Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Εδώ και τώρα να πάρει πίσω η κυβέρνηση την απαράδεκτη και επικίνδυνη εξαγγελία για την επιστολική ψήφο

«Με την καθιέ­ρω­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ θέτει σε κίν­δυ­νο τη μυστι­κό­τη­τα και το αδιά­βλη­το της εκλο­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας, αφού ο,τιδήποτε άλλο εκτός από την αυτο­πρό­σω­πη παρου­σία σε εκλο­γι­κά τμή­μα­τα ανοί­γει τον δρό­μο για την άσκη­ση ακό­μα πιο άμε­σων πιέ­σε­ων και εκβια­σμών στους ψηφοφόρους.

Ταυ­τό­χρο­να, η συμ­με­το­χή του λαού στις εκλο­γές υπο­βι­βά­ζε­ται στο επί­πε­δο της απο­στο­λής ενός φακέ­λου» επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­σή του, το ΚΚΕ.

«Ειδι­κά σε ό,τι αφο­ρά τους από­δη­μους, πρό­κει­ται για το επό­με­νο βήμα στην επι­χεί­ρη­ση αλλοί­ω­σης του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος με τη δυνη­τι­κή συμπε­ρί­λη­ψη εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων που ‑πέρα από συναι­σθη­μα­τι­κούς δεσμούς- δεν έχουν και κανέ­να δεσμό με την κοι­νω­νι­κή, πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της χώρας, καμία υπο­χρέ­ω­ση και θα το επη­ρε­ά­ζουν χωρίς να χρειά­ζε­ται να κάνουν το ελά­χι­στο, δηλα­δή να πάνε στο εκλο­γι­κό τμή­μα. Όλα αυτά, μάλι­στα, προ­ω­θού­νται παρά την αρνη­τι­κή διε­θνή πεί­ρα που υπάρχει.

Η επί­κλη­ση των επο­χι­κών εργα­ζο­μέ­νων είναι όχι μόνο προ­σχη­μα­τι­κή, αλλά και προ­κλη­τι­κή, αφού η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πολύ πρό­σφα­τα αρνή­θη­κε να επι­λύ­σει το θέμα απορ­ρί­πτο­ντας την τρο­πο­λο­γία και προ­τά­σεις που κατέ­θε­σε το ΚΚΕ για τη διευ­κό­λυν­σή τους» προ­σθέ­τει το ΚΚΕ και υπο­γραμ­μί­ζει κατα­λή­γο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Εδώ και τώρα να πάρει πίσω την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη εξαγγελία!».

 

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο