Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ερώτηση στη Βουλή για τον δρόμο-καρμανιόλα Πατρών-Πύργου

Ερώ­τη­ση για τη λήψη άμε­σων μέτρων αντι­με­τώ­πι­σης της τρα­γι­κής και επι­κίν­δυ­νης κατά­στα­σης του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Πατρών — Πύρ­γου κατέ­θε­σε το ΚΚΕ προς τον υπουρ­γό Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών. Η τρα­γι­κή καθυ­στέ­ρη­ση υλο­ποί­η­σης ενός ασφα­λούς δρό­μου έχει ως απο­τέ­λε­σμα την κατα­γρα­φή σωρεί­ας ατυ­χη­μά­των, μετα­ξύ τους και αρκε­τών θανα­τη­φό­ρων, όπως το πρό­σφα­το που προ­κά­λε­σε τον θάνα­το 17χρονης κοπέ­λας στην Κάτω Αχαγιά.

Στο κεί­με­νο της Ερώ­τη­σης, που υπο­γρά­φουν οι βου­λευ­τές Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος και Νίκος Παπα­να­στά­σης, γίνε­ται ανα­φο­ρά στη σωρεία των ατυ­χη­μά­των και σημειώνεται:

«Για ακό­μα μια φορά θρη­νή­σα­με θύμα­τα στον δρό­μο — καρ­μα­νιό­λα Πατρών — Πύρ­γου. Μετά το 2021, που κατα­γρά­φη­καν 6 θανα­τη­φό­ρα τρο­χαία ατυ­χή­μα­τα, και τις πρό­σφα­τες πλημ­μύ­ρες, που ανέ­δει­ξαν και πάλι την τρα­γι­κή κατά­στα­ση του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου, μια νεα­ρή κοπέ­λα, 17 ετών, βρή­κε τρα­γι­κό θάνατο».

Παράλ­λη­λα ανα­δει­κνύ­ο­νται τα αίτια των τρα­γι­κών καθυ­στε­ρή­σε­ων: «Η απα­ρά­δε­κτη εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κόστους — οφέ­λους, με την οποία σχε­διά­ζουν τα έργα η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις, η σημε­ρι­νή της ΝΔ και η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η βασι­κή αιτία ανύ­παρ­κτων ή υπο­τυ­πω­δών υπο­δο­μών που αφο­ρούν τις ανά­γκες του λαού μας, τις οποί­ες θυσιά­ζουν στην προ­κρού­στεια κλί­νη του “μετα­φο­ρι­κού έργου”.

Τερά­στιες ευθύ­νες έχουν και οι περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές αρχές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που τόσα χρό­νια υπη­ρε­τούν πιστά την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του κόστους — οφέ­λους των κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ. Μάλι­στα, ακό­μα εκκρε­μούν βελ­τιω­τι­κά έργα του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου τα οποία είχε ανα­κοι­νώ­σει η Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση του έργου. Η παρα­χώ­ρη­ση της κατα­σκευ­ής του έργου σε ιδιώ­τες έχει ως απο­τέ­λε­σμα, πέρα από την καθυ­στέ­ρη­ση, σημα­ντι­κή αύξη­ση του κόστους του έργου. Το ΚΚΕ επι­μέ­νει στην ανά­γκη δημιουρ­γί­ας του οδι­κού άξο­να Πάτρα — Πύρ­γος μέχρι την Τσα­κώ­να, ενός έργου χωρίς διό­δια, με προ­στα­σία των οικι­σμών και του φυσι­κού περιβάλλοντος».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο