Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: επένδυση Ελληνικού πάνω στις αντεργατικές ανατροπές & μακριά από τις λαϊκές ανάγκες

«Εμβληματική» επένδυση
πάνω στις αντεργατικές ανατροπές
και μακριά από τις λαϊκές ανάγκες

Ανα­κοί­νω­ση της ΤΟ Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ
Σε παρέμ­βα­ση προς τους εργα­ζό­με­νους και τους κατοί­κους προ­χώ­ρη­σε η Τομε­α­κή Οργά­νω­ση Νότιου Τομέα Αττι­κής του ΚΚΕ, με αφορ­μή τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά σχέ­δια της επέν­δυ­σης στο Ελληνικό.21ο Συνέδριο ΚΚΕ κτίριο ΚΕ

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση τονί­ζε­ται μετα­ξύ άλλων:
«Κυβέρ­νη­ση και επεν­δυ­τές “στρώ­νουν το έδα­φος” στο Ελλη­νι­κό για την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­καμ­ψη που επι­ζη­τούν και υπό­σχο­νται ανά­πτυ­ξη που “θα μας ωφε­λή­σει όλους”.
Στο ίδιο μήκος κύμα­τος εκπέ­μπουν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ που υπερ­ψή­φι­σαν τη σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης και παρου­σιά­ζουν τις επεν­δύ­σεις σε όλο το παρά­κτιο μέτω­πο ως “ευκαι­ρία” ανάπτυξης.
Το ΜέΡΑ25 πασχί­ζει να “δια­φο­ρο­ποι­η­θεί” για­τί στη­ρί­ζει τις κερ­δο­φό­ρες επεν­δύ­σεις, αρκεί να είναι “πρά­σι­νες”, αντι­προ­τεί­νο­ντας “ηπιό­τε­ρες χρή­σεις γης” με εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της έκτα­σης και συμ­με­το­χή επεν­δυ­τών ως όρο για να χρη­μα­το­δο­τη­θεί το Πάρ­κο, ό,τι δηλα­δή επε­δί­ω­κε η προη­γού­με­νη δημο­τι­κή αρχή Ελλη­νι­κού — Αργυρούπολης.
Οι δημο­τι­κές παρα­τά­ξεις όλων των αστι­κών κομ­μά­των, οι δήμαρ­χοι Ελλη­νι­κού — Αργυ­ρού­πο­λης, Αλί­μου και Γλυ­φά­δας, βλέ­πουν “οφέ­λη” για τους δήμους από την επέν­δυ­ση και τσα­κώ­νο­νται για τη “μοι­ρα­σιά” μετα­ξύ τους.

Ποιο είναι το όφελος για τους εργαζόμενους και τον λαό της Αττικής;

Οι χιλιά­δες θέσεις εργα­σί­ας που τάζουν στους εργα­ζό­με­νους οι επεν­δυ­τές και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, θα είναι σε καθε­στώς πλή­ρους απε­λευ­θέ­ρω­σης του ωρα­ρί­ου, καθιέ­ρω­σης 10ωρης δου­λειάς, με απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, 7ήμερα χωρίς ρεπό και εξα­ντλη­τι­κή εργα­σία. Αυτό άλλω­στε δια­σφα­λί­ζε­ται με τον αντερ­γα­τι­κό νόμο που ψηφί­στη­κε πριν λίγες μέρες στη Βου­λή από τη ΝΔ, με τις “ευλο­γί­ες” των ΣΥΡΙΖΑ — ΚΙΝΑΛ και απο­τέ­λε­σε προ­α­παι­τού­με­νο της εκτα­μί­ευ­σης των πόρων του Ταμεί­ου Ανάκαμψης.

Στο εργο­τά­ξιο της ανά­πλα­σης του Φαλη­ρι­κού Ορμου, οι εργα­ζό­με­νοι καλέ­στη­καν να θυσιά­σουν τα δικαιώ­μα­τά τους δου­λεύ­ο­ντας ατε­λεί­ω­τες απλή­ρω­τες υπε­ρω­ρί­ες, νύχτες και Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, χωρίς ρεπό. Ο κατα­σκευα­στι­κός όμι­λος για να εξα­σφα­λί­σει τα κέρ­δη του απαί­τη­σε ορι­ζό­ντιες μειώ­σεις μισθών ή “εθε­λού­σιες” απο­λύ­σεις, για να εξα­σφα­λί­σει τη λεγό­με­νη “ανά­πτυ­ξη και εξέ­λι­ξη”. Οι εργα­ζό­με­νοι έπρε­πε να προ­χω­ρή­σουν σε επί­σχε­ση εργα­σί­ας για να διεκ­δι­κή­σουν δεδου­λευ­μέ­να, να πλη­ρώ­νο­νται στην ώρα τους. Μόνο η μαχη­τι­κή στά­ση των εργα­ζο­μέ­νων στο έργο με την παρέμ­βα­ση και στή­ρι­ξη του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων επέ­βα­λε την υπο­γρα­φή εργο­τα­ξια­κής σύμ­βα­σης με αυξή­σεις στους μισθούς.
Στο εργο­τά­ξιο του Αστέ­ρα Βου­λιαγ­μέ­νης, η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας και η έλλει­ψη μέτρων προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων οδή­γη­σαν σε εργα­τι­κό ατύ­χη­μα. Μπρο­στά στα κέρ­δη των ομί­λων, τα μέτρα ασφά­λειας των εργα­ζο­μέ­νων πάνε περίπατο.
Οι εργα­ζό­με­νοι στον του­ρι­σμό “κέρ­δι­σαν” ατε­λεί­ω­τες ώρες δου­λειάς, δεκά­δες ατυ­χή­μα­τα, άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας, πενι­χρές αμοι­βές που ακο­λού­θη­σαν οι ανα­στο­λές την περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας, ανερ­γία, εκ περι­τρο­πής εργασία.

Θα υπάρχει όφελος για τους επαγγελματίες;

Το project Ελλη­νι­κό περι­λαμ­βά­νει “retail park” ή αλλιώς μεγά­λο Εμπο­ρι­κό Πάρ­κο Λια­νι­κής που θα απο­τε­λεί­ται από “Κατα­στή­μα­τα Μεγά­λης Επι­φά­νειας” (Big Boxes).
Η ίδια η εμπει­ρία της μεί­ω­σης της δου­λειάς, ακό­μη και του κλει­σί­μα­τος μίας σει­ράς μικρών μαγα­ζιών όπου χτί­στη­καν Mall, όπως επί της Βου­λιαγ­μέ­νης, απα­ντά στο ερώτημα.
Εξα­ντλη­τι­κή δου­λειά και τις Κυρια­κές, με τα χρέη να συσ­σω­ρεύ­ο­νται, τους πλει­στη­ρια­σμούς και τις κατα­σχέ­σεις να στέ­κο­νται ως “δαμό­κλειος σπά­θη” πάνω από τα κεφά­λια τους.

Η “βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη” είναι τόσο “φιλι­κή προς τους ανθρώ­πους”, που αφή­νει μία ολό­κλη­ρη περιο­χή 68,9 τ.χλμ. με πάνω από 520.000 κατοί­κους με μόνο ένα νοσο­κο­μείο, το Ασκλη­πιείο Βού­λας, με τερά­στιες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μή, που ανα­δεί­χθη­καν ακό­μη πιο δρα­μα­τι­κά εν μέσω πανδημίας.
Είναι τόσο “φιλι­κή προς τους ανθρώ­πους και το περι­βάλ­λον”, που στη θέση του μεγά­λου Μητρο­πο­λι­τι­κού Πάρ­κου προ­βλέ­πει μόνο 668 στρέμ­μα­τα υψη­λού πρα­σί­νου από τα 2.000 που εμφα­νί­ζο­νται να ανή­κουν στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο, αν αφαι­ρέ­σει κανείς τις “λοι­πές εγκαταστάσεις”.Ελληνικό -ασύλληπτα κέρδη πριν ξεκινήσει το έργο

Αυτή η πόλη των υψηλών βαλαντίων θα είναι τόσο “πράσινη”, που θα περιέχει τουλάχιστον επιπλέον 1.000 κατοικίες πάνω από τη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τις τελευταίες αναπροσαρμογές που γίνονται σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά.

Να αντιπαραβάλουμε τις διεκδικήσεις μας

Η αξιο­ποί­η­ση του χώρου του Ελλη­νι­κού στο σύνο­λό του — παρα­λία, πρώ­ην αερο­δρό­μιο, πρώ­ην αμε­ρι­κα­νι­κή βάση — μπο­ρεί να δια­σφα­λι­στεί χωρίς τους επεν­δυ­τές, χωρίς καμία επι­χει­ρη­μα­τι­κή δράση.
Μπο­ρεί να δια­σφα­λι­στεί σε εκεί­νον τον δρό­μο ανά­πτυ­ξης που δεν θα έχει στο επί­κε­ντρο το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος αλλά τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Που περι­λαμ­βά­νει την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση της γης και του συνό­λου των συγκε­ντρω­μέ­νων μέσων παρα­γω­γής, τον κεντρι­κό επι­στη­μο­νι­κό σχε­δια­σμό της οικο­νο­μί­ας, με βάση τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανάγκες.

Καλού­με τον λαό της Αττι­κής και ειδι­κά στο Νότιο Τομέα να συμπο­ρευ­τεί με το ΚΚΕ στην πάλη για ριζι­κές αλλα­γές στην Αττι­κή και συνο­λι­κά, που θα βάζει στο στό­χα­στρο τα παρά­σι­τα που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τον ιδρώ­τα μας, τη δου­λειά μας, τις ζωές μας και θα έχει στο επί­κε­ντρο τα λαϊ­κά συμφέροντα.

Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση οργα­νώ­νου­με τον αγώ­να μας ώστε στο χώρο του Ελλη­νι­κού το κρά­τος να ανα­λά­βει, με την απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του και με κρι­τή­ριο τις ανά­γκες μας και όχι το κέρ­δος, την κατα­σκευή, τη δια­χεί­ρι­ση και το κόστος λει­τουρ­γί­ας και συντή­ρη­σης ενός μητρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου, ανοι­χτού για τον λαό, με όλες τις απαι­τού­με­νες σύγ­χρο­νες υποδομές.

21ο Συνέδριο του ΚΚΕΜόνο αυτός ο δρόμος ανάπτυξης μπορεί
να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόμενους:

  • Πλή­ρης και στα­θε­ρή εργα­σία με μισθούς στο ύψος των ανα­γκών και ανθρώ­πι­να ωρά­ρια, με ποιο­τι­κό ελεύ­θε­ρο χρόνο.
  • Μεγά­λους, ανοι­χτούς, ελεύ­θε­ρους χώρους πρα­σί­νου, με δυνα­τό­τη­τες αναψυχής.
  • Το δικαί­ω­μα του λαού σε αθλη­τι­κή και πολι­τι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, σε σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές Υγεί­ας, Παι­δεί­ας, Αθλη­τι­σμού και Πολιτισμού.
  • Την πρό­σβα­ση στην ασφα­λή, ποιο­τι­κή, λαϊ­κή κατοικία.
  • Έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής και αντι­σει­σμι­κής προστασίας.
  • Τη δυνα­τό­τη­τα για δωρε­άν, γρή­γο­ρες και ασφα­λείς συγκοινωνίες».

Πηγή-Περισσότερα


Δεί­τε επίσης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο