Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Ευρωβουλή: Για την ουσιαστική κοινωνική ένταξη των Ρομά απαιτείται σύγκρουση με τη στρατηγική ΕΕ και κυβερνήσεων

Παρέμ­βα­ση στη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση των Ρομά που ζουν σε καταυ­λι­σμούς στην ΕΕ στην ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο, πραγ­μα­το­ποί­η­σε η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ.

Στην ομι­λία του, ο ευρω­βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος, τόνι­σε σύμ­φω­να με σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση, τα εξής:

«Κι αυτή η έκθε­ση κάνει γνω­στές κι επα­να­λαμ­βα­νό­με­νες δια­πι­στώ­σεις και περι­γρα­φές των προ­βλη­μά­των που αντι­με­τω­πί­ζουν οι Ρομά σε όλα τα κρά­τη-μέλη της ΕΕ. Η έκθε­ση δεν μπο­ρεί να λύσει τα προ­βλή­μα­τα που δια­πι­στώ­νει, αλλά στο­χεύ­ει στο να ξανα­σερ­βί­ρει την ευρω­ε­νω­σια­κή στρα­τη­γι­κή που υλο­ποιούν οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις, η οποία συνει­δη­τά και δια­χρο­νι­κά συντη­ρεί τους άθλιους όρους δια­βί­ω­σης, στρώ­νο­ντας το έδα­φος για τη δρά­ση κυκλω­μά­των και δαι­μο­νο­ποιώ­ντας τους Ρομά για την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, ενώ μετα­θέ­τει την κρα­τι­κή ευθύ­νη σε διά­φο­ρους ‘καλο­θε­λη­τές’ και ΜΚΟ, επι­τεί­νο­ντας την εξα­θλί­ω­ση και την ομη­ρία τους».

«Διέ­ξο­δο δεν μπο­ρούν να δώσουν ΕΕ και κυβερ­νή­σεις, που με τη στρα­τη­γι­κή τους τσα­κί­ζουν συνο­λι­κά τα εργα­τι­κά-λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα» πρό­σθε­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ και κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του: «Για να σπά­σει ορι­στι­κά ο φαύ­λος κύκλος της γκε­το­ποί­η­σης, χρειά­ζε­ται εξα­σφά­λι­ση μόνι­μης και στα­θε­ρής δου­λειάς, σύγ­χρο­νης στέ­γα­σης, δημό­σιων υπη­ρε­σιών Υγεί­ας και Παι­δεί­ας, σεβα­σμός στην κουλ­τού­ρα και στον τρό­πο ζωής των Ρομά. Αυτός είναι ο δρό­μος για την ουσια­στι­κή κοι­νω­νι­κή έντα­ξή τους, κόντρα στις δια­κρί­σεις και στα πιε­στι­κά προ­βλή­μα­τα που διαιω­νί­ζει το σύστη­μα της εκμετάλλευσης».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο