Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για την κατάσταση που διαμορφώνεται μπρος στο ενδεχόμενο νέων μαζικών προσφυγικών ροών

«Η κυβέρ­νη­ση χωρίς καμία καθυ­στέ­ρη­ση εδώ και τώρα να προ­χω­ρή­σει στον απε­γκλω­βι­σμό όλων των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που βρί­σκο­νται στη Μόρια καθώς και όσων τις επό­με­νες ώρες και μέρες θα φτά­σουν στο νησί» υπο­γραμ­μί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Λέσβου του ΚΚΕ.

Επι­ση­μαί­νει ότι «οι εξε­λί­ξεις, με την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας και τις πολε­μι­κές συγκρού­σεις στο Ιντλίμπ, με την αξιο­ποί­η­ση των χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών ως δια­πραγ­μα­τευ­τι­κό χαρ­τί στις γεω­πο­λι­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις, αυτό που κατα­δει­κνύ­ουν με δρα­μα­τι­κό τρό­πο είναι το πόσο επι­κίν­δυ­νο είναι το σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης να δια­τη­ρή­σει και δημιουρ­γή­σει και νέα κλει­στά Hot spots στη Λέσβο και στα άλλα νησιά του Αιγαίου».

«Τα περί απο­τρο­πής των προ­σφυ­γι­κών ροών με στρα­τιω­τι­κά μέσα φύλα­ξης των θαλάσ­σιων συνό­ρων, εκτός από το ότι είναι απάν­θρω­πα, απο­τε­λούν προ­πα­γαν­δι­στι­κά τεχνά­σμα­τα της κυβέρ­νη­σης προ­κει­μέ­νου να δικαιο­λο­γή­σει και επι­βά­λει την επι­λο­γή της ΕΕ να γίνουν τα νησιά τα μεγά­λα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Αυτά τα έχουν ξανά ακού­σει οι νησιώ­τες από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ που έφε­ρε στις θάλασ­σές μας την FRONTEX και το ΝΑΤΟ» ανα­φέ­ρει η ανακοίνωση.

Υπο­γραμ­μί­ζει, στη συνέ­χεια «κανέ­νας να μην παρα­συρ­θεί από τις ακρο­δε­ξιές ομά­δες που επι­διώ­κουν να στρέ­ψουν τους κατοί­κους κατά των θυμά­των, κατά των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Κάθε τέτοια ενέρ­γεια θα λει­τουρ­γή­σει ως προ­βο­κά­τσια για να συκο­φα­ντη­θεί ο μεγά­λος λαϊ­κός ξεση­κω­μός και η απαί­τη­ση να κλεί­σουν όλα τα Hot spots» προ­σθέ­το­ντας «οι προ­τά­σεις από βου­λευ­τές και στε­λέ­χη της ΝΔ να γίνουν τα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης σε βρα­χο­νη­σί­δες και ξερο­νή­σια είναι εξοργιστικές».

«Η κυβέρ­νη­ση αντί να εκβιά­ζει τους νησιώ­τες πρέ­πει να ασκή­σει τώρα τη μέγι­στη πίε­ση και με όλους τους τρό­πους προς την ΕΕ για να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες της. Να στα­μα­τή­σει τώρα κάθε συμ­με­το­χή και εμπλο­κή στις ενέρ­γειες και τις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ που στη­ρί­ζουν την εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στη Συρία.

Τα αιτή­μα­τα του μεγά­λου λαϊ­κού ξεσηκωμού:

Να κλεί­σουν όλα τα Hot spots στα νησιά του Αιγαί­ου και να μην δημιουρ­γη­θούν νέα, ούτε κλει­στά ούτε ανοι­κτά. Να απε­γκλω­βι­στούν όλοι οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες προς την ηπει­ρω­τι­κή χώρα και από εκεί στις χώρες του προ­ο­ρι­σμού τους. Είναι αδια­πραγ­μά­τευ­τα» κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση της ΤΕ Λέσβου του ΚΚΕ.

 Λέσβος: Κάτοικοι εμποδίζουν την αποβίβαση μεταναστών στη Θέρμη

Ομά­δα πολι­τών από την περιο­χή της Θερ­μής έχει απο­κλεί­σει αυτή τη στιγ­μή το λιμά­νι του οικι­σμού, μη επι­τρέ­πο­ντας την απο­βί­βα­ση προ­σφύ­γων και μετα­να­στών που οδη­γή­θη­καν από σκά­φος του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος εκεί. Στη βάρ­κα επι­βαί­νουν περί­που 50 άτο­μα μετα­ξύ των οποί­ων πολ­λά παιδιά.

Κάποιοι από τους συγκε­ντρω­μέ­νους προ­πη­λά­κι­σαν την επι­κε­φα­λής του γρα­φεί­ου Λέσβου της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους πρό­σφυ­γες, ενώ έχουν προ­πη­λα­κι­στεί και δημο­σιο­γρά­φοι και φωτο­γρά­φοι διε­θνών μέσων ενη­μέ­ρω­σης. Επί­σης προ­πη­λα­κί­στη­κε η δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Μυτι­λή­νης επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», η οποία απο­πει­ρά­θη­κε να παρέμβει.

lesvos diamarturies

Παράλ­λη­λα, τις εισό­δους του δρό­μου που οδη­γούν στο Κέντρο Υπο­δο­χής και Ταυ­το­ποί­η­σης της Μόριας, στην Πανα­γιού­δα και στη Λάρ­σο έχουν κλεί­σει ομά­δες κατοί­κων από τα χωριά Μόρια και Πανα­γιού­δα αλλά και από την πόλη της Μυτι­λή­νης. Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι δεν επι­τρέ­πουν σε λεω­φο­ρεία του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος να μετα­φέ­ρουν τους αφι­χθέ­ντες σήμε­ρα πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στο ΚΥΤ. Διεκ­δι­κούν δε την άμε­ση απο­συμ­φό­ρη­ση της Μόριας.

Στο χώρο των συγκε­ντρώ­σε­ων βρί­σκο­νται στε­λέ­χη της δημο­τι­κής Αρχής Μυτι­λή­νης με το δήμαρ­χο Στρα­τή Κύτε­λη, της περι­φε­ρεια­κής Αρχής Βορεί­ου Αιγαί­ου με τον περι­φε­ρειάρ­χη Κων­στα­ντί­νο Μου­τζού­ρη και ο βου­λευ­τής της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Χαρά­λα­μπος Αθανασίου.

Ο δήμαρ­χος Μυτι­λή­νης καλεί τους πολί­τες της περιο­χής και της πόλης της Μυτι­λή­νης να συγκε­ντρω­θούν στις εισό­δους του δρό­μου που οδη­γεί στο ΚΥΤ. «Αυτό το αίσχος θα πρέ­πει να κλεί­σει τώρα», είπε ο κ. Κύτελης.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο