Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ερώτηση για την άρνηση του Φεστιβάλ Αθηνών να παραχωρήσει στον Χρήστο Λεοντή το Ηρώδειο

Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συναυ­λία του Χρή­στου Λεο­ντή στο Ηρώ­δειο, στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ Αθη­νών, το καλο­καί­ρι του 2023, με αφορ­μή τα 60 χρό­νια μου­σι­κής προ­σφο­ράς του, με τη διά­θε­ση από την ΕΡΤ της μικρής συμ­φω­νι­κής ορχή­στρα της, ζητά­ει το ΚΚΕ, μέσω Ερώ­τη­σης που κατέ­θε­σαν προς την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού οι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Θανά­σης Παφί­λης, Γιάν­νης Δελής, Γιάν­νης Γκιό­κας, Λιά­να Κανέλ­λη, Χρή­στος Κατσώ­της και Δια­μά­ντω Μανωλάκου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Φεστι­βάλ Αθη­νών δεν έκα­νε δεκτή την πρό­τα­ση του συν­θέ­τη για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της συναυ­λί­ας στο Ηρώ­δειο, ενώ η διοί­κη­ση της ΕΡΤ δεν απά­ντη­σε καν στο αίτη­μά του.

Ανα­λυ­τι­κά η Ερώ­τη­ση έχει ως εξής:

«Αίσθη­ση έχει προ­κα­λέ­σει η είδη­ση ότι το Φεστι­βάλ Αθη­νών «επι­βρα­βεύ­ει» την 60χρονη μου­σι­κή προ­σφο­ρά του σπου­δαί­ου συν­θέ­τη Χρή­στου Λεο­ντή με τον απο­κλει­σμό του από τις εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ το καλο­καί­ρι του 2023. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο συν­θέ­της, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 60 χρό­νων μου­σι­κής παρου­σί­ας του το 2023, ζήτη­σε έγκαι­ρα με επι­στο­λή του, να συμπε­ρι­λη­φθεί στο πρό­γραμ­μα του Φεστι­βάλ για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει με τη συμ­με­το­χή εκλε­κτών συνερ­γα­τών του μια επε­τεια­κή συναυ­λία στο Ηρώ­δειο, που θα τη διεύ­θυ­νε ο ίδιος. Η καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Φεστι­βάλ Αθη­νών επι­κα­λέ­στη­κε ότι «ο ευρύ­τε­ρος σχε­δια­σμός και οι επι­μέ­ρους κατευ­θύν­σεις του καλ­λι­τε­χνι­κού προ­γραμ­μα­τι­σμού 2023, δεν επι­τρέ­πουν την έντα­ξή της στο φετι­νό Φεστι­βάλ». Πρό­κει­ται καθα­ρά για υπεκ­φυ­γή, αφού είναι φύσει αδύ­να­τον το Φεστι­βάλ Αθη­νών να έχει ολο­κλη­ρώ­σει τον προ­γραμ­μα­τι­σμό του μέσα σε δεκα­πέ­ντε μέρες από την κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία για υπο­βο­λή προτάσεων.

Η υπεκ­φυ­γή απο­κα­λύ­πτε­ται άλλω­στε και από το γεγο­νός ότι και η ΕΡΤ, στην οποία ο συν­θέ­της είχε προη­γού­με­να απευ­θυν­θεί ζητώ­ντας να του δια­τε­θεί η μικρή συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα της για την ίδια συναυ­λία, δεν απά­ντη­σε στο αίτη­μά του.

Ο Χρή­στος Λεο­ντής δεν χρειά­ζε­ται συστά­σεις. Το έργο του απο­τε­λεί λαμπρή συνέ­χεια των καλύ­τε­ρων μου­σι­κών μας παρα­δό­σε­ων και είναι συν­δε­μέ­νο με τις μεγά­λες στιγ­μές της μου­σι­κής δημιουρ­γί­ας και γενι­κό­τε­ρα του πολι­τι­σμού σε τού­το τον τόπο. Είναι ένα έργο που δεν χωρά σε απο­κλει­σμούς. Έχει βρει τη φλέ­βα που φτά­νει στις καρ­διές του κόσμου. Γενιές και γενιές ανθρώ­πων μέχρι τις μέρες μας έχουν γαλου­χη­θεί, εμπνευ­στεί και δια­παι­δα­γω­γη­θεί κοι­νω­νι­κά και αισθη­τι­κά με αυτό.

Οι διοι­κή­σεις του Φεστι­βάλ και της ΕΡΤ φαί­νε­ται πως υπο­τι­μούν την απή­χη­ση και την αγά­πη, που έχει κερ­δί­σει με το έργο, αλλά και το ήθος του ο Χρή­στος Λεο­ντής. Το πιο σοβα­ρό είναι όμως πως οι διοι­κή­σεις αυτές, αν και επι­κε­φα­λής κορυ­φαί­ων πολι­τι­στι­κών οργα­νι­σμών της χώρας, αρνού­νται συνει­δη­τά να ανα­γνω­ρί­σουν ένα έργο με αδιαμ­φι­σβή­τη­τα υψη­λό­τα­τη καλ­λι­τε­χνι­κή αξία. Εύλο­γα γεν­νιέ­ται το ερώ­τη­μα: Έχου­με πολ­λούς ζώντες συν­θέ­τες με την εμβέ­λεια, την ακτι­νο­βο­λία και την ιστο­ρι­κή βαρύ­τη­τα του Χρή­στου Λεοντή;

Η ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού οφεί­λει να αντι­με­τω­πί­σει αυτή την απρο­κά­λυ­πτα προ­σβλη­τι­κή ενέρ­γεια σε βάρος του σπου­δαί­ου δημιουρ­γού, η οποία βρί­σκε­ται και σε πλή­ρη αντί­θε­ση με τα αισθή­μα­τα των χιλιά­δων ανθρώ­πων που αγκα­λιά­ζουν το έργο του.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουρ­γός, τι μέτρα σκο­πεύ­ει να πάρει για:

- Να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συναυ­λία του Χρή­στου Λεο­ντή στο Ηρώ­δειο, στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ Αθη­νών, το καλο­καί­ρι του 2023, με αφορ­μή τα 60 χρό­νια μου­σι­κής προ­σφο­ράς του.

- Να δια­τε­θεί από την ΕΡΤ η μικρή συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα της ΕΡΤ για την ίδια συναυλία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο