Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Επίκαιρη Ερώτηση προς ΥΠΕθΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς!

Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Εθνι­κής Αμυ­νας, με θέμα «Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, κλεί­σι­μο τον αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων, μη απο­στο­λή ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στο Σαχέλ της Αφρι­κής, επι­στρο­φή της πυρο­βο­λαρ­χί­ας “Πάτριοτ” από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία και όλων των στρα­τιω­τι­κών τμη­μά­των από ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό», κατέ­θε­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιώρ­γος Μαρί­νος.

Η Ερώ­τη­ση έχει ως εξής:

«Δύο μέρες μετά τη συζή­τη­ση στη Βου­λή (7/10) για τη “Στρα­τη­γι­κή εται­ρι­κή σχέ­ση για τη συνερ­γα­σία στην άμυ­να και την ασφά­λεια, μετα­ξύ Ελλά­δας και Γαλ­λί­ας” και παρά την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να παρα­πλα­νή­σει και να καθη­συ­χά­σει τον ελλη­νι­κό λαό για την απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιο­χή του Σαχέλ στην Αφρι­κή, ο υπουρ­γός Αμυ­νας, Ν. Πανα­γιω­τό­που­λος, δήλω­σε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου (9/10): “Στο πλαί­σιο της — ιδιαί­τε­ρα ανα­βαθ­μι­σμέ­νης πλέ­ον — συμ­μα­χι­κής σχέ­σης με τη Γαλ­λία εκτι­μού­με ότι και η Ελλά­δα πρέ­πει να συνει­σφέ­ρει στη­ρί­ζο­ντας την φίλη Γαλ­λία, αλλά και την προ­σπά­θεια επί­τευ­ξης της στρα­τη­γι­κής αυτο­νο­μί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, στην πρά­ξη και όχι στα λόγια”.

Με τη δήλω­ση αυτή επι­βε­βαιώ­νο­νται οι καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ ότι η κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζε­ται να απο­στεί­λει ένο­πλες δυνά­μεις στο πολε­μι­κό σφα­γείο στο Σαχέλ της Αφρι­κής για να συν­δρά­μουν τις γαλ­λι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις που πολε­μούν εκεί για τα συμ­φέ­ρο­ντα των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων και μετρούν ήδη δεκά­δες νεκρούς.

Η απο­στο­λή στο Σαχέλ προ­στί­θε­ται στην απο­στο­λή ελλη­νι­κής στρα­τιω­τι­κής μονά­δας και πυρο­βο­λαρ­χί­ας πυραύ­λων “Πάτριοτ” στη Σαου­δι­κή Αρα­βία ενά­ντια στο Ιράν, στη θέση αμε­ρι­κα­νι­κών “Πάτριοτ” που ανα­δια­τά­χθη­καν προς την πλευ­ρά του Ινδο-Ειρη­νι­κού, στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας.

Παράλ­λη­λα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνε­χί­ζει τον “στρα­τη­γι­κό διά­λο­γο” με τις ΗΠΑ που ξεκί­νη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, και ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Ν. Δέν­διας, μετα­βαί­νει στη Νέα Υόρ­κη για την ανα­νέ­ω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας και την επέ­κτα­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων στην Ελλάδα.

ΚΝΕ να ακυρωθεί η Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις

Οι συμ­φω­νί­ες αυτές δεν έχουν σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού, αλλά υπη­ρε­τούν τις επι­θε­τι­κές επι­διώ­ξεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και της Γαλ­λί­ας, τους στό­χους του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που θέλει να συμ­με­τά­σχει ενερ­γά στο πλιά­τσι­κο που γίνε­ται στην περιο­χή, στους οικο­νο­μι­κούς κι ενερ­γεια­κούς αντα­γω­νι­σμούς που κλι­μα­κώ­νο­νται σε παγκό­σμιο επί­πε­δο και συνο­δεύ­ο­νται με στρα­τιω­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις που τις πλη­ρώ­νουν με το αίμα τους οι λαοί. Ο λαός με τους αγώ­νες του απαι­τεί καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, κλεί­σι­μο τον αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων, μη απο­στο­λή ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στο Σαχέλ της Αφρι­κής, επι­στρο­φή της πυρο­βο­λαρ­χί­ας “Πάτριοτ” από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία και όλων των στρα­τιω­τι­κών τμη­μά­των από ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.

Ερω­τά­ται ο κ. υπουργός:

Τι δου­λειά έχουν οι ελλη­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις στον Περ­σι­κό Κόλ­πο, στην Αφρι­κή; Τι σχέ­ση έχουν οι απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό με την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας;

Πώς τοπο­θε­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση στο γεγο­νός ότι η πολι­τι­κή της εμπλο­κής και οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στην Ελλά­δα μετα­τρέ­πουν την Ελλά­δα σε ορμη­τή­ριο ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και στό­χο αντι­ποί­νων, βάζουν τον λαό σε μεγά­λους κινδύνους;».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο