Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ενα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα στον κλάδο που ο Κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε σε προεκλογικό ντεκόρ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη Περά­μα­τος, του Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει τα εξής:

Το εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη του Περά­μα­τος, μ’ έναν εργά­τη νεκρό και δύο τραυ­μα­τί­ες, είναι ένα ακό­μη εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα εξαι­τί­ας της έλλει­ψης σύγ­χρο­νων συν­θη­κών ασφα­λεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων και ελέγ­χου απ’ τις αρμό­διες κρα­τι­κές αρχές. Είναι όλα αυτά τα οποία στα­θε­ρά διεκ­δι­κούν οι εργα­ζό­με­νοι και τα σωμα­τεία του κλά­δου, έχο­ντας πραγ­μα­το­ποι­ή­σει 4 απερ­γί­ες από την αρχή του χρό­νου ενώ μόνο τον τελευ­ταίο μήνα έχουν κατα­γρα­φεί περι­στα­τι­κά αδή­λω­της και ανα­σφά­λι­στης εργα­σί­ας στα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας, 1 νεκρός και 2 τραυ­μα­τί­ες στο Ναυ­πη­γείο της Σύρου και σήμε­ρα το τρα­γι­κό αυτό συμβάν.

Αυτή είναι η σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τους εργα­ζό­με­νους στον κλά­δο της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευ­ής, τον οποίο ο κ. Μητσο­τά­κης είχε μετα­τρέ­ψει σε προ­ε­κλο­γι­κό ντε­κόρ, μιλώ­ντας για «καλές δου­λειές» και «χαμο­γε­λα­στούς εργα­ζό­με­νους». Ας ξανα­πά­ει τώρα ο κ. Μητσο­τά­κης στο Πέρα­μα, για να δει ποιο είναι το πραγ­μα­τι­κό για τους εργα­ζό­με­νους περιε­χό­με­νο της ανά­πτυ­ξης που υπό­σχε­ται. Πρό­κει­ται για κέρ­δη βαμ­μέ­να στο αίμα εργα­τών! Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ένα μεγά­λο μέρος της Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής αφο­ρά τα μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας. Αυτή τη ΣΣΕ δεν την έκα­ναν υπο­χρε­ω­τι­κή η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και η επό­με­νη της ΝΔ.

Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει με όλες του τις δυνά­μεις τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων για δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, συν­θή­κες ασφά­λειας και υγιει­νής στους χώρους εργα­σί­ας, εντα­τι­κο­ποί­η­ση των ελέγ­χων με ευθύ­νη του κρά­τους και της επι­θε­ώ­ρη­σης εργα­σί­ας. Από την πρώ­τη στιγ­μή βρέ­θη­κε στον χώρο του «ατυ­χή­μα­τος» ο βου­λευ­τής Α’ Πει­ραιά, Νίκος Αμπατιέλος.

Εκφρά­ζου­με τα συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του εργά­τη που έχα­σε τη ζωή του και ευχές για ταχεία ανάρ­ρω­ση στους τραυματίες.

Το ΠΑΜΕ για το έγκλη­μα στο Πέρα­μα: Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφεντικών!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο