Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να καταργηθεί πλήρως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

«Παρά το γεγο­νός ότι είναι υπε­ρώ­ρι­μο το αίτη­μα εδώ και και­ρό, να υπάρ­ξει ριζι­κή αλλα­γή του άρθρου 86 ή κατάρ­γη­ση του άρθρου 86, όπως ήταν το λαϊ­κό αίτη­μα εδώ και χρό­νια, και το σύν­θη­μα των πολι­τι­κών δυνά­με­ων, ο γνω­στός νόμος περί ευθύ­νης υπουρ­γών, με την πρό­τα­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ουσια­στι­κά δεν καταρ­γεί­ται», ανέ­φε­ρε ο ειση­γη­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Γκιόκας.

Υπο­γράμ­μι­σε δε ότι πρέ­πει να αρθούν όλα τα εμπό­δια που θέτει το άρθρο 86 του Συντάγ­μα­τος, και αυτό που αφο­ρά την απο­σβε­στι­κή προ­θε­σμία και αυτό που αφο­ρά τον δικαιο­δο­τι­κό ρόλο της Βου­λής, δηλα­δή της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας να ερευ­νά, να διώ­κει ή και να ανα­κα­λεί ποι­νι­κές διώ­ξεις. «Εμείς επα­να­λαμ­βά­νου­με την ανά­γκη να καταρ­γη­θεί πλή­ρως ο νόμος περί ευθύ­νης υπουρ­γών και δεν μπαί­νου­με στη λογι­κή των ερμη­νευ­τι­κών φίλ­τρων για να απο­φύ­γου­με αυτό που απο­τε­λεί αίτη­μα εδώ και χρό­νια και του λαού και πολι­τι­κών δυνά­με­ων», ανέ­φε­ρε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην ερμη­νευ­τι­κή δήλω­ση που προ­τεί­νει ο ΣΥΡΙΖΑ, για το άρθρο 86, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ είπε πως «όντως περιο­ρί­ζει την εφαρ­μο­γή της ειδι­κής διά­τα­ξης του νόμου περί ευθύ­νης υπουρ­γών, μόνο όμως στα αδι­κή­μα­τα που τελού­νται κατά την άσκη­ση των υπουρ­γι­κών καθη­κό­ντων και όχι στο σύνο­λο των αδικημάτων».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο