Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Δεν νοείται η υγεία να είναι εμπόρευμα — Το 42% του πληθυσμού στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2022 δεν μπόρεσε να καλύψει ιατρικές ανάγκες»

Το ΚΚΕ, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Υγεί­ας, «καλεί τις λαϊ­κές οικο­γέ­νειες, τους ασθε­νείς, τους υγειο­νο­μι­κούς, να οργα­νώ­σουν την αγω­νι­στι­κή τους συσπεί­ρω­ση και πάλη, ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή κυβέρ­νη­σης — ΕΕ στην υγεία».

Όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του Τμή­μα­τος Υγεί­ας- Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, «τέσ­σε­ρα χρό­νια από το ξέσπα­σμα της παν­δη­μί­ας στις χώρες της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει τρα­γι­κή. Περί­που το 42% του πλη­θυ­σμού στα κρά­τη-μέλη της ΕΕ, σύμ­φω­να με έρευ­να του Ευρω­παϊ­κού Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Συστη­μά­των και Πολι­τι­κών Υγεί­ας, εκτι­μά ότι το 2022 δεν μπό­ρε­σε να καλύ­ψει ιατρι­κές ανά­γκες, ιατρών δια­φό­ρων ειδι­κο­τή­των, μετα­ξύ άλλων για την ψυχι­κή υγεία και οδο­ντια­τρι­κή, κυρί­ως λόγω του υψη­λού κόστους, της μεγά­λης ανα­μο­νής και της μη προσβασιμότητας».

«Η εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, που θυσιά­ζο­νται καθη­με­ρι­νά στις βιο­μη­χα­νί­ες, τους τόπους δου­λειάς και τις φτω­χο­γει­το­νιές των χωρών της ΕΕ, έχουν ανά­γκη από υψη­λού επι­πέ­δου δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας. Αντ’ αυτού οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, συντο­νι­σμέ­να, υιο­θε­τούν πολι­τι­κές που έχουν στό­χο την τόνω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, μειώ­νουν δρα­στι­κά την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για τη υγεία του λαού, ενι­σχύ­ουν την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των εργα­σιών των δημό­σιων συστη­μά­των υγεί­ας και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών κρι­τη­ρί­ων στη λει­τουρ­γία τους καθώς και την ενί­σχυ­ση του ιδιω­τι­κού επι­χει­ρη­μα­τι­κού τομέα. Αυτά είναι ορι­σμέ­να ενδει­κτι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ στην υγεία, που υλο­ποιούν εδώ και δεκα­ε­τί­ες στη χώρα μας, όλες οι κυβερ­νή­σεις του κεφα­λαί­ου» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ.

«Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ενί­σχυ­σε ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το αντι­λαϊ­κό οπλο­στά­σιο, νομο­θε­τώ­ντας το προη­γού­με­νο διά­στη­μα τη διά­λυ­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, την εγκλη­μα­τι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση, την κρα­τι­κή υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση, την είσο­δο εργο­λά­βων και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών, τις συμπρά­ξεις δημό­σιου — ιδιω­τι­κού τομέα, τη μετα­τρο­πή νοσο­κο­μεί­ων σε Νομι­κά Πρό­σω­πα Ιδιω­τι­κού Δικαίου.

Το “νέο ΕΣΥ” που οικο­δο­μεί η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είναι από τα παλιά υλι­κά του “κόστους-οφέ­λους”, των “δημο­σιο­νο­μι­κών περιο­ρι­σμών”, του “νοι­κο­κυ­ρέ­μα­τος των δαπα­νών και των παρο­χών”, υλι­κά που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν όλες οι εναλ­λασ­σό­με­νες κυβερ­νή­σεις και δια­μόρ­φω­σαν αυτό το απα­ρά­δε­κτο, έως επι­κίν­δυ­νο για το λαό, σύστη­μα υγεί­ας. Αυτή η πολι­τι­κή και τα μέτρα όχι μόνο δεν απο­τε­λούν λύση αλλά παρά­γο­ντες δρα­στι­κής επι­δεί­νω­σης των όρων ικα­νο­ποί­η­σης των λαϊ­κών ανα­γκών» υπο­γραμ­μί­ζει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει «τη στή­ρι­ξή του στους υγειο­νο­μι­κούς που δεν δέχο­νται να γίνουν έμπο­ροι της Υγεί­ας και να έχουν ασθε­νείς — πελά­τες και κάτω από αντί­ξο­ες συν­θή­κες αγω­νιούν για να παρέ­χουν υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας στο λαό» και προσθέτει:

«Να απορ­ρί­ψουν οι υγειο­νο­μι­κοί στην πρά­ξη το “τυρά­κι” της ενί­σχυ­σης των εισο­δη­μά­των τους από τις πλη­ρω­μές των ασθε­νών-πελα­τών, που οδη­γεί αντι­κει­με­νι­κά στη “φάκα” επι­δεί­νω­σης των εργα­σια­κών, επι­στη­μο­νι­κών και κοι­νω­νι­κών ανα­γκών τους.

Να πετά­ξουν στα σκου­πί­δια την από­πει­ρα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, να υιο­θε­τη­θούν ως “ρεα­λι­στι­κές” λύσεις στα βάσα­να των ασθε­νών οι πλη­ρω­μές στα απο­γευ­μα­τι­νά χει­ρουρ­γεία και ιατρεία των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, οι επι­πλέ­ον πλη­ρω­μές και χαρά­τσια στα φάρ­μα­κα, οι απάν­θρω­πες εξαγ­γε­λί­ες για αλό­γι­στη χρή­ση φαρ­μά­κων από τους καρ­κι­νο­πα­θείς έως και οι “προ­βλη­μα­τι­σμοί” για το όριο παρο­χών στους καρ­κι­νο­πα­θείς τελι­κού στα­δί­ου με κρι­τή­ριο το κόστος.

Να βγουν τα ανα­γκαία συμπε­ρά­σμα­τα, ότι στην ανά­πτυ­ξη που κυριαρ­χεί το κρι­τή­ριο της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της κερ­δο­φο­ρί­ας οι λαϊ­κές ανά­γκες στην υγεία, η επαρ­κής στε­λέ­χω­ση και εξο­πλι­σμός των Δημό­σιων Νοσο­κο­μεί­ων και των Κέντρων Υγεί­ας, οι επαρ­κείς αμοι­βές και οι ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς των υγειο­νο­μι­κών απο­τε­λούν ανε­πί­τρε­πτο “κόστος” για το κρά­τος και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Αυτός είναι ο λόγος που τα επι­τεύγ­μα­τα της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας, το σχε­τι­κά πολυά­ριθ­μο υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό δε μπο­ρούν να αξιο­ποι­η­θούν καθο­λι­κά και δωρε­άν από το λαό για τις ανά­γκες του».

Υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ στη Βου­λή, στην Ευρω­βου­λή και κυρί­ως στο εργα­τι­κό κίνη­μα δια­θέ­τει όλες τις δυνά­μεις του για να ενι­σχυ­θεί η πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, η μαχη­τι­κή οργά­νω­ση της λαϊ­κής πλειο­ψη­φί­ας που μπο­ρεί να βάλει φρέ­νο στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή Κυβέρ­νη­σης — ΕΕ, η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος σημειώ­νει ότι «στην κατεύ­θυν­ση αυτή διεκ­δι­κού­με αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης στην υγεία με φορο­λο­γία του κεφα­λαί­ου, μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης και μονι­μο­ποί­η­ση όλων των ελα­στι­κά εργα­ζό­με­νων, κατάρ­γη­ση όλων των πλη­ρω­μών και συμ­με­το­χών των ασθε­νών στην ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, κατάρ­γη­ση των επί πλη­ρω­μή απο­γευ­μα­τι­νών χει­ρουρ­γεί­ων — ιατρείων».

Για το ΚΚΕ, «δεν νοεί­ται υγεία με κέρ­δος, “κόστος”, επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση. Δεν νοεί­ται η υγεία, ένα ζήτη­μα ζωής και θανά­του, να είναι εμπό­ρευ­μα. Γι’ αυτό απαι­τεί­ται ενιαίο, απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κό και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας με επαρ­κή και σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό, με πλή­ρη στε­λέ­χω­ση και εκπαί­δευ­ση του ανα­γκαί­ου υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού σε κλά­δους και ειδι­κό­τη­τες και κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης στην υγεία» τονί­ζει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Οι εργα­ζό­με­νοι έχουν κάθε λόγο να ενι­σχύ­σουν το ΚΚΕ στις Ευρω­ε­κλο­γές, να κατα­δι­κά­σουν την ΕΕ και τα κόμ­μα­τα που πίνουν νερό στο όνο­μά της, είτε από τη θέση της κυβέρ­νη­σης είτε ως “αντι­πο­λι­τευό­με­νη” συμπολίτευση.

Με ακό­μα πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για τη δια­μόρ­φω­ση των οικο­νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών όρων, που η ανά­πτυ­ξη θα έχει κρι­τή­ριο τις ανά­γκες του λαού, την καθο­λι­κή και απο­λύ­τως δωρε­άν παρο­χή σύγ­χρο­νων υπη­ρε­σιών πρό­λη­ψης, θερα­πεί­ας και απο­κα­τά­στα­σης, δια­σφα­λι­σμέ­να από το λαϊ­κό κρά­τος. Σε αυτές τις συν­θή­κες κατο­χυ­ρώ­νε­ται η περί­θαλ­ψη του λαού ως κοι­νω­νι­κό αγα­θό, αλλά και η απρό­σκο­πτη αξιο­ποί­η­ση και εξέ­λι­ξη των επιστημόνων».

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο