Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Εκτεθειμένοι και υπόλογοι στη λαϊκή συνείδηση όσοι συνέβαλαν στη δίωξη της Ηριάννας και του Περικλή»

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την από­φα­ση αθώ­ω­σης της Ηριάν­νας Β.Λ. και του Περι­κλή Μ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των της Αθή­νας, που έκρι­νε ομό­φω­να αθώ­ους την Ηριάν­να Β. Λ. και τον Περι­κλή Μ., ανα­δει­κνύ­ει πλέ­ον περί­τρα­να τη σαθρό­τη­τα των κατη­γο­ριών ενα­ντί­ον τους.

Ωστό­σο, με βάση τις σαθρές αυτές κατη­γο­ρί­ες, δια­σύρ­θη­καν και παρέ­μει­ναν άδι­κα στη φυλα­κή για πάνω από ένα χρό­νο. Το γεγο­νός αυτό αφή­νει εκτε­θει­μέ­νους και υπό­λο­γους στη λαϊ­κή συνεί­δη­ση όσους συνέ­βα­λαν στη δίω­ξή τους.

Η αθω­ω­τι­κή από­φα­ση του Εφε­τεί­ου δεν μπο­ρεί να ξεπλύ­νει τις σοβα­ρές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης, που δια­τη­ρεί και εμπλου­τί­ζει διαρ­κώς το αντι­δρα­στι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, με βάση το οποίο στή­θη­κε και το συγκε­κρι­μέ­νο κατη­γο­ρη­τή­ριο. Είναι αυτό το πλαί­σιο που στρώ­νει το έδα­φος για αυθαι­ρε­σί­ες και δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στις διω­κτι­κές αρχές να “τυλί­γουν ανθρώ­πους σε μια κόλ­λα χαρ­τί”. Πρό­σφα­τη είναι μάλι­στα η απόρ­ρι­ψη από την κυβέρ­νη­ση των τρο­πο­λο­γιών του ΚΚΕ στη Βου­λή για την κατάρ­γη­ση του “τρο­μο­νό­μου” και την αλλα­γή των δια­τά­ξε­ων του Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας, που αφο­ρούν τη λήψη και την αξιο­ποί­η­ση του DNA, ώστε να υπάρ­χουν στοι­χειώ­δεις νομο­θε­τι­κές εγγυ­ή­σεις για την προ­στα­σία των κατηγορουμένων.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία να οργα­νώ­σουν την πάλη για τα δικαιώ­μα­τά τους, για την κατάρ­γη­ση των “τρο­μο­νό­μων” και όλης της αντι­λαϊ­κής κατα­σταλ­τι­κής νομοθεσίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο