Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για την ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ: Καμία εμπιστοσύνη σε εκείνους που προσπαθούν να ξαναεμφανιστούν ως «σωτήρες» του λαού

«Το μόνο που κάνει το κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ είναι να “ σερ­βί­ρει” τα ίδια οδυ­νη­ρά ‑για το λαό- σχέ­δια, με περι­τύ­λιγ­μα δήθεν “ δικαιο­σύ­νης” και να δίνει τελι­κά άλλο­θι στις αντι­λαϊ­κές στρα­τη­γι­κές, που εφαρ­μό­ζει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, με την ψεύ­τι­κη υπό­σχε­ση ότι αυτός θα τις δια­χει­ρι­στεί δια­φο­ρε­τι­κά» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για την ομι­λία του Αλέ­ξη Τσί­πρα στη ΔΕΘ.

«Όμως, ούτε η στρα­τη­γι­κή της “ πρά­σι­νης μετά­βα­σης”, που ευθύ­νε­ται για την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, μπο­ρεί να είναι “ δίκαιη”. Ούτε το χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας, που θέσπι­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, μπο­ρεί να μετα­τρέ­ψει την ενέρ­γεια σε κοι­νω­νι­κό αγα­θό. Ούτε το νέο υπερ­μνη­μό­νιο των λαών της Ευρώ­πης, που λέγε­ται Ταμείο Ανά­καμ­ψης, μπο­ρεί να είναι “ ωφέ­λι­μο” για μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες κι αγρό­τες. Ούτε οι θεσμοί και οι μηχα­νι­σμοί κατα­στο­λής του σάπιου αστι­κού κρά­τους, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ΕΥΠ, μπο­ρούν να γίνουν “ δημοκρατικοί”.

Από την αρχή ως το τέλος ο κύριος Τσί­πρας καλού­σε το λαό να στρα­τευ­τεί πίσω από το στό­χο “ να γίνει η Ελλά­δα σαν τα αλλά ευρω­παϊ­κά κρά­τη”, λες και δεν βιώ­νουν οι λαοί σε αυτά τα κρά­τη τα ίδια αδιέ­ξο­δα, λες και δεν σχε­διά­ζουν οι κυβερ­νή­σεις σε αυτά τα κρά­τη να φορ­τώ­σουν τα βάρη πάλι στους λαούς, ενό­ψει μάλι­στα του δύσκο­λου χει­μώ­να» προ­σθέ­τει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ επι­ση­μαί­νει ότι «όλα τα παρα­πά­νω είναι οι κοι­νοί άξο­νες και το “ κοι­νό πρό­γραμ­μα” όλων των αστι­κών κομ­μά­των, που έχουν οδη­γή­σει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, να ψηφί­ζει ένα μεγά­λο μέρος των αντι­λαϊ­κών νομο­σχε­δί­ων της ΝΔ, όπως είναι για παρά­δειγ­μα οι υπέ­ρο­γκοι ΝΑΤΟϊ­κοί εξο­πλι­σμοί, τα δωρά­κια στο κεφά­λαιο, η μονι­μο­ποί­η­ση των ειδι­κών φόρων για το λαό, οι ειδι­κές οικο­νο­μι­κές ζώνες (βλ. Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας), ενώ μόλις πριν λίγες μέρες ψήφι­σαν μαζί την επι­κίν­δυ­νη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με νέες χώρες».

«Καμία εμπι­στο­σύ­νη, λοι­πόν, σε εκεί­νους που προ­σπα­θούν να ξανα­εμ­φα­νι­στούν ως “ σωτή­ρες” του λαού, ενώ τα πεπραγ­μέ­να τους, τόσο ως κυβέρ­νη­ση όσο κι ως αντι­πο­λί­τευ­ση, πεί­θουν για το ακρι­βώς αντί­θε­το» τονί­ζει το ΚΚΕ κατα­λή­γο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή του.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο