Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Διάβημα στην κυβέρνηση για την τρομοκράτηση 14χρονης από ΝΑΤΟικούς στα Χανιά

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας προς τους υπουρ­γούς Δικαιο­σύ­νης Κ. Τσιά­ρα και Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τ. Θεο­δω­ρι­κά­κο, σχε­τι­κά με το αδια­νό­η­το περι­στα­τι­κό τρο­μο­κρά­τη­σης 14χρονης από ΝΑΤΟι­κούς στα Χανιά, αλλά και την αντι­με­τώ­πι­σή τους από τις αρχές.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως έχει καταγ­γελ­θεί, το βρά­δυ της Κυρια­κής μέλη του πλη­ρώ­μα­τος του αερο­πλα­νο­φό­ρου «Τρού­μαν» εισέ­βα­λαν σε δωμά­τιο ξενο­δο­χεί­ου στα Χανιά, όπου διέ­με­νε 14χρονη μαθή­τρια, με τους ΝΑΤΟι­κούς να ισχυ­ρί­ζο­νται ότι βρί­σκο­νταν υπό την επή­ρεια αλκο­όλ και μπέρ­δε­ψαν τα δωμά­τια και το ξενο­δο­χείο. Τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος συνε­λή­φθη­σαν, με τη δια­δι­κα­σία του αυτο­φώ­ρου, κρα­τή­θη­καν όλη τη νύχτα και αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ρα το επό­με­νο πρωί. Για το γεγο­νός πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, μάλι­στα, παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην Εισαγ­γε­λία στα Χανιά από την Επι­τρο­πή Ειρή­νης Χανί­ων, εργα­τι­κά σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους της πόλης και τους γονείς της μαθήτριας.

Ο Θανά­σης Παφί­λης εξέ­φρα­σε στους υπουρ­γούς την έντο­νη δια­μαρ­τυ­ρία του ΚΚΕ, τόσο για το συγκε­κρι­μέ­νο απα­ρά­δε­κτο περι­στα­τι­κό, που προ­στί­θε­ται σε σει­ρά επει­σο­δί­ων τρα­μπού­κι­κης συμπε­ρι­φο­ράς ΝΑΤΟι­κών στην περιο­χή, όσο και για τη στά­ση των αρχών και την ευνοϊ­κή αντι­με­τώ­πι­ση των δραστών.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο