Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για την «κοκορομαχία» Μητσοτάκη-Τσίπρα στη Βουλή περί παρακολουθήσεων

Σε σχό­λιό για τη σημε­ρι­νή συζή­τη­ση στη Βου­λή, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Η σημε­ρι­νή “κοκο­ρο­μα­χία” Μητσο­τά­κη – Τσί­πρα στη Βου­λή, που μάλι­στα είχε αναγ­γελ­θεί εδώ και μέρες, είχε έναν κοι­νό στό­χο: Να στρέ­ψει το βλέμ­μα του λαού σε έναν προ­ε­κλο­γι­κό — βολι­κό και για τους δύο καβγά — και να μεί­νει στην αφά­νεια και τελι­κά στο απυ­ρό­βλη­το ο θεσμι­κός και νομο­θε­τι­κός “βούρ­κος” που δια­μορ­φώ­θη­κε απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις, που σήμε­ρα ενι­σχύ­ε­ται με το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης και που βάζει στο στό­χα­στρο πάνω από όλα τα δικαιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες του λαού».

«Σκυλοκαβγάς» Μητσοτάκη-Τσίπρα και κλίμα βούρκου για τις παρακολουθήσεις

Σε έναν άθλιο προ­ε­κλο­γι­κό «σκυ­λο­κα­βγά» επι­δό­θη­καν ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης και ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλ. Τσί­πρας, κατά την συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για τις παρα­κο­λου­θή­σεις, κρύ­βο­ντας πίσω από τις κραυ­γές τη συμ­φω­νία τους με αυτό το πολυ­πλό­κο­μο και σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο που στον πυρή­να του έχει την στο­χο­ποί­η­ση του «εχθρού — λαού».

Άλλω­στε, πέραν των υψη­λών τόνων, στο  «δια ταύ­τα» του νομο­σχε­δί­ου οι προ­τά­σεις που δια­τύ­πω­σαν θωρα­κί­ζουν τη δρά­ση της ΕΥΠ και των άλλων μηχα­νι­σμών παρακολούθησης.Και πως αλλιώς, από τη στιγ­μή που ορκί­ζο­νται στις ευρω­ε­νω­σια­κές οδη­γί­ες και κατευ­θύν­σεις που έχουν στρώ­σει το έδα­φος για το «ουδείς εξαι­ρεί­ται» των παρακολουθήσεων.

Το κλί­μα βούρ­κου και δυσω­δί­ας, ενδει­κτι­κό του συστή­μα­τος που ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ υπη­ρε­τούν, περιεί­χε αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες περί παρα­κο­λου­θή­σε­ων ακό­μη και στε­νών συνερ­γα­τών τους.

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης προ­έ­τρε­ψε τον Αλ. Τσί­πρα αν θεω­ρεί ότι η ΝΔ έχει πρό­βλη­μα κοι­νο­βου­λευ­τι­κής συνο­χής να κατα­θέ­σει πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας για να το δια­πι­στώ­σει. «Είναι δυνα­τόν να υπο­νο­εί­τε ότι παρα­κο­λου­θού­σα εγώ υπουρ­γό της κυβέρ­νη­σης; Ντρο­πή σας», είπε.

«Μπο­ρεί­τε να δια­βε­βαιώ­σε­τε κύριε Τσί­πρα ότι δεν παρα­κο­λου­θού­σα­τε κανέ­ναν πολι­τι­κό, κανέ­ναν επι­χει­ρη­μα­τία, κανέ­ναν δημο­σιο­γρά­φο; Αν πεί­τε ότι όχι, θα έχε­τε παρα­νο­μή­σει για­τί κανείς πρω­θυ­πουρ­γός δεν ξέρει ποιους παρα­κο­λου­θεί η ΕΥΠ. Γνω­ρί­ζα­τε ή όχι ότι παρα­κο­λου­θεί­το ο κ. Πιτσιόρ­λας;», σημεί­ω­σε για να προ­σθέ­σει: «Εγώ απά­ντη­σα ευθέ­ως και σας ρωτώ: επί ημε­ρών σας είχαν γίνει νόμι­μες επι­συν­δέ­σεις της ΕΥΠ που αφο­ρού­σαν πολι­τι­κούς, δημο­σιο­γρά­φους, επι­χει­ρη­μα­τί­ες και δικα­στές; Γινό­ντου­σαν; Εγώ απάντησα».

Από την πλευ­ρά του, ο Αλ. Τσί­πρας στην δευ­τε­ρο­λο­γία του ρώτη­σε τον πρω­θυ­πουρ­γό αν «μπο­ρεί­τε να μας δια­βε­βαιώ­σε­τε ότι η ΕΥΠ δεν παρα­κο­λου­θού­σε τον κ. Χατζη­δά­κη και τον κ. Φλώ­ρο». Κάνο­ντας δε επι­κοι­νω­νια­κό σόου, στα­μά­τη­σε την ομι­λία του και κατέ­βη­κε από το βήμα «για να δώσει την ευκαι­ρία» στον Κυρ. Μητσο­τά­κη να απαντήσει.

Παίρ­νο­ντας το λόγο και την …πάσα, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης κατη­γό­ρη­σε τον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ πως είναι ψεύ­της όταν λέει πως το predator λει­τουρ­γού­σε στο πρω­θυ­πουρ­γι­κό γρα­φείο. «Με καλεί­τε να κάνω μηνύ­σεις. Εγώ κ. Τσί­πρα δεν κάνω μηνύ­σεις» Εσείς αν κρί­νε­τε ότι θίγε­στε από όσα λέει ό τέως υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης αυτά τα λένε εκτός από Κοντο­νή η κα Κων­στα­ντο­πού­λου και ο Παρα­σκευό­που­λος. Ε, λοι­πόν κάντε μήνυ­ση στον κ. Κοντο­νή», ανέ­φε­ρε στην τρι­το­λο­γία του ο πρωθυπουργός.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο