Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Δ. Κουτσούμπας για την Ελληνογαλλική πολεμική συμφωνία: υπηρετεί τους στόχους του κεφαλαίου που συμμετέχει στο πλιάτσικο

«Το πρώ­το που πρέ­πει να γνω­ρί­ζει ο ελλη­νι­κός λαός, είναι πως η συμ­φω­νία δεν αφο­ρά την άμυ­να της χώρας, την προ­στα­σία της εδα­φι­κής της ακε­ραιό­τη­τας, δεν υπη­ρε­τεί τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα», επι­σή­μα­νε στην ομι­λία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για την ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία. Όπως και παλαιό­τε­ρες συμ­φω­νί­ες, τόνι­σε, εξυ­πη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, με τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΗΠΑ, σχέ­δια που απλώ­νο­νται στη Μέση Ανα­το­λή, τη Βόρεια Αφρι­κή και την υπο­σα­χά­ρια Αφρική.

Η συμφωνία υπηρετεί τους στόχους του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει να συμμετάσχει ενεργά στο πλιάτσικο που γίνεται στην περιοχή, τους οικονομικούς και ενεργειακούς ανταγωνισμούς που κλιμακώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο που συνοδεύεται πάντα και παντού, με στρατιωτικές αντιπαραθέσεις που πληρώνουν με το αίμα τους οι λαοί.

Τους περί του αντι­θέ­του ισχυ­ρι­σμούς δια­ψεύ­δουν τα ίδια τα κεί­με­να των συμ­φω­νιών, επι­σή­μα­νε και ανα­φέρ­θη­κε διε­ξο­δι­κά στο άρθρο 18 που προ­βλέ­πει τη διά­θε­ση των υπο­δο­μών της χώρας ως βάση στις γαλ­λι­κές ένο­πλες δυνά­μεις αλλά και τη συμ­με­το­χή των ελλη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων σε πολυ­ε­θνι­κές δομές, που δρουν σε διά­φο­ρα σημεία του πλα­νή­τη, όπως στο Μάλι κ.α.. «Τί δου­λειά έχουν εκεί οι ελλη­νι­κές δυνά­μεις, και τί συμ­φέ­ρο­ντα έχει εκεί ο ελλη­νι­κός λαός,» ρώτη­σε εμφα­τι­κά την κυβέρ­νη­ση. Κοροϊ­δεύ­ε­τε ξεδιά­ντρο­πα και προ­κλη­τι­κά, επι­σή­μα­νε ο Δ. Κουτσούμπας.

Όσον αφο­ρά τη ρήτρα της αμοι­βαί­ας συνερ­γα­σί­ας, για την οποία πανη­γυ­ρί­ζει η κυβέρ­νη­ση, υπεν­θύ­μι­σε πως ανά­λο­γη ρήτρα υπάρ­χει και στην ιδρυ­τι­κή δια­κή­ρυ­ξη του ΝΑΤΟ, το περι­βό­η­το άρθρο 5.
«Και τίθε­ται το ερώ­τη­μα: Στην ιδρυ­τι­κή συν­θή­κη του ΝΑΤΟ υπάρ­χει ή δεν υπάρ­χει τέτοια ρήτρα; Φυσι­κά υπάρ­χει και είναι το άρθρο 5. Ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε μήπως ποτέ για να προ­στα­τεύ­σει ελλη­νι­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα, για να παρε­μπο­δί­σει τις καθη­με­ρι­νές παρα­βιά­σεις του ελλη­νι­κού, ενα­έ­ριου και θαλάσ­σιου χώρου; Φυσι­κά είναι ρητο­ρι­κό το ερώ­τη­μα. Ποτέ δεν έγι­νε, είναι αρνη­τι­κή η απά­ντη­ση. Ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε όμως όταν το ΝΑΤΟ δολο­φο­νού­σε άλλους λαούς, όπως στο Αφγα­νι­στάν και η χώρα μας είχε προ­στρέ­ξει, δίνο­ντας “γην και ύδωρ” στους δολο­φό­νους», όπως σημείωσε.

Για τους εξο­πλι­σμούς, τόνι­σε πως η μεγά­λη εμβέ­λεια επι­τή­ρη­σης που έχουν οι συγκε­κρι­μέ­νες φρε­γά­τες, υπο­δη­λώ­νει ότι δεν είναι για να επι­χει­ρούν στο Αιγαίο αλλά για την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της ΝΑ Μεσο­γεί­ου, με βάση τα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια. Θα τα χρυ­σο­πλη­ρώ­σει ο λαός με την επι­δεί­νω­ση των όρων ζωής του, σημείωσε.

Κατα­λή­γο­ντας κάλε­σε τον ελλη­νι­κό λαό να μην πιστέ­ψει τον εφη­συ­χα­σμό που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση, να κατα­δι­κά­σει την πολι­τι­κή εμπλο­κής της Ελλά­δας σε ένα γεω­πο­λι­τι­κό περι­βάλ­λον οξύ­τα­των αντα­γω­νι­σμών, να αγω­νι­στεί για απο­δέ­σμευ­ση της χώρας από ΝΑΤΟ — ΕΕ, να ξηλω­θούν οι ΝΑΤΟι­κές βάσεις.

Το ΚΚΕ απορ­ρί­πτει και κατα­ψη­φί­ζει τη συμ­φω­νία, επι­σή­μα­νε και πρό­σθε­σε πως «αυτή η θέση είναι από­λυ­τα ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη με τις ανά­γκες του ελλη­νι­κού λαού, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ανα­γκών του για θωρά­κι­ση συνό­ρων, της φιλί­ας και συνερ­γα­σί­ας με τους λαούς της περιο­χής και του κόσμου. Εμείς είμα­στε με τις συμ­μα­χί­ες των αγω­νι­ζό­με­νων λαών, αυτή είναι η πιο βαθιά, γνή­σια πατριω­τι­κή και ταυ­τό­χρο­να διε­θνι­στι­κή στά­ση και εδώ βρί­σκε­ται και η ελπί­δα για τον ελλη­νι­κό λαό και τους λαούς της Ευρώ­πης και του κόσμου» κατέ­λη­ξε.

Ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του ο Δ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στον ένα χρό­νο από την κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής που συμπλη­ρώ­νε­ται σήμερα.

Παρα­τί­θε­ται ολό­κλη­ρη η ομιλία:

«Ένα χρό­νο πριν, στις 7 Οκτώ­βρη του 2020, η κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής ικα­νο­ποιού­σε την απαί­τη­ση του λαού και της νεο­λαί­ας, όπως αυτή εκφρά­στη­κε και με τη μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­ση έξω από το Εφε­τείο. Τότε, λοι­πόν, είχα­με πει, πως δεν επι­τρέ­πε­ται κανέ­νας εφησυχασμός.

Ένα χρό­νο μετά, τα γεγο­νό­τα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, αλλά και σε γει­το­νιές της Αθή­νας με τις επι­θέ­σεις των φασι­στι­κών ομά­δων όχι μόνο μας επι­βε­βαιώ­νουν, αλλά και απο­δει­κνύ­ουν ότι ο φασι­σμός είναι και παρα­μέ­νει χρή­σι­μο όπλο, πολυ­ερ­γα­λείο του συστή­μα­τος, που δε διστά­ζει να το αξιο­ποι­ή­σει σε βάρος του κινή­μα­τος, σε βάρος των αγω­νι­στών, σε βάρος των κομ­μου­νι­στών που σ’ αυτές τις δύσκο­λες συν­θή­κες βρί­σκο­νται μπρο­στά στους αγώνες.

Η ευθύνη σας είναι τεράστια και για την ανοχή που επιδεικνύει η κυβέρνησή σας και οι μηχανισμοί του κράτους σας, απέναντι σε αυτές τις ομάδες, όπως φάνηκε και στη Θεσσαλονίκη.

Κι εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρε­τε πως η ΕΕ, την οποία απο­θε­ώ­νε­τε, έχει ως επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, την εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με τον φασι­σμό, που φτά­νει σήμε­ρα να εξι­σώ­νει την εγκλη­μα­τι­κή, ναζι­στι­κή βία με τους αγώ­νες του λαού και της νεολαίας;

Και μιας και σήμε­ρα συζη­τά­με την περι­βό­η­τη συμ­φω­νία σας με τη Γαλ­λία, είναι εντε­λώς άσχε­τη μήπως η ναζι­στι­κή — φασι­στι­κή δρά­ση και με τέτοιες συμ­φω­νί­ες που υπη­ρε­τούν σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιο­χή μας; Όχι βέβαια!

Για­τί ο ναζι­σμός, όπως έχει απο­δει­χτεί και ιστο­ρι­κά, υπη­ρε­τεί τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς αλλά και τρο­φο­δο­τεί­ται από αυτούς. Κυρί­ως επα­να­κάμ­πτει, επα­νεμ­φα­νί­ζε­ται και χρη­σι­μο­ποιεί­ται, σε περιό­δους βαθιών οικο­νο­μι­κών κρί­σε­ων και προ­ε­τοι­μα­σί­ας ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων. Γι’ αυτό και ο αγώ­νας ενά­ντια στο ναζι­σμό, το φασι­σμό συμ­βα­δί­ζει και με τον αγώ­να για να ματαιω­θούν αυτά τα επι­κίν­δυ­να για τους λαούς, σχέδια.

Και για να θυμού­νται λίγο την ιστο­ρία οι παλιό­τε­ροι και να μαθαί­νουν οι νεό­τε­ροι να ανα­φερ­θού­με σε μια άλλη ειρω­νεία της ιστο­ρί­ας. Τέτοιες μέρες πριν 100 χρό­νια, το 1921, τον Οκτώ­βρη του 1921, υπο­γρα­φό­ταν η περι­βό­η­τη γαλ­λο­τουρ­κι­κή συμ­φω­νία της επο­χής εκεί­νης. Με αντάλ­λαγ­μα τούρ­κι­κες πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, ο γαλ­λι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός έθε­τε στην υπη­ρε­σία της ανερ­χό­με­νης αστι­κής τάξης της Τουρ­κί­ας και του Κεμάλ Ατα­τούρκ πολύ­τι­μο δικό του οπλι­σμό από τα εδά­φη της Κιλι­κί­ας, των Αδά­νων και των γύρω περιο­χών, όπου δια­φέ­ντευε μέχρι τότε, για τη συντρι­βή του ελλη­νι­κού στρα­τού στη Μικρά Ασία.
Λίγους μήνες βέβαια αφό­του, μαζί με τη Βρε­τα­νία τότε, ο γαλ­λι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός είχε ενθαρ­ρύ­νει την Ελλά­δα, την ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη της επο­χής, να ξεκι­νή­σει την τυχο­διω­κτι­κή, κατα­στρο­φι­κή Μικρα­σια­τι­κή εκστρατεία.

Αν ρωτή­σου­με και κανέ­να Μικρα­σιά­τη, ρωτή­στε μάλ­λον για­τί έχου­με πολ­λούς ‑παπ­πού­δες, για­γιά­δες, γνω­στούς, πρό­σφυ­γα της επο­χής εκεί­νης, και τους απο­γό­νους του- τι έκα­ναν οι Γάλ­λοι και τα γαλ­λι­κά πλοία, όταν ο τούρ­κι­κος στρα­τός πέτα­γε τους Έλλη­νες Μικρα­σιά­τες στη θάλασ­σα. Όπως έκα­ναν και κάνουν πάντα τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη, όποιο όνο­μα κι αν έχουν, “που­λά­νε” τους συμ­μά­χους τους, όταν εξυ­πη­ρε­τού­νται δια­φο­ρε­τι­κά τα μετα­βαλ­λό­με­να συνε­χώς συμ­φέ­ρο­ντά τους, ανά­λο­γα τη φάση που διέρ­χο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί και τα συμφέροντα.

Λυπού­μα­στε κύριε Μητσο­τά­κη, κυρί­ες και κύριοι των άλλων κομ­μά­των, που θα σας χαλά­σου­με λίγο το κλί­μα των δήθεν “εθνι­κών” πανη­γυ­ρι­σμών που προ­σπα­θεί­τε να στή­σε­τε σήμε­ρα. Αλλά τα πράγ­μα­τα είναι πολύ σοβα­ρά και ο ελλη­νι­κός λαός οφεί­λει να γνω­ρί­ζει την αλή­θεια, για το τι κρύ­βε­ται πίσω από αυτή την περί­φη­μη ιστο­ρι­κή ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμφωνία.

Και το πρώτο που πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ‑αυτό που προσπαθεί να συσκοτίσει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ακόμη κι αυτά που βάζουν κάποιους αστερίσκους στη συμφωνία για τα μάτια του κόσμου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ- είναι ότι η συμφωνία αυτή, δεν αφορά πραγματικά την άμυνα της χώρας, την προστασία της εδαφικής της ακεραιότητας, την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν υπηρετεί δηλαδή τα λαϊκά συμφέροντα.

Η συμ­φω­νία αυτή, όπως και άλλες παρό­μοιες συμ­φω­νί­ες στο παρελ­θόν, όπως και η συμ­φω­νία για τις βάσεις με τις ΗΠΑ ‑αμυ­ντι­κή λεγό­ταν κι αυτή, που την εγκαι­νί­α­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ολο­κλή­ρω­σε η ΝΔ- αφο­ρούν τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε επι­θε­τι­κά, επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, της Μέσης Ανα­το­λής, της Βόρειας Αφρι­κής, της περιο­χής του Σαχέλ, στην υπο­σα­χά­ρια Αφρική.

Και όσο κι αν θέλε­τε να το κρύ­ψε­τε αυτό από τον ελλη­νι­κό λαό, έρχο­νται τα κεί­με­να των ίδιων των συμ­φω­νιών και σας δια­ψεύ­δουν. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό το άρθρο 18 της συμ­φω­νί­ας που περι­γρά­φει πώς θα υλο­ποι­η­θεί η διμε­ρής “Στρα­τιω­τι­κή Συνερ­γα­σία”. Ουσια­στι­κά μιλά­ει για διά­θε­ση υπο­δο­μών της χώρας ως βάσε­ων για τις γαλ­λι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις. Και όχι μόνο αυτό! Ανα­φέ­ρε­ται σε “Κοι­νές δρα­στη­ριό­τη­τες, εκπαί­δευ­ση και στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις κλπ, στο πλαί­σιο της αυξη­μέ­νης ναυ­τι­κής παρου­σί­ας της Γαλ­λί­ας στη Μεσό­γειο ή της κοι­νής συμ­με­το­χής σε διμε­ρείς ή πολυ­με­ρείς ασκή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και στο Αιγαίο Πέλα­γος.

Τι άλλο λέει: “Συμ­με­το­χή σε κοι­νές ανα­πτύ­ξεις δυνά­με­ων προς υπο­στή­ρι­ξη κοι­νών συμ­φε­ρό­ντων, όπως, για παρά­δειγ­μα, τις υπό γαλ­λι­κή διοί­κη­ση επι­χει­ρή­σεις στο Σαχέλ, συμ­με­το­χή σε πολυ­ε­θνι­κές αμυ­ντι­κές δομές, όπως, για παρά­δειγ­μα, η Ευρω­παϊ­κή Πρω­το­βου­λία Επέμ­βα­σης, αλλά και οποιεσ­δή­πο­τε άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες οι οποί­ες συμ­φω­νού­νται από κοι­νού από τα μέρη”.

Μπο­ρεί­τε να μας πεί­τε, κύριοι της κυβέρ­νη­σης ή των άλλων κομ­μά­των, όλοι εσείς που θεω­ρεί­τε στρα­τη­γι­κά ορθή αυτή τη Συμ­φω­νία, ποιες και πού θα είναι αυτές οι πολυ­ε­θνι­κές στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές; Μήπως στη Λιβύη; Μήπως στα στε­νά του Ορμούζ; Μήπως στο Μάλι; Και τι δου­λειά έχουν ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις σε αυτές τις περιο­χές; Τι σχέ­ση έχουν αυτές οι περιο­χές με την προ­στα­σία των ελλη­νι­κών κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των; Τι είδους συμ­φέ­ρο­ντα έχει ο ελλη­νι­κός λαός σε αυτές τις περιο­χές; Κοροϊ­δεύ­ε­τε ξεδιά­ντρο­πα και προκλητικά.

Η συμ­φω­νία αυτή υπη­ρε­τεί όχι τις ανά­γκες του ελλη­νι­κού λαού, αλλά τους στό­χους του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που θέλει να συμ­με­τά­σχει ενερ­γά στο πλιά­τσι­κο που γίνε­ται στην περιο­χή, στους οικο­νο­μι­κούς κι ενερ­γεια­κούς αντα­γω­νι­σμούς που κλι­μα­κώ­νο­νται σε παγκό­σμιο πλέ­ον επί­πε­δο και που συνο­δεύ­ο­νται πάντα και παντού και με στρα­τιω­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις που τις πλη­ρώ­νουν με το αίμα τους οι λαοί. Αυτό το ρόλο υπη­ρε­τεί και η συμ­φω­νία με τη Γαλ­λία, αλλά και η συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, της οποί­ας επί­κει­ται η ανα­νέ­ω­ση. Η Γαλ­λία δεν είναι ούτε περι­στέ­ρι της ειρή­νης, ούτε φύλα­κας άγγε­λος, όπως θέλε­τε να την εμφανίσετε.

Ας μου επι­τρέ­ψε­τε μια παρέν­θε­ση εδώ, για να ανα­τρέ­ξω σε ένα από­σπα­σμα από μια συζή­τη­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη με τον Πρύ­τα­νη του Ευρω­παϊ­κού Πανε­πι­στή­μιου Κύπρου Κώστα Γου­λιά­μο, που έχει εκδο­θεί στο βιβλίο “Στη δια­λε­κτι­κή της Αρμο­νί­ας”, το οποίο ‑αν και ανα­φέ­ρε­ται σε προ ετών γεγο­νό­τα– είναι εξαι­ρε­τι­κά επίκαιρο.
Λέει λοι­πόν τα εξής χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Μίκης: “Σχε­τι­κά με την παρα­γω­γή του Μαύ­ρου Θανά­του από τις πολε­μι­κές βιο­μη­χα­νί­ες στην Ευρώ­πη και τις ΗΠΑ, θα ήθε­λα να διη­γη­θώ το εξής περι­στα­τι­κό. Πριν μερι­κά χρό­νια ο πρό­ε­δρος Μιτε­ράν μου απο­κά­λυ­ψε στο Βρα­χά­τι της Κοριν­θί­ας ότι το επί­πε­δο της γαλ­λι­κής κοι­νω­νί­ας είναι απο­λύ­τως εξαρ­τη­μέ­νο από την εισ­ροή κεφα­λαί­ων που δημιουρ­γεί η πώλη­ση πολε­μι­κού υλι­κού. «Αυτά που απο­δί­δουν περισ­σό­τε­ρο», μου υπο­γράμ­μι­σε, «είναι η εξα­γω­γή των μεγά­λων όπλων, όπως τα πολε­μι­κά αερο­πλά­να, θωρη­κτά, κανό­νια, τανκς».

Αργό­τε­ρα, όταν ο γιος μου μετα­φέρ­θη­κε σε στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο στο Παρί­σι με βαριά εγκαύ­μα­τα, στην υπερ­σύγ­χρο­νη στρα­τιω­τι­κή μονά­δα θερα­πεί­ας εγκαυ­μά­των, δια­πί­στω­σα προ­σω­πι­κά ότι οι περισ­σό­τε­ροι ασθε­νείς ήσαν Ιρα­νοί στρα­τιώ­τες, τραυ­μα­τί­ες από τον πόλε­μο μετα­ξύ Ιράν και Ιράκ. Και φυσι­κά έμει­να κατά­πλη­κτος όταν δια­πί­στω­σα ότι οι τραυ­μα­τί­ες αυτοί ήταν θύμα­τα των χημι­κών όπλων με τα οποία εφο­δί­α­ζε το Ιράκ η Γαλ­λία και είχαν απο­στα­λεί στο στρα­τιω­τι­κό νοσο­κο­μείο, όχι ως απλοί άνθρω­ποι, αλλά ως πει­ρα­μα­τό­ζωα για να εξε­τά­σουν οι Γάλ­λοι επι­στή­μο­νες και να βρουν ποιο ήταν το λάθος τους στη συντα­γή των χημι­κών όπλων και ξέφυ­γαν από το θάνα­το αυτοί οι βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νοι Ιρα­νοί. Διό­τι ο Σαντάμ Χου­σε­ΐν πλή­ρω­σε πολύ ακρι­βά για να προ­μη­θευ­τεί αυτό τον βασα­νι­στι­κό θάνα­το από τη Γαλ­λία, μια χώρα-φάρο πολι­τι­σμού και φύλα­κα της παγκό­σμιας ειρή­νης. Εκεί­νο δε που με αηδί­α­σε περισ­σό­τε­ρο ήταν ο ρόλος των επι­στη­μό­νων σ’ αυτήν την τερα­τώ­δη μηχα­νή βασα­νι­στι­κού θανάτου.

Όλοι οι πολί­τες θα πρέ­πει να είναι ενή­με­ροι για το γεγο­νός ότι, από τις σφαί­ρες ως τα θωρη­κτά, ο στό­χος είναι η εξό­ντω­ση ολό­κλη­ρων λαών, όπως έγι­νε πρό­σφα­τα με τη Γιου­γκο­σλα­βία, το Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, την Παλαι­στί­νη, τη Λιβύη, το Σου­δάν, τη μαύ­ρη Αφρι­κή και τη Συρία, μόνο και μόνο για να κρα­τη­θεί ψηλά το βιο­τι­κό τους επί­πε­δο και η θέση τους στο «κλαμπ» των μεγά­λων θηρευ­τών της επο­χής του ιμπε­ρια­λι­σμού, που ζουν κυριο­λε­κτι­κά από το αίμα αθώ­ων λαών ενός κατώ­τε­ρου Θεού”.
|                     Κλεί­νω την παρένθεση.

Η Γαλ­λία, είναι μια ισχυ­ρή ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύνα­μη που εκπλη­ρώ­νει ιδιαί­τε­ρο ρόλο στην ευρω­α­τλα­ντι­κή συμ­μα­χία. Δια­θέ­τει πυρη­νι­κά όπλα, 11 στρα­τιω­τι­κές βάσεις στο εξω­τε­ρι­κό. Έχει συμ­με­το­χή στους ευρω­α­τλα­ντι­κούς πολέ­μους στο Αφγα­νι­στάν, Ιράκ, Συρία, Ακτή Ελε­φα­ντο­στού, Τσαντ, Σομα­λία, Μάλι, Κεντρο­Α­φρι­κα­νι­κή Δημο­κρα­τία, πρω­το­στά­τη­σε στη διά­λυ­ση της Λιβύ­ης. Επι­χει­ρεί στρα­τιω­τι­κά στη Μαυ­ρι­τα­νία, Μάλι, Μπουρ­γκί­να Φάσο, Νίγη­ρα, Τσάντ. Διεκ­δι­κεί ανα­βάθ­μι­ση της θέσης της και επι­διώ­κει να επε­κτεί­νει τη δρά­ση της σε όλη την υδρό­γειο, να διευ­ρύ­νει τις συμ­μα­χί­ες της, για τα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα. Ανα­ζη­τεί καλύ­τε­ρη θέση στην ανα­μέ­τρη­ση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τη Ρωσία και την Κίνα, που επι­δρά έντο­να και στην περιο­χή μας.
Επί­σης, η Γαλ­λία θέλει να εκμε­ταλ­λευ­τεί για το δικό της όφε­λος το νέο γεω­πο­λι­τι­κό τοπίο που δια­μορ­φώ­νε­ται, μετά την απο­χώ­ρη­ση των αμε­ρι­κά­νι­κων δυνά­με­ων από το Αφγα­νι­στάν, την ανα­διά­τα­ξη των δυνά­με­ων τους στην πλευ­ρά του Ινδοει­ρη­νι­κού και τη συγκρό­τη­ση της συμ­μα­χί­ας AUKUS, μετα­ξύ ΗΠΑ, Αυστρα­λί­ας και Βρε­τα­νί­ας στον αντα­γω­νι­σμό με την Κίνα.

Εσείς οι ίδιοι μάλι­στα, προ­βάλ­λε­τε σε όλους τους τόνους, ότι η συμ­φω­νία με τη Γαλ­λία επι­τα­χύν­θη­κε μετά την υπο­γρα­φή της AUKUS, ανά­με­σα σε ΗΠΑ-Βρε­τα­νία-Αυστρα­λία. Επι­βε­βαιώ­νε­τε δηλα­δή, ότι η συμ­φω­νία απο­τε­λεί “κρί­κο” των ευρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δια­σμών και της ανα­διά­τα­ξης δυνά­με­ων των ΝΑΤΟ — ΗΠΑ σε όλη την περιο­χή, με την “κάν­νη” στραμ­μέ­νη σε Κίνα και Ρωσία. Ότι πηγαί­νει χέρι-χέρι με τους πολύ επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, με το νέο δόγ­μα “ΝΑΤΟ 2030”, που επι­χει­ρεί να κατα­στή­σει αυτόν το δολο­φο­νι­κό οργα­νι­σμό, παγκό­σμιο χωροφύλακα.
Τα παρα­μύ­θια για δήθεν “απου­σία” της ΕΕ από το διε­θνές προ­σκή­νιο δεν πεί­θουν. Όχι μόνο για­τί η ΕΕ ‑αυτή την ώρα που μιλά­με- πραγ­μα­το­ποιεί γύρω στις 20 ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, αλλά και για­τί ‑είτε “μόνη” της είτε σε στε­νό συντο­νι­σμό με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ- προ­χω­ρά την παρα­πέ­ρα στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σή της, με στό­χο τη διείσ­δυ­σή της σε τρί­τες χώρες για λογα­ρια­σμό των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λια­κών ομίλων.

Τα παρα­πά­νω στοι­χεία αντα­να­κλώ­νται στη Συμ­φω­νία που υπο­γρά­ψα­τε κύριοι της κυβέρ­νη­σης και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ανα­γνω­ρί­ζει το ΝΑΤΟ, έναν δολο­φο­νι­κό μηχα­νι­σμό κατά των λαών, ως θεμέ­λιο της ευρω­παϊ­κής ασφά­λειας και ανα­δει­κνύ­ει το ρόλο της Κοι­νής Πολι­τι­κής Ασφά­λειας και Άμυ­νας της ΕΕ που βρί­σκε­ται πίσω από 17 επι­χει­ρή­σεις στο εξω­τε­ρι­κό. Δηλα­δή η συμ­φω­νία στη­ρί­ζει και στη­ρί­ζε­ται σε δύο βασι­κούς πυλώ­νες ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμβάσεων.
  • Ανοί­γει το δρό­μο σε Γαλ­λι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις και υπο­δο­μές στην Ελλά­δα, δίπλα στις αμερικανοΝΑΤΟικές.
  • Θέτει το ζήτη­μα της δημιουρ­γί­ας Ευρω­στρα­τού στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής αυτο­νο­μί­ας της ΕΕ σε συνερ­γα­σία με το ΝΑΤΟ, για να εκπλη­ρώ­σει η ΕΕ πιο προ­ω­θη­μέ­νο ρόλο στην επι­θε­τι­κή της πολιτική.
  • Υιο­θε­τεί όλα τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά προ­σχή­μα­τα περί κατα­πο­λέ­μη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας, τη διά­δο­ση των Όπλων Μαζι­κής Κατα­στρο­φής, τις ενερ­γεια­κές προ­κλή­σεις, τη μετα­νά­στευ­ση, τη θαλάσ­σια ασφά­λεια, τις υβρι­δι­κές απει­λές κ.ά.

Κυρί­ες και κύριοι,

Λέτε στον ελλη­νι­κό λαό, ότι πρό­κει­ται περί “ιστο­ρι­κής συμ­φω­νί­ας”, διό­τι για πρώ­τη φορά προ­βλέ­πε­ται ρήτρα αμυ­ντι­κής συν­δρο­μής! Δε θα στα­θώ τόσο στην κρι­τι­κή για το αν αυτή η ρήτρα αφο­ρά μόνο την επι­κρά­τεια ή και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και τις θαλάσ­σιες ζώνες. Θα στα­θώ κυρί­ως σε αυτό το απί­θα­νο που λέτε: Ότι για πρώ­τη φορά κατο­χυ­ρώ­νε­ται ρήτρα αμυ­ντι­κής συν­δρο­μής σε περί­πτω­ση επί­θε­σης, η οποία φυσι­κά “θα πρέ­πει να δια­πι­στώ­νε­ται από κοι­νού”. Προ­σέξ­τε: Να δια­πι­στώ­νε­ται από κοινού!
Και τίθε­ται το ερώ­τη­μα: Στην ιδρυ­τι­κή συν­θή­κη του ΝΑΤΟ υπάρ­χει ή δεν υπάρ­χει τέτοια ρήτρα; Φυσι­κά υπάρ­χει και είναι το άρθρο 5. Ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε μήπως ποτέ για να προ­στα­τεύ­σει ελλη­νι­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα, για να παρε­μπο­δί­σει τις καθη­με­ρι­νές παρα­βιά­σεις του ελλη­νι­κού, ενα­έ­ριου και θαλάσ­σιου χώρου; Φυσι­κά είναι ρητο­ρι­κό το ερώ­τη­μα. Ποτέ δεν έγι­νε, είναι αρνη­τι­κή η απά­ντη­ση. Ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε όμως όταν το ΝΑΤΟ δολο­φο­νού­σε άλλους λαούς, όπως στο Αφγα­νι­στάν και η χώρα μας είχε προ­στρέ­ξει, δίνο­ντας “γην και ύδωρ” στους δολοφόνους.

Θα πει κάποιος “ναι αλλά στην περί­πτω­ση της Ελλά­δας, η απει­λή προ­έρ­χε­ται από άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ”! Όμως, τέτοια ρήτρα αλλη­λεγ­γύ­ης και αμοι­βαί­ας συν­δρο­μής υπάρ­χει και στο λεγό­με­νο Ευρω­σύ­νταγ­μα και, ως γνω­στόν, η Τουρ­κία δεν είναι χώρα της ΕΕ.

Μήπως ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε ποτέ αυτή η ρήτρα σε όλες τις παρα­πά­νω περι­πτώ­σεις απει­λών και παρα­βιά­σε­ων; Μήπως έγι­νε τίπο­τε αυτή την περί­ο­δο που είναι σε εξέ­λι­ξη η παρου­σία τουρ­κι­κών πλοί­ων ανα­το­λι­κά της Κρή­της, που γίνο­νται έρευ­νες για τον αγω­γό East Med, που έχει εκδο­θεί Navtex για έρευ­νες από το Καστε­λό­ρι­ζο μέχρι την κυπρια­κή ΑΟΖ; Μήπως οι Ευρω­παί­οι εταί­ροι σας έδει­ξαν ποτέ αλλη­λεγ­γύη στην Κύπρο, που είναι χώρα-μέλος της ΕΕ, ένα­ντι των τουρ­κι­κών απει­λών και της συνε­χι­ζό­με­νης τουρ­κι­κής εισβο­λής και κατο­χής; Πάλι ρητο­ρι­κά τα ερω­τή­μα­τα. Φυσι­κά και όχι είναι η απάντηση.

Γιατί; Γιατί πολύ απλά αυτό που κρίνει τη στάση τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ, έναντι της Τουρκίας είναι τα δικά τους συμφέροντά. Είναι η στρατηγική τους σχέση με την Τουρκία. Είναι η επιδίωξη για σταθερότητα στην ΝΑ πτέρυγα του ΝΑΤΟ με απόσπαση της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας. Είναι οι μπίζνες μεταξύ των αστικών τάξεων των χωρών αυτών.

Και όλα αυτά αφο­ρούν άμε­σα και τη Γαλ­λία. Για­τί την ίδια ώρα που εσείς προ­βάλ­λε­τε την “ευρω­παϊ­κή στρα­τη­γι­κή αυτο­νο­μία”, ως βήμα που θα ωφε­λή­σει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας, την ίδια ώρα χώρες-μέλη της ΕΕ ανα­πτύσ­σουν πολύ­μορ­φες οικο­νο­μι­κές, εμπο­ρι­κές και στρα­τιω­τι­κές συναλ­λα­γές με την Τουρ­κία. Την ίδια ώρα που εσείς πανη­γυ­ρί­ζα­τε για το “Ελλάς-Γαλ­λία συμ­μα­χία”, ο Γάλ­λος εντε­ταλ­μέ­νος υπουρ­γός για το εξω­τε­ρι­κό εμπό­ριο επι­σκέ­φτη­κε την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, συνο­δευό­με­νος από Γάλ­λους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και συμπρο­ή­δρευ­σε με τον Τούρ­κο υπουρ­γό εμπο­ρί­ου στην 6η Σύνο­δο της Μει­κτής Οικο­νο­μι­κής και Εμπο­ρι­κής Επι­τρο­πής Γαλ­λί­ας-Τουρ­κί­ας. Όλα μπίζνες!

Έχει καταρ­ρι­φθεί συνε­πώς και μάλι­στα πολ­λές φορές στο παρελ­θόν ο μύθος, ότι τα ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη και οι συμ­μα­χί­ες τους μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν την ειρή­νη και την ασφά­λεια στην περιο­χή, να υπο­στη­ρί­ξουν την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας ή της Κύπρου. Τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, είναι αυτά που καθο­ρί­ζουν τις μετα­ξύ σας σχέ­σεις και το συσχε­τι­σμό και όχι οι διά­φο­ρες δια­κη­ρύ­ξεις, που εύκο­λα γίνο­νται “φτε­ρό στον άνεμο”.
Δεν μπο­ρεί­τε, λοι­πόν, να καλ­λιερ­γεί­τε ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες για σωτή­ριες γαλ­λι­κές παρεμ­βά­σεις στο Αιγαίο, στην Αν. Μεσό­γειο. Κάθε είδους τέτοια “συμ­μα­χι­κή” παρέμ­βα­ση με όποιο όνο­μα κι αν εμφα­νί­ζε­ται, ως «βοή­θεια» ή «συν­δρο­μή», έχει τη σφρα­γί­δα των δικών τους γεω­πο­λι­τι­κών επι­διώ­ξε­ων, ρίχνουν λάδι στη φωτιά και τελι­κά περι­πλέ­κουν τα προβλήματα.

Και να είναι σίγου­ρος ο ελλη­νι­κός λαός ότι, όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αξιο­ποι­ή­θη­κε τελι­κά για τα δολο­φο­νι­κά σχέ­δια ενα­ντί­ον άλλων λαών, με τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε αυτά, έτσι και το άρθρο 2 της παρού­σας συμ­φω­νί­ας, θα αξιο­ποι­η­θεί για την απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων σε άλλες “επι­κίν­δυ­νες απο­στο­λές”, για να συν­δρά­μουν τα γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα σε πολε­μι­κά πεδία.
Και τελι­κά, οι συμ­φω­νί­ες στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας και συν­δρο­μής που υπο­γρά­φει και η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως και η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, με τις ΗΠΑ, με το Ισρα­ήλ, με τα ΗΑΕ, με τη Σαου­δι­κή Αρα­βία θα δια­μορ­φώ­σουν ένα πλαί­σιο μεγα­λύ­τε­ρης εμπλο­κής της Ελλά­δας σε ευρύ­τε­ρα πεδία γεω­πο­λι­τι­κών αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων, τρο­φο­δο­τώ­ντας και τον αντα­γω­νι­σμό με την Τουρ­κία. Αυτό ισχύ­ει και για τη συμ­φω­νία με τη Γαλλία.

Αυτό που κάνε­τε είναι να δίνε­τε “πάσα” στην αστι­κή τάξη της Γαλ­λί­ας για να συμ­με­τά­σχει από καλύ­τε­ρες θέσεις στο “ανα­το­λί­τι­κο παζά­ρι” της Ευρω­α­τλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας με την Τουρ­κία, που περι­λαμ­βά­νει τον καθο­ρι­σμό σφαι­ρών επιρ­ρο­ής, αλλά και των ποσο­στών στις διά­φο­ρες εται­ρι­κές συμπρά­ξεις.
Είναι η άλλη όψη των επι­κίν­δυ­νων διευ­θε­τή­σε­ων “συνεκ­με­τάλ­λευ­σης” που δρο­μο­λο­γού­νται στο Αιγαίο και σε όλη την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. Και είναι απο­κα­λυ­πτι­κή η ίδια η Συμ­φω­νία, για το πώς τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης του ενερ­γεια­κού πλού­του, είναι αυτά που δίνουν τον “τόνο” και των “διευ­θε­τή­σε­ων”, αφού προ­βλέ­πει ότι τα δύο μέρη «ενι­σχύ­ουν ιδί­ως τις μετα­ξύ τους ανταλ­λα­γές ανα­λύ­σε­ων επί ενερ­γεια­κών θεμά­των στη Μεσό­γειο, καθώς αυτά συνι­στούν σημα­ντι­κή παρά­με­τρο για τη στα­θε­ρό­τη­τα ολό­κλη­ρης της περιοχής».

Κυρί­ες και κύριοι,

Τα ίδια ισχύ­ουν και για το θέμα των εξο­πλι­σμών, που είναι από­λυ­τα ενταγ­μέ­νοι στα επι­θε­τι­κά ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.
Είναι αυθαί­ρε­το μήπως αυτό το συμπέ­ρα­σμα; Μήπως είναι πάλι “η στεί­ρα άρνη­ση του ΚΚΕ”, όπως λέτε, παπα­γα­λί­ζο­ντας την ίδια καρα­μέ­λα χρό­νια τώρα ή προ­κύ­πτει από συγκε­κρι­μέ­να γεγονότα;

Έχου­με και λέμε λοιπόν:

  • Υπάρ­χουν ή δεν υπάρ­χουν αυτή τη στιγ­μή ελλη­νι­κές φρε­γά­τες που συμ­με­τέ­χουν σε απο­στο­λές εκτός συνό­ρων, από τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα μέχρι τη Βόρεια Αφρι­κή; Υπάρχουν.
  • Υπάρ­χει ή δεν υπάρ­χει η δέσμευ­ση ελλη­νι­κά F‑16 να περι­πο­λούν τον ενα­έ­ριο χώρο της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, του Μαυ­ρο­βου­νί­ου και της Αλβα­νί­ας; Υπάρχει.
  • Στεί­λα­τε ή δεν στεί­λα­τε ελλη­νι­κό πολε­μι­κό υλι­κό ‑και συγκε­κρι­μέ­να πυρο­βο­λαρ­χία Πάτριοτ- στη Σαου­δι­κή Αρα­βία για τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια ενα­ντί­ον του Ιράν; Στείλατε.
  • Όταν η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ υπέ­γρα­φε την ανα­βάθ­μι­ση των F‑16, υπήρ­χε ή δεν υπήρ­χε έγγρα­φο του Αμε­ρι­κα­νι­κού Πεντα­γώ­νου που έγρα­φε ότι αυτή η ανα­βάθ­μι­ση θα βοη­θή­σει στις ΝΑΤΟι­κές απο­στο­λές στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και τη Μέση Ανα­το­λή και θα συμ­βά­λει στους στό­χους της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής των ΗΠΑ; Υπήρχε.

Για απα­ντή­στε μας λοι­πόν και κυρί­ως απα­ντή­στε στον ελλη­νι­κό λαό: “Τι σχέ­ση έχουν όλα τα παρα­πά­νω με τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού και την άμυ­να της χώρας; Εκτός αν τα σύνο­ρα της Ελλά­δας είναι κάπου στον Περ­σι­κό και δεν το έχου­με πάρει χαμπά­ρι. Και αυτό το ερώ­τη­μα πρέ­πει να το απα­ντή­σει και η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης, ειδι­κά ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει ‑και με τα κυβερ­νη­τι­κά πεπραγ­μέ­να του, αλλά και με τη συνο­λι­κά αντι­πο­λι­τευ­τι­κή του στά­ση- κυριο­λε­κτι­κά το καλύ­τε­ρο πλυ­ντή­ριο και ένθερ­μος θια­σώ­της αυτής της στρατηγικής.

Χαρα­κτή­ρι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ ‑κατά αρχήν- στρα­τη­γι­κά ορθή τη συμ­φω­νία, συμ­με­τέ­χο­ντας στην ξεδιά­ντρο­πη κοροϊ­δία του ελλη­νι­κού λαού, ότι δήθεν αυτή αφο­ρά την άμυ­να της χώρας. Έβα­λε κι έναν αστε­ρί­σκο για το Σαχέλ.
Σοβα­ρά μιλά­τε; Οι κίν­δυ­νοι για τις ένο­πλες δυνά­μεις και για τον ελλη­νι­κό λαό έχουν να κάνουν μόνο με το Σαχέλ; Δεν έχουν να κάνουν με τις άλλες απο­στο­λές εκτός συνό­ρων; Δεν έχουν να κάνουν και με τα κοι­νά στρα­τιω­τι­κά πολε­μι­κά γυμνά­σια με το Ισρα­ήλ που τα ανα­βάθ­μι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ; Δεν έχουν να κάνουν με τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις που φυτέ­ψα­τε σε όλην την Ελλά­δα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, τη Λάρι­σα, το Στε­φα­νο­βί­κειο, κ.α., όπως μας θύμι­σε πρό­σφα­τα ‑και μάλι­στα με πολύ μεγά­λη περη­φά­νια- ο πρώ­ην συγκυ­βερ­νή­της σας, ο Πάνος ο Καμ­μέ­νος; Αφο­ρούν την ειρή­νη όλα τα παρα­πά­νω, την άμυ­να της χώρας; Ή τα σχέ­δια περι­κύ­κλω­σης της Ρωσίας;

Και τώρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ετοι­μά­ζει τη νέα συμ­φω­νία, 5ετούς διάρ­κειας, όπως είπε ο πρω­θυ­πουρ­γός σήμε­ρα, με νέες βάσεις στην Καβά­λα, την Ξάν­θη, τη Σκύ­ρο ή σε άλλες περιο­χές, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε ιμπε­ρια­λι­στι­κό ορμη­τή­ριο, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων, βάζο­ντας το λαό σε μεγά­λες περιπέτειες.

Όλοι μαζί έχε­τε κάνει την Ελλά­δα πρω­τα­θλή­τρια στις πολε­μι­κές ΝΑΤΟι­κές δαπά­νες, πάνω ακό­μη και από τις ΗΠΑ, ως ποσο­στό του ΑΕΠ. 4 δισ. ευρώ το χρό­νο πλη­ρώ­νει ήδη ο ελλη­νι­κός λαός και την ίδια ώρα ισχυ­ρί­ζε­στε πως δεν υπάρ­χει οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα για τη θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, για την Πρό­νοια, για την Παι­δεία, για τους πυρό­πλη­κτους, τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς και τους σει­σμο­πα­θείς.
Τώρα θα πλη­ρώ­σει ο λαός πάλι και για τις φρε­γά­τες “Μπε­λαρ­ρά”, που όπως λένε και οι ειδι­κοί στρα­τιω­τι­κοί παρέ­χουν “άμυ­να περιο­χής” και όχι “άμυ­να σημείου”!
Οι νέες φρε­γά­τες έχουν δυνα­τό­τη­τα να ελέγ­χουν μεγά­λη περιο­χή γύρω από την καθε­μία και να απα­γο­ρεύ­ουν πτή­σεις μέσα στην εμβέ­λεια των όπλων που θα δια­θέ­τουν. Επο­μέ­νως, τις νέες φρε­γά­τες, με τα όπλα και τα ραντάρ που δια­θέ­τουν, δεν τις χρειά­ζε­στε για το Αιγαίο. Ούτε μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν μέσα στο Αιγαίο. Τους επι­φυ­λάσ­σε­τε επι­χει­ρη­σια­κό ρόλο κατ’ απο­κλει­στι­κό­τη­τα εκτός συνό­ρων, όπου πιθα­νώς δεν θα έχουν και την απαι­τού­με­νη κάλυ­ψη. Τις προ­ο­ρί­ζε­τε να παρέ­χουν έγκαι­ρη προει­δο­ποί­η­ση και αερά­μυ­να σε άλλες ναυ­τι­κές μονά­δες, που θα έχουν ρόλους και απο­στο­λές στα ευρω­να­τοϊ­κά πολε­μι­κά σχέδια.

Καλούμε το λαό να αγνοήσει τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και τον εφησυχασμό που καλλιεργούν. Να καταδικάσει την εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον οξύτατων ανταγωνισμών.

Πραγ­μα­τι­κό συμ­φέ­ρον του ελλη­νι­κού λαού και των άλλων λαών της περιο­χής είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για να ακυ­ρω­θούν αντι­λαϊ­κές συμ­φω­νί­ες, να ξηλω­θούν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις και ο λαός να περά­σει στην αντε­πί­θε­ση, με τον αγώ­να του, τις διεκ­δι­κή­σεις του και να πάρει τελι­κά το τιμό­νι της χώρας στα δικά του χέρια.

Με όλους τους άλλους λαούς της περιοχής δεν έχουμε να “μοιράσουμε” τίποτα. Αντίθετα έχουμε να “μοιράσουμε” πολλά, μόνο με τους εκμεταλλευτές και τις συμμαχίες τους, που σέρνουν τους λαούς στα πολεμικά σφαγεία.

Τελειώ­νω με ένα ιστο­ρι­κό γεγο­νός που έχει τη σημα­σία του. Το 1924 υπήρ­ξε μια αντί­στοι­χη συμ­φω­νία στρα­τιω­τι­κής συνδρομής:
Ήταν η Γαλ­λο-Τσέ­χι­κη Συν­θή­κη Αμοι­βαί­ας Στρα­τιω­τι­κής Συν­δρο­μής που έγι­νε κου­ρε­λό­χαρ­το μόλις μερι­κά χρό­νια αργότερα.

Η «Γαλ­λι­κή Δημο­κρα­τία» όχι μόνο δεν έστει­λε στρα­τεύ­μα­τα για να υπε­ρα­σπί­σει τα βορειο-δυτι­κά σύνο­ρα της Τσε­χί­ας που απει­λού­σαν οι Ναζί, αλλά υπέ­γρα­ψε μαζί με τη Μ. Βρε­τα­νία, τη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και τη φασι­στι­κή Ιτα­λία, τη Συμ­φω­νία του Μονά­χου, με την οποία άνοι­ξε ο δρό­μος για την παρά­δο­ση τμή­μα­τος των εδα­φών της Τσε­χί­ας στη Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Αυτή είναι η “μπέ­σα” των καπι­τα­λι­στών και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών τους.

Γνω­ρί­ζε­τε, προ­φα­νώς, όσα πολι­τι­κά φύκια κι αν προ­σπα­θεί­τε να μας πλα­σά­ρε­τε για μετα­ξω­τές κορ­δέ­λες, ότι τα γαλ­λι­κά όπλα είναι πολύ παλαιά υπό­θε­ση στη χώρα μας, όπως άλλω­στε και στην Τουρ­κία. Από τη Γαλ­λία είχα­με προ­μη­θευ­τεί, λίγα χρό­νια πριν από το χαμέ­νο για την Ελλά­δα ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο του 1897, τα θωρη­κτά “Ύδρα”, “Σπέ­τσαι” και “Ψαρ­ρά”. Πάλι από τη Γαλ­λία, μετά τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή, δεν είχα­με προ­μη­θευ­τεί τον “Παπα­νι­κο­λή”, τον “Κατσώ­νη” και άλλα τέσ­σε­ρα υπο­βρύ­χια, πριν η ίδια αυτή χώρα, η Γαλ­λία, εφο­διά­σει με άλλα όπλα την Τουρκία;
Ή προ­τι­μά­τε να μιλή­σου­με για την «αγο­ρά του αιώ­να» του 1985 που απο­φά­σι­σε ένα άλλο αστι­κό κόμ­μα, το ΠΑΣΟΚ, όχι το δικό σας κύριε Μητσο­τά­κη, αγο­ρά­ζο­ντας συγ­χρό­νως “αδελ­φά­κια” αμε­ρι­κα­νι­κά και γαλ­λι­κά αερο­πλά­να, τα γνω­στά “Μιράζ”, τον πρό­γο­νο δηλα­δή των “Ραφάλ”;

Κάλ­πι­κους ισχυ­ρι­σμούς παρό­μοιους με τους σημε­ρι­νούς τους δικούς σας άκου­γε και τότε ο ελλη­νι­κός λαός. Ανοίξ­τε λίγο τα πρα­κτι­κά εκεί­νης της Βου­λής, του 1985. Ότι τάχα, έτσι, “διευ­ρύ­να­με τις συμ­μα­χί­ες” μας ή, για να το πού­με στην πιο αλη­θι­νή γλώσ­σα σας, τους “προ­στά­τες” μας, που το μόνο όμως που προ­στα­τεύ­ουν είναι τα δικά τους γεω­πο­λι­τι­κά, οικο­νο­μι­κά, πολι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, “που­λώ­ντας” στο άψε-σβή­σε τους λαούς, ανά­λο­γα με το τι επι­βάλ­λουν κάθε φορά τα και­ρο­σκο­πι­κά, συνε­χώς μετα­βαλ­λό­με­να συμ­φέ­ρο­ντά τους.

Μήπως στην ίδια και χειρότερη θέση δε βρισκόμαστε σήμερα, επειδή τα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών κρατών πριμοδοτούν την ατελείωτη και αδιέξοδη κούρσα των εξοπλισμών και στη δική μας περιοχή, συχνά μάλιστα κατανέμοντας μεταξύ τους το ποιος πουλάει σε ποιον τι;

Το ομο­λο­γεί­τε άλλω­στε χωρίς ντρο­πή κι εσείς οι ίδιοι, απρο­σχη­μά­τι­στα κιό­λας. Μας ξεκα­θα­ρί­σα­τε τις προη­γού­με­νες μέρες κύριοι της κυβέρ­νη­σης, ότι οι Αμε­ρι­κά­νοι “ευλό­γη­σαν” τη συμ­φω­νία σας με τους Γάλ­λους. Και, όπως ξέρου­με όλοι, οι Αμε­ρι­κά­νοι “εγκρί­νουν” μόνον εξο­πλι­σμούς που αντα­πο­κρί­νο­νται στις δικές τους αμε­ρι­κα­νο-ΝΑΤΟι­κές επι­θε­τι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες, στους δικούς τους σχε­δια­σμούς με τα γνω­στά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στο πλαί­σιο κατα­με­ρι­σμού αρμο­διο­τή­των με άλλες “συμ­μα­χι­κές” χώρες — χωρο­φύ­λα­κες της περιοχής.

Σε ποιον “που­λά­τε”, λοι­πόν, σε αυτή την αίθου­σα την αίσθη­ση, ότι δήθεν η Ελλά­δα απο­κτά τώρα Ευρω­παίο “προ­στά­τη” της άμυ­νας και της ακε­ραιό­τη­τάς της και δήθεν τώρα προ­ω­θεί­ται κάποια δήθεν ανε­ξάρ­τη­τη ευρω­παϊ­κή πολι­τι­κή, ενώ ομο­λο­γεί­τε ότι αυτό που κάνε­τε είναι να ενι­σχύ­ε­τε την υπο­τί­θε­ται αμυ­ντι­κή και στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επι­θε­τι­κή «μεσο­γεια­κή δύνα­μη του ΝΑΤΟ»;
Όσο απέ­τρε­ψαν τα γαλ­λι­κά και αμε­ρι­κα­νι­κά όπλα του παρελ­θό­ντος την ανα­κί­νη­ση των επι­θε­τι­κών βλέ­ψε­ων της τουρ­κι­κής άρχου­σας τάξης, άλλο τόσο θα τις απο­τρέ­ψουν και τα και­νούρ­για που αγο­ρά­ζε­τε. Και θα χρυ­σο­πλη­ρώ­σει και αυτά ο λαός μας με επι­δεί­νω­ση των όρων ζωής του για “του αφέ­ντη το φαΐ”, όπως τόσο εύστο­χα λέει ο στί­χος του ποι­η­τή Κώστα Βάρ­να­λη, στη­λι­τεύ­ο­ντας την ταξι­κή φύση των πολέ­μων, τις αιτί­ες τους, τα αδη­φά­γα καπι­τα­λι­στι­κά στρα­τιω­τι­κά-βιο­μη­χα­νι­κά οικο­νο­μι­κά συμπλέγματα.

Η ενίσχυση των επιθετικών βλέψεων της τουρκικής αστικής τάξης, αυτού του “συμμάχου” σας στο ΝΑΤΟ, ήταν και είναι μέχρι τώρα το μόνο απτό αποτέλεσμα. Μαζί, βέβαια, με τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τους οποίους σας εκθέσαμε αναλυτικά, το ΚΚΕ απορρίπτει και καταψηφίζει αυτή τη συμφωνία.

Και αυτή η θέση του ΚΚΕ, είναι θέση από­λυ­τα ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη, πιστεύ­ου­με, με τις ανά­γκες του ελλη­νι­κού λαού, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ανα­γκών του για τη θωρά­κι­ση των συνό­ρων του, της φιλί­ας, της συνερ­γα­σί­ας με άλλους λαούς της περιο­χής και του κόσμου ολόκληρου.

Εμείς είμαστε με τις συμμαχίες των αγωνιζόμενων λαών.
Αυτή είναι, πιστεύουμε, η πιο βαθιά, γνήσια, πατριωτική και διεθνιστική στάση.
Κι εδώ βρίσκεται και η ελπίδα και για τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς της Ευρώπης, της περιοχής και του κόσμου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο