Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για την προκλητική απόφαση αποφυλάκισης του Ν. Μχαλολιάκου: Μόνο ο λαός με την πάλη του θα νικήσει οριστικά το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­ση του για την προ­κλη­τι­κή από­φα­ση απο­φυ­λά­κι­σης του Ν. Μχα­λο­λιά­κου αναφέρει:

«Η προ­κλη­τι­κή από­φα­ση του Δικα­στι­κού Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Λαμί­ας για την απο­φυ­λά­κι­ση του Ν. Μιχα­λο­λιά­κου με περιο­ρι­στι­κούς όρους απο­τε­λεί προ­σβο­λή για τα θύμα­τα της Χρυ­σής Αυγής και συνο­λι­κά το λαό, όμως δυστυ­χώς δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία. Έρχε­ται σε συνέ­χεια της συστη­μα­τι­κής ευνοϊ­κής αντι­με­τώ­πι­σης και άλλων κατα­δι­κα­σμέ­νων ηγε­τι­κών στε­λε­χών της φασι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, ήδη από την πρω­τό­δι­κη από­φα­ση. Έρχε­ται, μάλι­στα, τη στιγ­μή που είναι σε εξέ­λι­ξη η δίκη σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό που θα πρέ­πει να κατα­δι­κά­σει ακό­μα πιο αυστη­ρά τους εγκλη­μα­τί­ες χρυ­σαυ­γί­τες για τις απο­τρό­παιες πρά­ξεις τους.

Ακό­μα πιο προ­κλη­τι­κή είναι και η ανα­γνώ­ρι­ση από το δικα­στι­κό συμ­βού­λιο στον αρχη­γό της Χρυ­σής Αυγής “θετι­κής δια­γω­γής”, για να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, όταν με συνε­χή αρθρο­γρα­φία του όλα αυτά τα χρό­νια υπε­ρα­σπί­ζε­ται τη φασι­στι­κή-ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και τις εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις της. Μέρος αυτής της αρθρο­γρα­φί­ας μάλι­στα επι­κα­λέ­στη­κε και ο Εισαγ­γε­λέ­ας, ο οποί­ος ήταν αρνη­τι­κός στο αίτη­μα αποφυλάκισης.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται για μια ακό­μα φορά ότι το αστι­κό κρά­τος και οι νόμοι του, όχι μόνο δεν αντι­με­τω­πί­ζουν το φασι­σμό, αλλά πολ­λές φορές του συμπε­ρι­φέ­ρο­νται με το “γάντι”, όταν την ίδια στιγ­μή επι­φυ­λάσ­σουν διώ­ξεις και κατα­στο­λή για τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα που αγω­νί­ζο­νται. Στο ίδιο μήκος κύμα­τος κινεί­ται και η ΕΕ, που ξεπλέ­νει συστη­μα­τι­κά τον φασι­σμό, αλλά και όσοι «κλεί­νουν το μάτι» σε ψηφο­φό­ρους των φασι­στι­κών μορφωμάτων.

Συνή­γο­ροι οικο­γέ­νειας Φύσ­σα: Προ­σβο­λή των θυμά­των της Χρυ­σής Αυγή η απο­φυ­λά­κι­ση του Ν. Μιχαλολιάκου

Τώρα πρέπει να ασκήσει έφεση ο Εισαγγελέας και να μην επιτρέψει την προκλητική αποφυλάκιση του αρχιναζιστή εγκληματία.

Η προ­σπά­θεια ξεπλύ­μα­τος για μια ακό­μα φορά της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και των παρα­φυά­δων της απαι­τεί εγρή­γορ­ση από το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα. Μόνο ο λαός με την πάλη του θα νική­σει ορι­στι­κά το φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεννά.»

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο