Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ζητά να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τον κορονοϊο οι παράκτιοι αλιείς

Να εντα­χθούν στο πρό­γραμ­μα ενι­σχύ­σε­ων για τον κορο­νο­ϊό οι παρά­κτιοι αλιείς, ζητά με Επί­και­ρη Ερώ­τη­σή του, ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, από τον υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανάπτυξης.

Συγκε­κρι­μέ­να:

«Σε από­γνω­ση βρί­σκο­νται δεκά­δες παρά­κτιοι αλιείς του Νομού Ηρα­κλεί­ου και χιλιά­δες πανελ­λα­δι­κά οι οποί­οι τελι­κά δεν έλα­βαν οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη για την ανα­πλή­ρω­ση του χαμέ­νου εισο­δή­μα­τός τους λόγω των μέτρων αντι­με­τώ­πι­σης της πανδημίας.

Πολ­λοί από τους συγκε­κρι­μέ­νους ψαρά­δες δεν μπό­ρε­σαν να αντα­πο­κρι­θούν στα προ­α­παι­τού­με­να που έθε­τε η πρό­σκλη­ση και απο­κλεί­στη­καν, παρά το γεγο­νός ότι αντι­με­τώ­πι­σαν την ασφυ­κτι­κή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση που δημιούρ­γη­σαν οι περιο­ρι­σμοί και η αντι­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση της πανδημίας.

Αρκε­τές είναι και οι περι­πτώ­σεις αλιέ­ων των οποί­ων οι αιτή­σεις απορ­ρί­φθη­καν λόγω λαθών στη δια­δι­κα­σία, για τα οποία δεν ευθύ­νο­νται οι ίδιοι. Παρά τις κυβερ­νη­τι­κές υπο­σχέ­σεις, τελι­κά το πρό­βλη­μα δεν αντιμετωπίστηκε.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουρ­γός, σε ποιες κατε­πεί­γου­σες ενέρ­γειες θα προ­βεί η κυβέρ­νη­ση ώστε να εντα­χθούν στο πρό­γραμ­μα ενι­σχύ­σε­ων για τον κορο­νο­ϊό οι συγκε­κρι­μέ­νοι αλιείς».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο