Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Πολωνίας για την κλιμάκωση του αντικομμουνισμού (VIDEO)

Διά­βη­μα στην πρε­σβεία της Πολω­νί­ας στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποί­η­σε το πρωί της Παρα­σκευ­ής αντι­προ­σω­πεία του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ευρω­βου­λευ­τή του Κόμ­μα­τος Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο, σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για την κλι­μά­κω­ση της ποι­νι­κο­ποί­η­σης της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και δρά­σης από την πολω­νι­κή κυβέρ­νη­ση με όχη­μα την πρό­σφα­τη ανα­θε­ώ­ρη­ση του Ποι­νι­κού Κώδι­κα που επί­κει­ται τους επό­με­νους μήνες η ενερ­γο­ποί­η­σή του.

Με συν­θή­μα­τα όπως «Ούτε στην Πολω­νία δεν πιά­νουν απει­λές, κάτω τα χέρια απ’ τους κομ­μου­νι­στές» και «Αλλη­λεγ­γύη στην πάλη των λαών, όχι στις διώ­ξεις των κομ­μου­νι­στών», η αντι­προ­σω­πεία κατήγ­γει­λε τον αντι­κομ­μου­νι­σμό του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα, που προ­βλέ­πει ποι­νές φυλά­κι­σης ακό­μη και για κατο­χή ενός βιβλί­ου ή μίας αφί­σας από την επο­χή της οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­σμού στη χώρα, και εξέ­φρα­σε την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στο ΚΚ Πολω­νί­ας.

Η αντι­προ­σω­πεία θυρο­κόλ­λη­σε στην είσο­δο της πρε­σβεί­ας υπό­μνη­μα που ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Με το παρόν έγγρα­φο εκφρά­ζου­με την εντο­νό­τα­τη δια­μαρ­τυ­ρία μας προς την κυβέρ­νη­ση της Πολω­νί­ας για την κλι­μά­κω­ση της ποι­νι­κο­ποί­η­σης της κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας και δρά­σης με όχη­μα την πρό­σφα­τη ανα­θε­ώ­ρη­ση του Ποι­νι­κού Κώδι­κα που επί­κει­ται τους επό­με­νους μήνες η ενερ­γο­ποί­η­σή του.

Ο νέος ακό­μα πιο αντι­δρα­στι­κός Ποι­νι­κός Κώδι­κας έρχε­ται να προ­στε­θεί στις δια­χρο­νι­κές διώ­ξεις ενα­ντί­ον του ΚΚ Πολω­νί­ας, στε­λέ­χη του οποί­ου αντι­με­τω­πί­ζουν δίκες για­τί έκα­ναν το “έγκλη­μα” να εκδώ­σουν εφη­με­ρί­δα. Καθη­γη­τές Πανε­πι­στη­μί­ου διώ­κο­νται επει­δή οργά­νω­σαν πανε­πι­στη­μια­κά σεμι­νά­ρια Μαρ­ξι­σμού, δια­δη­λω­τές επει­δή φορού­σαν μπλού­ζα με την εικό­να του Λένιν κ.α

Σύμ­φω­να με τις αλλα­γές του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα, κάθε άνθρω­πος ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων “δημό­σια προ­ω­θεί” ή “παρά­γει, κατα­γρά­φει ή εισά­γει, κατέ­χει, που­λά, προ­σφέ­ρει, απο­θη­κεύ­ει, κρα­τά, παρου­σιά­ζει, μετα­φέ­ρει ή προ­βάλ­λει έντυ­πα, ηλε­κτρο­νι­κά ή μέσω άλλης μορ­φής κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα και ιδέ­ες” θα τιμω­ρεί­ται με ποι­νές φυλά­κι­σης έως και τριών ετών.

Τα παρα­πά­νω σημαί­νουν ότι πρα­κτι­κά οποιοσ­δή­πο­τε έχει στην κατο­χή του ένα βιβλίο, μία αφί­σα, ένα κινη­μα­το­γρα­φι­κό ιστο­ρι­κό ντο­κου­μέ­ντο, ακό­μη κι από την ίδια την ιστο­ρία της Πολω­νί­ας στον 20ό αιώ­να, είναι εν δυνά­μει ένο­χος, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας ποι­νές φυλάκισης.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ελλά­δας εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στο ΚΚ Πολω­νί­ας, υπο­στη­ρί­ζει το δικαί­ω­μα στην ελεύ­θε­ρη και απρό­σκο­πτη πολι­τι­κή έκφρα­ση και δρά­ση των κομ­μου­νι­στών, άλλων ριζο­σπα­στών αγω­νι­στών στην Πολω­νία. Κατα­δι­κά­ζει την ανι­στό­ρη­τη εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με τον ναζι­σμό-φασι­σμό από την κυβέρ­νη­ση της Πολω­νί­ας, και άλλα κρά­τη-μέλη της ΕΕ, με τις πλά­τες της ΕΕ και απαι­τεί από τις πολω­νι­κές αρχές να στα­μα­τή­σουν τώρα όλες οι διώ­ξεις σε βάρος των κομ­μου­νι­στών, να απο­συρ­θεί ο απα­ρά­δε­κτος κι αντι­κομ­μου­νι­στι­κός νέος Ποι­νι­κός Κώδι­κας να καταρ­γη­θούν όλοι οι αντι­κομ­μου­νι­στι­κοί νόμοι και δια­τά­ξεις που απα­γο­ρεύ­ουν τη δρά­ση τους και πλήτ­τουν τις στοι­χειώ­δεις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες στην Πολωνία.»

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο