Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

ΚΚΕ: Ερώτηση για την επαγγελματική απορρόφηση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας σχετικά με τα προβλήματα επαγγελματικής απορρόφησης που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι Τμημάτων Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.

Συγκεκριμένα η Ερώτηση αναφέρει:

«Σοβαρά προβλήματα επαγγελματικής απορρόφησης αντιμετωπίζουν οι εκατοντάδες απόφοιτοι των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, τα οποία λειτουργούν εδώ και χρόνια. Να σημειωθεί πως το Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, που είναι και το παλαιότερο, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας θα έπρεπε, εν δυνάμει, να εργάζονται στις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του Κράτους και άλλα αρχεία (Πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων και κυβερνητικών φορέων, εταιρειών κ.α.), στις παντός είδους βιβλιοθήκες της χώρας (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και μουσείων, δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες υπουργείων, βιβλιοθήκες σχολείων, νοσοκομείων, τραπεζών και άλλων οργανισμών), σε μουσεία, σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εκδοτικούς οίκους και σε έργα ψηφιοποίησης.
Ενώ επίσης είναι σε θέση να ανταποκριθούν και στα καθήκοντα τεκμηριωτή σε Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης, όπως προβλέπει ο νόμος 1566/86.

Λεωνίδας Στολτίδης

Ποια όμως είναι η πραγματικότητα;

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε το “Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων Βορείου Ελλάδας”, σε σχετική της καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου:

  • Οι απόφοιτοι του κλάδου αποκλείονται παντελώς από την κατάληψη άλλων θέσεων στον Δημόσιο Τομέα.
  • Στις 46 Δημόσιες Βιβλιοθήκες που λειτουργούν στην Ελλάδα απασχολούνται 110 υπάλληλοι εκ των οποίων μόνο οι 40 είναι κάτοχοι πτυχίου Βιβλιοθηκονομίας.
  • Με τα άρθρα 179 και 199 του Ν.4610/2019 καθορίστηκαν οι οργανικές θέσεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους, σύμφωνα με τα οποία μόνο οι 185 εκ των 556 οργανικών θέσεων που συνολικά συστάθηκαν κατανεμήθηκαν στον κλάδο των Βιβλιοθηκονόμων. Οι υπόλοιπες 379 θέσεις κατανεμήθηκαν μεταξύ μη συναφών με το αντικείμενο επιστημόνων.
  • Με την παρ. 2 της περ. Β του Άρθρου 26 του ΠΔ 12/2020, στις οργανικές μονάδες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ορίζονται ως Προϊστάμενοι του Τμήματος Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας ΠΕ Μηχανικών κατά προτεραιότητα υπάλληλοι των κλάδων των ΠΕ Μηχανικών και κατά δεύτερον των ΠΕ όλων των υπολοίπων κλάδων και ειδικοτήτων, δηλαδή με υψηλότερη σειρά προτεραιότητας από τους απόφοιτους Βιβλιοθηκονομίας, οι οποίοι τίθενται στην τρίτη και τελευταία θέση της κλίμακας προτεραιότητας.
  • Ακόμη, με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4452/2017, τροποποιήθηκε το Άρθρο 2 του Ν.3149/2003, στην παρ. 4 περ. γ) στο οποίο καθορίζονται τα προσόντα που απαιτείται να κατέχει ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Εκεί ορίζεται ότι αρκεί οποιοδήποτε πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτείται συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο απαρχαιωμένος ιδρυτικός νόμος των ΓΑΚ του 1991, συνεχίζει να προβλέπει στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων να τοποθετούνται και να μπορούν να μεταταχθούν πτυχιούχοι Φιλοσοφικής ή Νομικής οι οποίοι να διαθέτουν τριετή αρχειακή προϋπηρεσία, παραβλέποντας τον ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26 τ. Α’. (Υπαλληλικός Κώδικας) άρθρο 30 όπου “Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητάς του” καθώς και το άρθρο 69, όπου “ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται”.

Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι σε ετήσια βάση πραγματοποιούνται εκατοντάδες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ποικίλων ειδικοτήτων (γυμναστών, μουσικών, θεολόγων κλπ.), τόσο στην Εθνική και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, όσο και στα ΓΑΚ.

Επίσης και ενώ ο ρόλος των Σχολικών Βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερα πολυσήμαντος, πολυδιάστατος, επιμορφωτικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Εντούτοις, η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει πολλές φορές, ύστερα από ερωτήματα του “Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων Βορείου Ελλάδας” που υπεβλήθησαν γραπτώς με επιστολές προς τη Διοίκηση, ότι οι Σχολικές Βιβλιοθήκες είναι υποστελεχωμένες και ότι σε καμία εκ των 1.800 Σχολικών Βιβλιοθηκών δεν υπάρχει ούτε ένας διορισμένος επιστήμονας βιβλιοθηκονόμος.

Επίσης, παρόλο που με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α) προβλέπεται ότι: “Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του Ν.1566/1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών, συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας. Τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ΠΕ ορίζονται το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και του κλάδου ΤΕ το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Στην περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά μπορεί να γίνονται δεκτοί και οι έχοντες τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) για το διορισμό υποψηφίων σε θέσεις του κλάδου βιβλιοθηκονόμων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι συνιστώμενες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τοποθετούνται οι διοριζόμενοι στις θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε σχολικές μονάδες, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες”, ούτε αυτή πρόβλεψη, που είναι σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών, δεν έχει υλοποιηθεί!

Σύμφωνα με τα παραπάνω, Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  • Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη, με μόνιμη σχέση εργασίας, βιβλιοθηκονόμων και αρχειονόμων στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας, την Εθνική Βιβλιοθήκη και τα κατά τόπους Γενικά Αρχεία του Κράτους κλπ., εξαλείφοντας το φαινόμενο των αποσπάσεων υπαλλήλων άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εκπαιδευτικών ποικίλων ειδικοτήτων);
  • Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης, η αλλαγή του απαρχαιωμένου οργανισμού των ΓΑΚ του 1991, που συνεχίζει να προβλέπει στον κλάδο ΠΕ Αρχειονόμων να τοποθετούνται και να μπορούν να μεταταχθούν πτυχιούχοι Φιλοσοφικής ή Νομικής οι οποίοι να διαθέτουν τριετή αρχειακή προϋπηρεσία;
  • Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να συμπεριλάβει και τους κατέχοντες τίτλους σπουδών των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας στις προκηρυσσόμενες θέσεις για πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα;».