Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Επιστρέφεται ως απαράδεκτη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Ελληνικός Χρυσός»

«Επι­στρέ­φε­ται ως απα­ρά­δε­κτη η Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων της “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός” και η δια­δι­κα­σία-απά­τη της υπο­τι­θέ­με­νης περι­βαλ­λο­ντι­κής αξιο­λό­γη­σης», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της η Οργά­νω­ση Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, προ­σθέ­το­ντας πως με τη νέα Μελέ­τη Περι­βαλ­λο­ντι­κών Επι­πτώ­σε­ων (ΜΠΕ) της «Ελλη­νι­κός Χρυ­σός» και ταυ­τό­χρο­να με τις εξε­λί­ξεις στη ΛΑΡΚΟ, γρά­φε­ται άλλη μια μελα­νή σελί­δα στο βιβλίο της ληστεί­ας του ορυ­κτού πλού­του της χώρας από τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει επίσης:

«Η νέα ΜΠΕ έρχε­ται ως συνέ­χεια της Επεν­δυ­τι­κής Συμ­φω­νί­ας που η εται­ρεία συνυ­πέ­γρα­ψε με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ τον Φεβρουά­ριο του 2021 και ειδι­κό­τε­ρα του επεν­δυ­τι­κού σχε­δί­ου των Μεταλ­λεί­ων Κασ­σάν­δρας. Όπως και κάθε επέν­δυ­ση στον καπι­τα­λι­σμό, το κυνή­γι του μεγα­λύ­τε­ρου κέρ­δους απο­τε­λεί τον πυρή­να και του συγκε­κρι­μέ­νου σχε­δί­ου. Μπρο­στά σε αυτά τα κέρ­δη είναι που θυσιά­ζε­ται η αξιο­ποί­η­ση του ορυ­κτού πλού­του της χώρας με κρι­τή­ριο τις ανά­γκες του ελλη­νι­κού λαού, η προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, η υγεία και ασφά­λεια εργα­ζο­μέ­νων και κατοί­κων, τα εργα­σια­κά δικαιώματα.

Όσες δια­βε­βαιώ­σεις για την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και να δίνο­νται σε μια ΜΠΕ, ένα είναι βέβαιο. Το κυνή­γι του μεγα­λύ­τε­ρου δυνα­τού κέρ­δους, τα αντα­γω­νι­στι­κά μετα­ξύ τους επι­χει­ρη­μα­τι­κά σχέ­δια που παλεύ­ουν να επι­κρα­τή­σουν στην εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νη γη και να καθο­ρί­σουν τη χρή­ση της, είναι μια από τις πλευ­ρές της αναρ­χί­ας που χαρα­κτη­ρί­ζει τον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης. Σε αυτές τις συν­θή­κες είναι αδύ­να­το οι ΜΠΕ να συνε­κτι­μή­σουν όλες τις πιθα­νές επι­πτώ­σεις στο περι­βάλ­λον, τις αλλη­λε­πι­δρά­σεις με άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες. Για αυτό και η δια­δι­κα­σία έγκρι­σής τους απο­τε­λεί απο­λο­γη­τι­κή των επεν­δύ­σε­ων, με τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες να είναι υπεύ­θυ­νοι για την ανά­θε­ση της εκπό­νη­σης των ΜΠΕ.

Πόσο μάλ­λον όταν όλες οι δια­δο­χι­κές κυβερ­νή­σεις, ειδι­κά των ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ τα τελευ­ταία χρό­νια, φρό­ντι­σαν να νομο­θε­τή­σουν ρυθ­μί­σεις για fast-track γνω­μο­δο­τή­σεις. Μάλι­στα, η κυβέρ­νη­ση ΝΔ, αφού με τον περι­βαλ­λο­ντο­κτό­νο νόμο “Χατζη­δά­κη” μεί­ω­σε το χρο­νι­κό περι­θώ­ριο των δια­βου­λεύ­σε­ων, τώρα φέρ­νει νέο χτύ­πη­μα με την πλή­ρη ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της δια­δι­κα­σί­ας και πλέ­ον ο ελεγ­χό­με­νος θα μπο­ρεί να χρη­μα­το­δο­τεί και να ελέγ­χει μέσω τρί­του τον εαυ­τό του! Οι απαι­τή­σεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων είναι η πραγ­μα­τι­κή όψη της “πρά­σι­νης και βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης”, όπως και το σύνο­λο της περι­βαλ­λο­ντι­κής νομο­θε­σί­ας και της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ που έχουν κοπεί και ραφτεί στα μέτρα τους, με τα ελά­χι­στα μέτρα προ­στα­σί­ας, έτσι ώστε να εξα­σφα­λί­ζε­ται η κερ­δο­φο­ρία τους, να μη δια­κό­πτε­ται η παρα­γω­γή από εξό­φθαλ­μες παραβιάσεις.

Το κρά­τος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, ανε­ξαρ­τή­τως ποιος βρί­σκε­ται στην κυβέρ­νη­ση, μπαί­νει εγγυ­η­τής με όλους τους τρό­πους στα κέρ­δη τους και εξα­λεί­φει το όποιο “επι­χει­ρη­μα­τι­κό ρίσκο” καταρ­γώ­ντας στην πρά­ξη τους όποιους περι­βαλ­λο­ντι­κούς ελέγ­χους, μειώ­νο­ντας τη φορο­λο­γία και επι­δο­τώ­ντας τους αδρά. Η αίτη­ση έντα­ξης της επέν­δυ­σης των Σκου­ριών στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης, όπως ανα­φέ­ρουν δημο­σιεύ­μα­τα που δεν δια­ψεύ­δο­νται από την κυβέρ­νη­ση, όπως και συνο­λι­κά αντί­στοι­χες επεν­δύ­σεις, θα φορ­τώ­σουν με ελλείμ­μα­τα και δάνεια τον λαό.

Οι πρό­σφα­τες απο­λύ­σεις, η γενί­κευ­ση της ευέ­λι­κτης εργα­σί­ας, η εργο­λα­βο­ποί­η­ση, η κατάρ­γη­ση του δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας, η δίω­ξη συν­δι­κα­λι­στών όπως πρό­σφα­τα με το “νόμο Χατζη­θά­φτη” (Ν. 4808/2021) και την προ­σπά­θεια από­λυ­σης του Τζα­νε­τή Νίκου, τεχνι­κού Ασφα­λεί­ας της εργο­λά­βου εται­ρεί­ας “Edilmac”, προ­έ­δρου του Συν­δι­κά­του Μεταλ­λεί­ων — Λατο­μεί­ων Β. Ελλά­δος και μέλους του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Μεταλ­λω­ρύ­χων Ελλά­δας που δεν πέρα­σε κάτω από την αγω­νι­στι­κή έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης των εργα­ζο­μέ­νων όλης της χώρας, συμπλη­ρώ­νουν την εικό­να της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης που δεν απο­τε­λεί εξαί­ρε­ση στην περί­πτω­ση της “Ελλη­νι­κός Χρυ­σός”, αλλά κανονικότητα.

Η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γενι­κά τα κόμ­μα­τα που υπη­ρε­τούν το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, μόνο αμή­χα­να μπο­ρούν να στα­θούν απέ­να­ντι σε αυτά τα γεγο­νό­τα. Χρε­ο­κό­πη­σε και σε αυτή την περί­πτω­ση το αφή­γη­μα της βιώ­σι­μης, δίκαι­ης ανά­πτυ­ξης για όλους.

Για τη δια­σφά­λι­ση της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος, της υγεί­ας και ασφά­λειας των εργα­ζο­μέ­νων και των κατοί­κων, το ΚΚΕ καλεί σε αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με συγκε­κρι­μέ­νους άμε­σους στό­χους πάλης:

— Ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πλη­θω­ρι­σμού, με κατο­χυ­ρω­μέ­να εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα μέσα από Εργο­τα­ξια­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας, με υπο­χρε­ω­τι­κή εφαρ­μο­γή από όλες τις εται­ρεί­ες. Μεί­ω­ση των ορί­ων συντα­ξιο­δό­τη­σης. Κατάρ­γη­ση των εργολαβιών.

— Μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας, όχι απλά με εφαρ­μο­γή των ελά­χι­στων που ορί­ζει η νομο­θε­σία, αλλά με διαρ­κή παρα­κο­λού­θη­ση από εξει­δι­κευ­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό των επι­πτώ­σε­ων της εξο­ρυ­κτι­κής παρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας σε όλες τις ειδι­κό­τη­τες εργαζομένων.

— Διαρ­κείς ελέγ­χους από την Επι­θε­ώ­ρη­ση Μεταλ­λεί­ων, δημιουρ­γία παραρ­τή­μα­τός της στη Χαλ­κι­δι­κή με κατάλ­λη­λη στε­λέ­χω­ση από επι­στη­μο­νι­κό δυναμικό.

— Διαρ­κή παρα­κο­λού­θη­ση των επι­πτώ­σε­ων της εξο­ρυ­κτι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (συνο­λι­κά και όχι μόνο του χρυ­σού) στην υγεία των κατοί­κων της περιο­χής, συνο­λι­κά στο περι­βάλ­λον, με απο­κλει­στι­κή ευθύ­νη του κρά­τους. Εκπό­νη­ση περι­βαλ­λο­ντι­κών μελε­τών με επι­βά­ρυν­ση της εται­ρεί­ας από διε­πι­στη­μο­νι­κές ομά­δες, που θα στε­λε­χω­θούν από Πανε­πι­στή­μια και ερευ­νη­τι­κά ινστιτούτα.

— Έλεγ­χο της εφαρ­μο­γής των μέτρων από κατάλ­λη­λα στε­λε­χω­μέ­νες διε­πι­στη­μο­νι­κές ομά­δες που να μην έχουν καμιά οικο­νο­μι­κή σχέ­ση με την εταιρεία.

— Υπο­χρε­ω­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση από την εται­ρεία έργων προ­στα­σί­ας του φυσι­κού και δομη­μέ­νου περι­βάλ­λο­ντος στην ΠΕ Χαλ­κι­δι­κής και συνο­λι­κά στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, στη­ριγ­μέ­νων σε ολο­κλη­ρω­μέ­νες μελέ­τες. Ενδει­κτι­κά ανα­φέ­ρου­με: Έργα αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης, ανα­βάθ­μι­ση του οδι­κού δικτύου.

Μέσα από αυτόν τον κοι­νό βημα­τι­σμό, με την ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ παντού, μπο­ρού­με να ανοί­ξου­με τον δρό­μο της πραγ­μα­τι­κής φιλο­λαϊ­κής ανά­πτυ­ξης, κόντρα στα μονο­πώ­λια και τον καπι­τα­λι­σμό. Για την αξιο­ποί­η­ση των ορυ­κτών πόρων της χώρας και του χρυ­σού προς όφε­λος του λαού, με εξα­σφα­λι­σμέ­να σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα για τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου και ταυ­τό­χρο­νη προ­στα­σία του περιβάλλοντος».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο