Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τους δύο νεαρούς φυλακισμένους Ουκρανούς κομμουνιστές

Για πάνω από 100 μέρες κρα­τού­νται από τις ουκρα­νι­κές αρχές ο Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της Λενι­νι­στι­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Ένω­σης Νεο­λαί­ας της Ουκρα­νί­ας, Μιχα­ήλ Κονο­νό­βιτς και ο αδερ­φός του Αλε­ξά­ντερ, καταγ­γέλ­λει η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ με Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε στον ύπα­το εκπρό­σω­πο Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής της ΕΕ Ζ. Μπο­ρέλ. Με τη συμ­φω­νία της ΕΕ, όπως προ­κύ­πτει και από την απά­ντη­σή της, στις 29/4/22 στην Ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ, ότι «είναι ενή­με­ρη» και σε άμε­ση συνεν­νό­η­ση καθώς «τα μηνύ­μα­τα αυτά κοι­νο­ποιού­νται τακτι­κά στις ουκρα­νι­κές αρχές».

Ενώ ακό­μα μαί­νε­ται η σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες για τον λαό της, οι διω­κό­με­νοι νεο­λαί­οι κομ­μου­νι­στές σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα υπό­κει­νται σε απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες κρά­τη­σης και εκβιά­ζο­νται. Στα αδέρ­φια έχει διο­ρι­στεί δικη­γό­ρος από τις ουκρα­νι­κές αρχές και πλέ­ον το δίλημ­μα που τους θέτουν είναι είτε να ανα­λά­βουν την ευθύ­νη για τις κατη­γο­ρί­ες που τους έχουν απευ­θυν­θεί στη βάση του 1ου και 2ου μέρους του άρθρου 109 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα της Ουκρα­νί­ας και να κατα­δι­κα­στούν σε 10 χρό­νια φυλά­κι­ση, είτε να μην τις απο­δε­χτούν και να παρα­μεί­νουν στη φυλα­κή με ποι­νές ισο­βί­ων. Η ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, αξιο­ποιώ­ντας τους αντι­κομ­μου­νι­στι­κούς νόμους και δια­τάγ­μα­τα «έκτα­κτου ανά­γκης», διώ­κει κομ­μου­νι­στές και κλι­μα­κώ­νει τον αντι­κομ­μου­νι­σμό αξιο­ποιώ­ντας την πολι­τι­κή της ΕΕ.

Με βάση τα παρα­πά­νω, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος κατέ­θε­σε την παρα­κά­τω ερώ­τη­ση:

«Ερω­τά­ται ο Αντι­πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής / Ύπα­τος Εκπρό­σω­πος για Θέμα­τα Εξω­τε­ρι­κής Πολι­τι­κής και Πολι­τι­κής Ασφά­λειας της ΕΕ:

- Παίρ­νο­ντας υπό­ψη τις ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σχέ­σεις της ΕΕ με την Ουκρα­νία ως υπο­ψή­φια προς έντα­ξη χώρα, πώς τοπο­θε­τεί­ται στο κατε­πεί­γον αίτη­μα για άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των νεα­ρών φυλα­κι­σμέ­νων κομ­μου­νι­στών και στις ευθύ­νες που ανα­λαμ­βά­νει η ΕΕ για τους μεγά­λους κιν­δύ­νους της ζωής και της υγεί­ας τους και προ­κει­μέ­νου να μην υπο­στούν περαι­τέ­ρω βασα­νι­σμούς και εκβιασμούς;

- Με δεδο­μέ­νο ότι η Κομι­σιόν δηλώ­νει ενή­με­ρη για τις διώ­ξεις και την απα­ρά­δε­κτη κρά­τη­σή τους και ότι “παρα­κο­λου­θεί από κοντά την υπό­θε­ση” για ποιο λόγο δεν έχει πρά­ξει το παρα­μι­κρό μέχρι σήμε­ρα για την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­σή τους;».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο