Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Ενήμερη» η ΕΕ…«παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς» το όργιο αντικομμουνιστικών διώξεων της κυβέρνησης Ζελένσκι

Με μια… δια­βε­βαί­ω­ση ότι η Κομι­σιόν είναι «ενή­με­ρη» και ότι «παρα­κο­λου­θεί εκ του σύνεγ­γυς»  απα­ντά ο Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ και Αντι­πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν Ζ. Μπο­ρέλ στην ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ για την απα­ρά­δε­κτη κι αναί­τια σύλ­λη­ψη των νεο­λαί­ων Ουκρα­νών Κομ­μου­νι­στών Μιχα­ήλ και Αλε­ξά­ντερ Κονονόβιτς.

Η ΕΕ ανα­γκά­ζε­ται να ομο­λο­γή­σει στην απά­ντη­ση ότι μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα του 2014 στην Ουκρα­νία, που είχε τη στή­ρι­ξη της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης ΗΠA, ΝΑΤΟ, και ΕΕ, οι αντι­δρα­στι­κές κυβερ­νή­σεις Πορο­σέν­κο και Ζελέν­σκι πήραν μέτρα που “ενδέ­χε­ται να επη­ρε­ά­σουν” τη δημο­κρα­τία, τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, το κρά­τος δικαί­ου. Όμως οι διώ­ξεις  των κομ­μου­νι­στών, οι απα­γο­ρεύ­σεις του ΚΚ και συνο­λι­κά 11 αντι­πο­λι­τευ­τι­κών κομ­μά­των, οι απα­γο­ρεύ­σεις βασι­κών δικαιω­μά­των των μειο­νο­τή­των – συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της ελλη­νι­κής — που υλο­ποιού­νται με το βούρ­δου­λα νεο­να­ζι­στι­κών ομά­δων τύπου «Αζόφ» που εδώ και χρό­νια δρουν σαν “τμή­μα” του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού,  δεν απο­τε­λούν «ενδε­χό­με­να» αλλά μια σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Όπως και το γεγο­νός ότι η έντα­ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ απο­τε­λεί “άρθρο του Συντάγ­μα­τος” κι επο­μέ­νως κάθε άνθρω­πος που παλεύ­ει ενά­ντια σε αυτή την ιμπε­ρια­λι­στι­κή φονι­κή μηχα­νή είναι … αντισυνταγματικός.

Βεβαί­ως, ξεχνά ο κ. Μπο­ρέλ ότι “πρώ­τος διδά­ξας” στον αντι­κομ­μου­νι­σμό, την παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρί­ας και την εξί­σω­ση του κομ­μου­νι­σμού με το φασι­σμό είναι η ίδια η ΕΕ, αφού στο ένα τρί­το των κρα­τών-μελών της ισχύ­ουν απα­γο­ρεύ­σεις κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των, ποι­νι­κο­ποί­η­ση των συμ­βό­λων, ακό­μη και της ίδιας της “κομ­μου­νι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας”, ενώ όπως συμ­βαί­νει και στην Ουκρα­νία με τους συνερ­γούς και νοσταλ­γούς του φασί­στα Μπα­ντέ­ρα, έτσι και στις Βαλ­τι­κές χώρες, στην Πολω­νία κι αλλού, τα απο­βρά­σμα­τα- συνερ­γά­τες,  των Ναζί ανα­γο­ρεύ­ο­νται σε εθνι­κοί ήρω­ες. Στην ίδια κατεύ­θυν­ση  κι ο επι­κε­φα­λής της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, Πού­τιν, που επι­χεί­ρη­σε προ­κλη­τι­κά να δικαιο­λο­γή­σει την απα­ρά­δε­κτη  εισβο­λή στην Ουκρα­νία με μπό­λι­κο αντι­κο­μου­νι­σμό, φτά­νο­ντας με ανι­στό­ρη­τα κηρύγ­μα­τα να κατη­γο­ρή­σει τον Λένιν και τους Μπολ­σε­βί­κους για τα δει­νά που ζουν ο Ουκρα­νι­κός κι ο Ρωσι­κός λαός μετά την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση στις χώρες τους, λαοί που ζού­σαν ειρη­νι­κά κι ευη­με­ρού­σαν για δεκα­ε­τί­ες στα πλαί­σια της ΕΣΣΔ.

Το αίτη­μα της άμε­σης απε­λευ­θέ­ρω­σής των δύο Ουκρα­νών κομ­μου­νι­στών αλλά και της άρσης όλων των απα­ρά­δε­κτων αντι­κομ­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων κι απα­γο­ρεύ­σε­ων που ισχύ­ουν στην Ουκρα­νία παρα­μέ­νει κι απο­τε­λεί ζήτη­μα που έχει λάβει μεγά­λες διε­θνείς  δια­στά­σεις. Με δεδο­μέ­νο ότι έχουν εκφρα­στεί βάσι­μες ανη­συ­χί­ες για την ίδια τους τη ζωή, το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει τις πρω­το­βου­λί­ες αλλη­λεγ­γύ­ης για να αφε­θούν αμέ­σως οι δύο Ουκρα­νοί κομ­μου­νι­στές ελεύθεροι.Ντελίριο ωμού αντικομμουνισμού άθλια παραχάραξη της Ιστορίας

Ακο­λου­θούν τα κεί­με­να της ερώ­τη­σης της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ και της απά­ντη­σης της Ευρω­παϊ­κής Επιτροπής: 

«Ερώ­τη­ση προ­τε­ραιό­τη­τας με αίτη­μα γρα­πτής απά­ντη­σης P-000950/2022 προς τον Αντι­πρό­ε­δρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρό­σω­πο της Ένω­σης για Θέμα­τα Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής και Πολι­τι­κής Ασφάλειας

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Κώστας Παπα­δά­κης

Θέμα: Σύλ­λη­ψη δύο στε­λε­χών της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρανίας

Σοβα­ρές ανη­συ­χί­ες γεν­νά η σύλ­λη­ψη, από τις αρχές της Ουκρα­νί­ας, του Α΄ Γραμ­μα­τέα της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς, και του αδελ­φού του Αλε­ξά­ντερ, ενώ υπάρ­χουν καταγ­γε­λί­ες ότι απει­λεί­ται η ζωή τους.
Την ώρα που μαί­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση μετά από την εισβο­λή της Ρωσί­ας στη βάση των αντα­γω­νι­σμών της με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά στην αναί­τια δίω­ξη των δύο νεο­λαί­ων κομ­μου­νι­στών. Αξιο­ποιεί τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που απο­τε­λεί επί­ση­μη πολι­τι­κή τόσο της ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης όσο και της ΕΕ, και εφαρ­μό­ζει το απα­ρά­δε­κτο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που ανι­στό­ρη­τα και προ­κλη­τι­κά εξι­σώ­νει το φασι­σμό με τον κομ­μου­νι­σμό. Την ίδια στιγ­μή, φασι­στι­κές-νεο­να­ζι­στι­κές ομά­δες δρουν ανε­νό­χλη­τα ως τμή­μα μάλι­στα του στρα­τού της Ουκρα­νί­ας και επι­τί­θε­νται σε Ουκρα­νούς κατα­τρεγ­μέ­νους, ενώ αξιο­ποιού­νται εδώ και χρό­νια σε βάρος του ουκρα­νι­κού λαού, τόσο το 2014 με την ανοι­κτή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στη χώρα αλλά και μέχρι σήμερα.

Πώς τοπο­θε­τεί­ται ο Αντι­πρό­ε­δρος της Επιτροπής/ Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος της Ένω­σης για Θέμα­τα Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής και Πολι­τι­κής Ασφά­λειας στο κατε­πεί­γον αίτη­μα για την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των δύο συλ­λη­φθέ­ντων νέων κομ­μου­νι­στών, αλλά και για την άρση όλων των αντι­κο­μου­νι­στι­κών διώ­ξε­ων κι απα­γο­ρεύ­σε­ων στη χώρα;

[P‑000950/2022]

Απά­ντη­ση του ύπα­του εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell i Fontelles εξ ονό­μα­τος της Ευρω­παϊ­κής Επιτροπής

(29.4.2022)

Η Επι­τρο­πή είναι ενή­με­ρη για τις εκθέ­σεις σχε­τι­κά με την κρά­τη­ση των Mikhail και Oleksandr Kononovych. Η ΕΕ παρα­κο­λου­θεί εκ του σύνεγ­γυς (sic!!) τις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις στην Ουκρα­νία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των νομο­θε­τι­κών μέτρων που ενδέ­χε­ται να επη­ρε­ά­σουν τη δημο­κρα­τία, τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα και το κρά­τος δικαίου.
Στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση, όπως και σε όλες τις άλλες περι­πτώ­σεις, πρέ­πει να γίνο­νται σεβα­στά τα θεμε­λιώ­δη δικαιώ­μα­τα και η δέου­σα νομι­κή δια­δι­κα­σία, (sic!!) να λαμ­βά­νο­νται δια­φα­νείς και δίκαιες δικα­στι­κές απο­φά­σεις, σύμ­φω­να με το κρά­τος δικαί­ου και τις διε­θνείς δεσμεύ­σεις, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Ευρω­παϊ­κής Σύμ­βα­σης Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που. Τα μηνύ­μα­τα αυτά κοι­νο­ποιού­νται τακτι­κά στις αρμό­διες ουκρα­νι­κές αρχές».

(σσ. …όμορ­φος κόσμος ηθι­κός ‑αγγε­λι­κά πλασμένος)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο