Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ζήτησε από την υπουργό Πολιτισμού την ανάδειξη του Λαζαρέτου και του Επταπυργίου

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τον κοι­νο­βου­λευ­τι­κό εκπρό­σω­πο, Θανά­ση Παφί­λη και την Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με την υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Λ. Μεν­δώ­νη, προ­κει­μέ­νου να της επι­δο­θούν δύο υπο­μνή­μα­τα για τους ιστο­ρι­κούς τόπους του Λαζα­ρέ­του Κέρ­κυ­ρας και του Επτα­πυρ­γί­ου Θεσσαλονίκης.

Τα υπο­μνή­μα­τα αφο­ρού­σαν στο πάγιο αίτη­μα του ΚΚΕ για συντή­ρη­ση και ανά­δει­ξη του Λαζα­ρέ­του και του Επτα­πυρ­γί­ου, καθώς και για τοπο­θέ­τη­ση μνη­μεί­ων του Κόμ­μα­τος που θα ανα­δει­κνύ­ουν την ιστο­ρι­κή μνή­μη και θα απο­τί­ουν φόρο τιμής στους εκα­το­ντά­δες εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές στους δύο παρα­πά­νω τόπους θυσί­ας και μαρτυρίου.

Η αντα­πό­κρι­ση από το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού ήταν θετι­κή και υπήρ­ξε από πλευ­ράς της κ. Μεν­δώ­νη δέσμευ­ση για φρο­ντί­δα των δύο ιστο­ρι­κών τόπων και παρα­χώ­ρη­ση ειδι­κού χώρου για την ανέ­γερ­ση μνη­μεί­ου του Κόμματος.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο