Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ για υπόθεση Καϊλή: Η ίδια η ΕΕ των μονοπωλίων αποτελεί «φυτώριο» διαφθοράς

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο σχε­τι­κά με τις έρευ­νες για δια­φθο­ρά σε βάρος της Ε. Καϊ­λή και άλλων στε­λε­χών του ευρωκοινοβουλίου: 

«Οι έρευ­νες για δια­φθο­ρά σε στε­λέ­χη του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, ανά­με­σα τους και η αντι­πρό­ε­δρος Ε. Καϊ­λή, ευρω­βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, φέρ­νουν στο προ­σκή­νιο τους δεσμούς ”αίμα­τος” της ΕΕ και των θεσμών της, μέσω και των δια­φό­ρων επι­σή­μων κι ανε­πί­ση­μων λόμπι, με τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμφέροντα.

Θυμί­ζου­με ότι πρό­σφα­τα το ίδιο το ευρω­κοι­νο­βού­λιο, με ένα ψήφι­σμα-παρω­δία, παρά τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα, νομι­μο­ποιού­σε τη βαρ­βα­ρό­τη­τα σε βάρος των εργα­τών στα κάτερ­γα του Μου­ντιάλ του Κατάρ. Πρό­κει­ται για την ίδια βαρ­βα­ρό­τη­τα που η κυρία Καϊ­λή χαρα­κτή­ρι­ζε ”πρω­το­πο­ρία στα εργα­σια­κά δικαιώματα”!

Οι αντα­γω­νι­σμοί δια­φό­ρων μεγά­λων συμ­φε­ρό­ντων κι ομί­λων για τον έλεγ­χο της διορ­γά­νω­σης, τα χιλιά­δες θεσμο­θε­τη­μέ­να λόμπι στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο, η ίδια η ΕΕ των μονο­πω­λί­ων απο­τε­λούν ”φυτώ­ρια” δια­φθο­ράς και συνι­στούν κανο­νι­κό­τη­τα ενός σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος που δεν παίρ­νει γιατρειά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο