ακρο­δε­ξιών αστι­κών δυνά­με­ων, αφού επι­διώ­κουν την πιο εντα­τι­κή εφαρ­μο­γή των επι­λο­γών του κεφα­λαί­ου, την πιο έντο­νη κατα­στο­λή του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος

Πενή­ντα πέντε χρό­νια μετά την 21η Απρι­λί­ου 1967, οι αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις προ­βάλ­λουν ως μονό­δρο­μο την καπι­τα­λι­στι­κή εξου­σία, που απαι­τεί νέες θυσί­ες από τις εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις, την υπο­τα­γή στην αστι­κή εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή και τη συμ­μα­χία με την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και το ΝΑΤΟ, που, αντί να ευνο­εί την προ­στα­σία των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται, την εμπλέ­κει όλο και περισ­σό­τε­ρο στους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς ανταγωνισμούς.

55 χρό­νια μετά, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση υπο­στη­ρί­ζουν ότι δίνουν αγώ­να «υπέρ της δημο­κρα­τί­ας» στο πλευ­ρό του Τάγ­μα­τος Αζόφ και άλλων νεο­φα­σι­στι­κών ομά­δων, που οι ίδιοι εξέ­θρε­ψαν και εκπαί­δευ­σαν, για να προ­ω­θή­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους ένα­ντι της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας και Κίνας.

55 χρό­νια μετά, όλα τα υλι­κά που συνέ­θε­σαν την τρα­γω­δία του ελλη­νι­κού και του κυπρια­κού λαού είναι εδώ.

Το ΚΚΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη και τις λαϊ­κές δυνά­μεις να διδα­χθούν και από τη στά­ση των αστι­κών πολι­τι­κών δυνά­με­ων κατά τη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας. Τότε, ανε­ξάρ­τη­τα από τις ιδε­ο­λο­γι­κές και πολι­τι­κές δια­φο­ρές τους, που αφο­ρού­σαν τις μορ­φές δια­χεί­ρι­σης, την έκτα­ση της κατα­στο­λής κ.λπ., φοβού­νταν τον εργα­τι­κό — λαϊ­κό παρά­γο­ντα, τον ήθε­λαν στον «πάγο», επι­δί­ω­καν την «απο­μά­κρυν­ση» της δικτα­το­ρί­ας μέσω της επί­τευ­ξης συμ­βι­βα­σμών από τα πάνω.

Το ΚΚΕ όλα του τα χρό­νια — και στα χρό­νια της κρί­σης και της παν­δη­μί­ας — έχει αντλή­σει πλού­σια πεί­ρα από τον πρω­το­πό­ρο αγώ­να, που θέτει στο επί­κε­ντρο την οργά­νω­ση της εργα­τι­κής — λαϊ­κής αντί­στα­σης. Αυτή η πεί­ρα διδά­σκει ότι οι εργα­τι­κοί — λαϊ­κοί αγώ­νες έχουν ουσια­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα όταν ασχο­λού­νται με το σύνο­λο των προ­βλη­μά­των και δεν ενα­πο­θέ­τουν τη λύση τους σε «σωτή­ρες — μεσ­σί­ες», ούτε εγκλω­βί­ζο­νται στα εναλ­λα­κτι­κά σενά­ρια της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης, όταν δεν παρα­σέρ­νο­νται σε αστι­κά «αντι­κυ­βερ­νη­τι­κά», «αντι­νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα» ή «αντι­φα­σι­στι­κά» μέτω­πα, αλλά στο­χεύ­ουν στην ίδια την εξου­σία του κεφα­λαί­ου και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών. Το ΚΚΕ είναι σήμε­ρα ακό­μα πιο έμπει­ρο, βασι­σμέ­νο στα συμπε­ρά­σμα­τα που προ­κύ­πτουν από την κρι­τι­κή εξέ­τα­ση της Ιστο­ρί­ας του, της στρα­τη­γι­κής της δικής του και του Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κού Κινήματος.

Γι’ αυτό, μπρο­στά σε μια νέα παγκό­σμια καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση και τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, το ΚΚΕ θεω­ρεί ότι η καλύ­τε­ρη μορ­φή έκφρα­σης τιμής στους αγω­νι­στές του αντι­δι­κτα­το­ρι­κού αγώ­να είναι η συνέ­χι­ση της ταξι­κής πάλης, η πάλη για την ανα­συ­γκρό­τη­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, που με μπρο­στά­ρη το ΚΚΕ θα βαδί­σει στον δρό­μο της ανα­τρο­πής.

Το ΚΚΕ καλεί κάθε εργά­τη, αγρό­τη, βιο­πα­λαι­στή αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νο, τους νέους και τις γυναί­κες που προ­έρ­χο­νται από την εργα­τι­κή τάξη και τα μεσαία λαϊ­κά στρώ­μα­τα να συμπο­ρευ­τούν μαζί του σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, να εντα­χθούν στις γραμ­μές των ταξι­κών συν­δι­κά­των, των αγρο­τι­κών συλ­λό­γων, των μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των φοι­τη­τών, του ριζο­σπα­στι­κού γυναι­κεί­ου κινή­μα­τος, να ενι­σχύ­σουν το Κόμ­μα πολύπλευρα.

Κάθε βήμα ισχυ­ρο­ποί­η­σης του Κόμ­μα­τος συνι­στά βήμα ισχυ­ρο­ποί­η­σης της εργα­τι­κής — λαϊ­κής κινη­το­ποί­η­σης, της μόνης που μπο­ρεί να θέσει εμπό­δια και να ανα­τρέ­ψει τους σχε­δια­σμούς της αστι­κής τάξης, του κρά­τους και των διε­θνών συμ­μά­χων της, να απε­μπλέ­ξει τη χώρα από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, να ανοί­ξει δρό­μο για την πραγ­μα­τι­κά ελπι­δο­φό­ρα οργά­νω­ση της οικο­νο­μί­ας και της κοι­νω­νί­ας, τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο