Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Εκρηκτική και επικίνδυνη η κατάσταση λόγω του εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών

«Η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες της και να προ­χω­ρή­σει εδώ και τώρα σε μαζι­κό απε­γκλω­βι­σμό όλων των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, που βρί­σκο­νται στη Λέσβο και στα αλλά νησιά του Αιγαίου.

Η κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί, με τον εγκλω­βι­σμό δεκά­δων χιλιά­δων σε άθλιες συν­θή­κες, είναι εκρη­κτι­κή και επι­κίν­δυ­νη» υπο­γραμ­μί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ, προ­σθέ­το­ντας στη συνέχεια:

«Να στα­μα­τή­σει η κυβέρ­νη­ση να “ρίχνει λάδι στη φωτιά”, καθώς με την κατα­στο­λή κατά των προ­σφύ­γων και τον εμπαιγ­μό σε βάρος των κατοί­κων, επι­χει­ρεί να επι­βάλ­λει τη δημιουρ­γία και νέων κλει­στών δομών στα νησιά, ώστε να συνε­χι­στεί εκεί ο διπλός εγκλω­βι­σμός των προ­σφύ­γων-μετα­να­στών, όπως προ­βλέ­πει η συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας, που υπέ­γρα­ψε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή ΜΚΟ στο προ­σφυ­γι­κό και κάθε χρη­μα­το­δό­τη­σή τους για αυτό το ζήτη­μα. Ο έλεγ­χος τους ‑που δήθεν επι­διώ­κει η κυβέρ­νη­ση- είναι κοροϊ­δία, εφό­σον αυτές λει­τουρ­γούν και χρη­μα­το­δο­τού­νται με κανό­νες που καθο­ρί­ζει η ΕΕ» τονί­ζει το ΚΚΕ και ζητά:

«-Να κλεί­σουν τώρα τα hot spot στα νησιά και να μην ανοί­ξουν νέα, ούτε ανοι­κτά ούτε κλειστά.

-Να μετα­φέ­ρο­νται οι αιτού­ντες άσυ­λο στην ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα, σε δημό­σιους, ανοι­χτούς και αξιο­πρε­πείς χώρους φιλο­ξε­νί­ας και στη συνέ­χεια, με γρή­γο­ρες δια­δι­κα­σί­ες, στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.

-Να πιε­στεί η ΕΕ, ώστε να δεχθεί τους πρόσφυγες-μετανάστες.

-Να απο­σύ­ρει η κυβέρ­νη­ση την υπο­γρα­φή από τη Συμ­φω­νία Ελλά­δας-Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης-Τουρ­κί­ας και τον κανο­νι­σμό του Δουβλίνου.

-Να απο­ζη­μιω­θούν στο 100% οι κάτοι­κοι που έχουν υπο­στεί ζημιές από τις συνέ­πειες του μαζι­κού εγκλωβισμού.

-Να απορ­ρο­φη­θούν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι των hot spots, ως μόνι­μο προ­σω­πι­κό, σε κρα­τι­κές δομές, Δήμους και Περι­φέ­ρειες, με βάση και τον τόπο κατοι­κί­ας τους».

lesvos1 lesvos2 lesvos3 lesvos4 lesvos5

Αστυνομία και Λιμενικό διέλυσαν τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των προσφύγων

Στη διά­λυ­ση της νέας συγκέ­ντρω­σης δια­μαρ­τυ­ρί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών μπρο­στά από το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Μυτι­λή­νης προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα η Αστυ­νο­μία και το Λιμενικό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, περί­που 120 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες αιτού­ντες άσυ­λο από το Αφγα­νι­στάν, δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στις απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στο «hot spot» του νησιού. Η Αστυ­νο­μία και δυνά­μεις του Λιμε­νι­κού, περί­που δύο ώρες αργό­τε­ρα, χωρίς να έχει δημιουρ­γη­θεί το παρα­μι­κρό επει­σό­διο, προ­χώ­ρη­σαν στη διά­λυ­ση των δύο συγκε­ντρώ­σε­ων. Κατά τη διάρ­κεια της «επι­χεί­ρη­σης», μία γυναί­κα προ­σή­χθη και άλλη μία μια γυναί­κα τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά και με ασθε­νο­φό­ρο του ΕΚΑΒ δια­κο­μί­σθη­κε στο νοσο­κο­μείο του νησιού.

Σημειώ­νε­ται πως και χθες, μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες προ­χώ­ρη­σαν σε αντί­στοι­χη κινη­το­ποί­η­ση στο λιμά­νι της πόλης.

 

βρείτε μας στο FaceBookβρείτε μας στο twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο