Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για την επίθεση στο Σινά

Το ΚΚΕ με ανα­κοί­νω­σή του εκφρά­ζει τον απο­τρο­πια­σμό του για τη νέα επί­θε­ση στην Αίγυ­πτο, που οδή­γη­σε στο θάνα­το εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πους και εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των και την αλλη­λεγ­γύη του στο λαό της Αιγύ­πτου, και επισημαίνει:

«Τέτοιου είδους επι­θέ­σεις, ιδιαί­τε­ρα αυτή την περί­ο­δο, που δυνα­μώ­νουν οι αντα­γω­νι­σμοί στην περιο­χή, αξιο­ποιού­νται για την κλι­μά­κω­ση των επεμ­βά­σε­ων και των πολέ­μων, για την έντα­ση της κατα­στο­λής σε βάρος των λαών».

***

Του­λά­χι­στον 235 πιστοί που είχαν συγκε­ντρω­θεί σε ένα τέμε­νος στην ανα­το­λι­κή Αίγυ­πτο για την καθιε­ρω­μέ­νη προ­σευ­χή της Παρα­σκευ­ής βρή­καν φρι­κτό θάνα­το όταν τους γάζω­σαν ένο­πλοι, στη φονι­κό­τε­ρη επί­θε­ση που έχει σημειω­θεί στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της Αιγύπτου.

Σύμ­φω­να με τη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, οι τραυ­μα­τί­ες ανέρ­χο­νται στους 130. Καμία οργά­νω­ση δεν έχει ανα­λά­βει ακό­μη την ευθύνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο