Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Για τις κυβερνητικές ρυθμίσεις σχετικά με τους όρους συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές

Σε σχό­λιό του, για τις κυβερ­νη­τι­κές ρυθ­μί­σεις σχε­τι­κά με τους όρους συμ­με­το­χής κομ­μά­των στις εκλο­γές, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Για μια ακό­μα φορά σε λιγό­τε­ρο από δύο χρό­νια η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ επα­να­φέ­ρει το ζήτη­μα θέσπι­σης νέων περιο­ρι­σμών στη συμ­με­το­χή κομ­μά­των στις εκλο­γές, στο όνο­μα της παρε­μπό­δι­σης των παρα­φυά­δων της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Το ΚΚΕ έχει διαρ­κές μέτω­πο στην πρά­ξη απέ­να­ντι στις εγκλη­μα­τι­κές ναζι­στι­κές οργα­νώ­σεις, πρω­το­στα­τεί ώστε να απο­μο­νω­θούν και να ξερι­ζω­θούν από κάθε χώρο δου­λειάς, γει­το­νιά και σχο­λείο. Έχει απο­δει­χθεί ότι μόνο το εργα­τι­κό – λαϊ­κό κίνη­μα με τη δρά­ση του μπο­ρεί να τις τσα­κί­σει, σημα­δεύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο, στον “κόρ­φο” του οποί­ου βρί­σκει συστη­μα­τι­κά κατα­φύ­γιο το ναζι­στι­κό φίδι: Το σύστη­μα της εκμετάλλευσης.

Το ΚΚΕ δεν πρό­κει­ται να δεχτεί ρυθ­μί­σεις που προ­χω­ρούν σε επι­κίν­δυ­νες γενι­κεύ­σεις, αφή­νο­ντας χώρο και για την απα­ρά­δε­κτη θεω­ρία των δύο άκρων που εξι­σώ­νει τη φασι­στι­κή με την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση. Ούτε φυσι­κά θα συμ­φω­νή­σει να ελέγ­χε­ται σε κάθε εκλο­γι­κή μάχη από τον Άρειο Πάγο η λει­τουρ­γία και η δρά­ση του και να εξαρ­τά­ται από αυτόν τον έλεγ­χο η συμ­με­το­χή του στις εκλο­γές. Αυτοί οι επι­κίν­δυ­νοι δρό­μοι ανοί­γο­νται με την επί­ση­μη πολι­τι­κή και το θεσμι­κό πλαί­σιο της ΕΕ, που αξιο­ποιεί­ται ήδη για να απα­γο­ρευ­τούν σε μια σει­ρά χώρες κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα και νεο­λαί­ες, κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα κλπ».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο