Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας

Σε ανα­κοί­νω­ση του, σχε­τι­κά με την έντα­ση στις σχέ­σεις ΗΠΑ — Κίνας, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ανα­φέ­ρει τα εξής: 

«Η πρό­σφα­τη επί­σκε­ψη της Προ­έ­δρου της Βου­λής των ΗΠΑ στην Ταϊ­βάν, η μετα­κί­νη­ση αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και η γενι­κό­τε­ρη έντα­ση στον “Ινδοει­ρη­νι­κό”, είναι κρί­κοι στην αλυ­σί­δα του επι­κίν­δυ­νου αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Οι εξε­λί­ξεις αυτές, σε συν­δυα­σμό με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, αυξά­νουν τους κιν­δύ­νους γενι­κευ­μέ­νων πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων σε βάρος των λαών και τονί­ζουν την ανα­γκαιό­τη­τα έντα­σης της λαϊ­κής πάλης για την εξά­λει­ψη των αιτί­ων των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους επι­κίν­δυ­νους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς σχεδιασμούς».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο