Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Είναι απαράδεκτο να αφήνεται στην ατομική ευθύνη της γυναίκας η ίδια η προστασία της ζωής της όταν βρίσκεται σε κίνδυνο!

Τα θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ρια και την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή της στο παι­δί και την οικο­γέ­νεια της 43χρονης Γεωρ­γί­ας που βρέ­θη­κε δολο­φο­νη­μέ­νη από τον πρώ­ην σύντρο­φο της μέσα στο σπί­τι της μητέ­ρας της, όπου είχε μετα­κο­μί­σει για να προ­στα­τευ­τεί η ίδια και το παι­δί της, εκφρά­ζει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Βάσης Σαλα­μί­νας του ΚΚΕ.

Όπως τονί­ζει η ΚΟΒ Σαλαμίνας:

Η 43χρονη «το Σάβ­βα­το 2 Δεκέμ­βρη είχε καταγ­γεί­λει στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα την κακο­ποί­η­ση της, ωστό­σο, η σύστα­ση της ΕΛ.ΑΣ. ήταν να φύγει από το σπί­τι της, ενώ της χορη­γή­θη­κε το λεγό­με­νο panic button ώστε να το ενερ­γο­ποι­ή­σει αν βρε­θεί σε κίν­δυ­νο. Όμως ο 71χρονος σύντρο­φός της, της έστη­σε ενέ­δρα και πυρο­βο­λώ­ντας την, τη σκότωσε.

Μας προ­κα­λεί οργή ότι δεν υπήρ­χε καμία κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία της γυναί­κας, παρά το γεγο­νός ότι λίγες μέρες πριν βρή­κε το κου­ρά­γιο να καταγ­γεί­λει το δρά­στη — “τέρας”. Είναι απα­ρά­δε­κτο να αφή­νε­ται στην ατο­μι­κή ευθύ­νη της γυναί­κας η ίδια η προ­στα­σία της ζωής της όταν βρί­σκε­ται σε κίνδυνο!

Με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο έρχο­νται στην επι­φά­νεια οι μεγά­λες ελλεί­ψεις στην ολό­πλευ­ρη προ­στα­σία των κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών και των παι­διών τους. Μια γυναί­κα έχει να αντι­με­τω­πί­σει πολ­λούς σκο­πέ­λους: από την αστυ­νο­μι­κή αδια­φο­ρία ή αυθαι­ρε­σία, τις μακρο­χρό­νιες πολυ­δά­πα­νες νομι­κές δια­δι­κα­σί­ες μέχρι την έλλει­ψη και υπο­στε­λέ­χω­ση των ανα­γκαί­ων κρα­τι­κών δομών για την πρό­λη­ψη κι αντι­με­τώ­πι­ση της βίας κατά των γυναικών.

Ελλεί­ψεις και κενά που το ΚΚΕ είχε επι­ση­μά­νει στην πρό­σφα­τη επί­σκε­ψη αντι­προ­σω­πεί­ας του στο αρμό­διο Συμ­βου­λευ­τι­κό Κέντρο του νησιού με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα για την εξά­λει­ψη της βίας κατά των γυναι­κών. Δεν αρκούν οι φιλό­τι­μες προ­σπά­θειες του προ­σω­πι­κού αυτών των δομών, που εργά­ζο­νται με ετή­σιες συμ­βά­σεις ακό­μα και για χρό­νια. Για­τί μια γυναί­κα που προ­σπα­θεί να απε­γκλω­βι­στεί από μια βίαιη, παθο­γό­να οικο­γε­νεια­κή ή δια­προ­σω­πι­κή σχέ­ση έχει να αντι­με­τω­πί­σει πολ­λά εμπό­δια: την εργα­σια­κή, οικο­νο­μι­κή ανα­σφά­λεια, την εξα­σφά­λι­ση στέ­γης, τη δωρε­άν νομι­κή αρωγή.

Επεί­γο­ντα χαρα­κτή­ρα απο­κτά κι η εξα­σφά­λι­ση άμε­σης φιλο­ξε­νί­ας των κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών και των παι­διών τους στους ξενώ­νες. Αν λει­τουρ­γού­σε και αν είχε οδη­γη­θεί σε έναν τέτοιο ξενώ­να ίσως η άτυ­χη γυναί­κα να είχε σωθεί.

Δε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε οι ανά­γκες για ολό­πλευ­ρη στή­ρι­ξη των γυναι­κών που έχουν υπο­στεί βία να υπο­λο­γί­ζο­νται με το κρι­τή­ριο του “κόστους” για το κρά­τος, με βάση τους αντι­λαϊ­κούς δημο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους, με ευθύ­νη της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, όπως και των προηγούμενων.

Δυνα­μώ­νου­με τη σπί­θα του αγώ­να ενά­ντια στους οικο­νο­μι­κούς, κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες που γεν­νούν του δρά­στες — “τέρα­τα” και αφή­νουν τις γυναί­κες ευά­λω­τες στην πολύ­μορ­φη βία. Κόντρα στα “σκο­τά­δια” του συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης, της βίας, της γυναι­κεί­ας ανισοτιμίας.

Απαι­τού­με:

–Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των ανα­γκαί­ων ειδι­κο­τή­των σε όλο το δίκτυο δομών και στον Συμ­βου­λευ­τι­κό Σταθ­μό Σαλα­μί­νας, μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων. Να εξα­σφα­λι­στεί το ανα­γκαίο μόνι­μο προ­σω­πι­κό για την κάλυ­ψη των ανα­γκών του νησιού.

–Ένα ενιαίο και εκτε­τα­μέ­νο δίκτυο κρα­τι­κών κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και υπο­δο­μών για την πρό­λη­ψη της βίας κατά των γυναι­κών και την ολό­πλευ­ρη και δωρε­άν στή­ρι­ξη των κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών. Χωρίς καμία εμπλο­κή ΜΚΟ, ιδιω­τών, εκκλη­σί­ας, κλπ.

–Δημιουρ­γία νέων συμ­βου­λευ­τι­κών κέντρων και Ξενώ­νων Φιλο­ξε­νί­ας με απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κή ευθύ­νη, με χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και γεν­ναία αύξη­ση στο ύψος των σύγ­χρο­νων αναγκών.

–Δημό­σιο και Δωρε­άν δίκτυο πρω­το­βάθ­μιας φρο­ντί­δας υγεί­ας και κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών με επί­κε­ντρο τη γει­το­νιά, να στε­λε­χω­θούν όλα τα σχο­λεία με το απα­ραί­τη­το επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό (ψυχο­λό­γοι, κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί κ.α.) που έγκαι­ρα θα εντο­πί­ζουν και θα αντι­με­τω­πί­ζουν τα φαι­νό­με­να ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας.

–Εξα­σφά­λι­ση της άμε­σης φιλο­ξε­νί­ας των κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών και των παι­διών τους. Να αντι­με­τω­πι­στούν οι χρο­νο­βό­ρες δια­δι­κα­σί­ες, με άμε­ση, δωρε­άν, προ­σω­ρι­νή φιλο­ξε­νία σε ασφα­λές περι­βάλ­λον με μονα­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της καταγγέλλουσας.

–Άμε­σα να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν ενη­με­ρω­τι­κά προ­γράμ­μα­τα σε σχο­λεία και σχο­λές του νησιού από αντί­στοι­χους επι­στη­μο­νι­κούς φορείς».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο